Uznanie terytorium państwa Kambodży za strefę działań wojennych.

Monitor Polski

M.P.1993.29.317

Akt utracił moc
Wersja od: 14 czerwca 1993 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 27 maja 1993 r.
w sprawie uznania terytorium państwa Kambodży za strefę działań wojennych.

Na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 1992 r. w sprawie żołnierzy zawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa w składzie misji specjalnych organizacji międzynarodowych (Dz. U. Nr 34, poz. 147 i z 1993 r. Nr 44, poz. 203) stwierdzam, iż od dnia 1 kwietnia 1993 r. rejon działań misji specjalnej wykonywanej przez Siły Ochronne ONZ (UNTAC), w skład której wchodzi Polski Kontyngent Wojskowy w Kambodży, znajduje się w strefie działań wojennych.

Data ustania tego stanu zostanie podana w odrębnym obwieszczeniu.