Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1960.23.113

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 marca 1960 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 1 lutego 1960 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Nowy Dwór koło Małdyt" obszar lasu o powierzchni 16,86 ha w Leśnictwie Nowy Dwór Nadleśnictwa Państwowego Wielasy, stanowiący 163 oddział lasu pododdział "h" wraz z wewnętrzną drogą, według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1952-1961 r., położony w gromadzie Małdyty, w powiecie morąskim województwa olsztyńskiego. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1 : 20.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
2.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu liściastego na grondzie ze znacznym udziałem modrzewia.
3.
Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a)
wycinanie drzew i pobieranie użytków drzewnych, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, których zakres określi specjalnie w tym celu opracowany plan gospodarczy, podlegający zatwierdzeniu przez Naczelnego Konserwatora Przyrody; do czasu sporządzenia wymienionego planu dopuszczalne jest usuwanie drzew martwych, wywrotów i złomów w sposób nie narażający na zniszczenie otoczenia, a zwłaszcza nalotów i podrostów, z pozostawieniem w ziemi karpiny, jak również dokonywanie zabiegów pielęgnacyjno-hodowlanych po uzgodnieniu z konserwatorem przyrody,
b)
zbiór owoców i nasion z wyjątkiem nasion na potrzeby odnowienia lasu, których pozyskiwanie może odbywać się w warunkach ustalonych przez konserwatora przyrody,
c)
niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin,
d)
zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
e)
pozyskiwanie ściółki leśnej, trawy i pasanie zwierząt gospodarskich,
f)
niszczenie gleby oraz pozyskiwanie kopalin,
g)
polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
h)
zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia,
i)
umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną terenu,
j)
wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
k)
przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami wskazanymi przez konserwatora przyrody.
4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.