Uchylenie zarządzenia w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1967.62.298

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 listopada 1967 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 7 października 1967 r.
uchylające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
Traci moc zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 lutego 1960 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Monitor Polski Nr 23, poz. 113).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.