Art. 5. - Uzbekistan-Polska. Umowa o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych. Warszawa.2015.09.10.

Monitor Polski

M.P.2016.693

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 lipca 2016 r.
Artykuł  5.
1.
Obywatele państwa jednej ze Stron, posiadający paszport dyplomatyczny, w przypadku utraty lub zniszczenia wyżej wymienionego dokumentu na terytorium państwa drugiej Strony, niezwłocznie informuje o tym misję dyplomatyczną lub urząd konsularny państwa swojej Strony, który informuje o tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych państwa przyjmującego, w celu podjęcia stosownych działań.
2.
Zamiast zniszczonego lub utraconego paszportu dyplomatycznego, misja dyplomatyczna lub urząd konsularny państwa Strony, której obywatelem jest ta osoba, wydaje jej nowy paszport albo inny dokument podróży, tymczasowo zastępujący paszport dyplomatyczny. Wyjazd z terytorium państwa przyjmującego jest możliwy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i ustawodawstwa państwa przyjmującego.