Uzbekistan-Polska. Umowa o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych. Warszawa.2015.09.10.

Monitor Polski

M.P.2016.693

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 lipca 2016 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych,
podpisana w Warszawie dnia 10 września 2015 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Uzbekistanu, zwane dalej "Stronami",

- pragnąc zacieśnić istniejące przyjazne stosunki między dwoma krajami;

- pragnąc ułatwić wjazd i wyjazd oraz podróżowanie między dwoma krajami obywatelom posiadającym ważne paszporty dyplomatyczne,

uzgodniły, co następuje:

1.
Obywatele państwa jednej ze Stron, posiadający ważne paszporty dyplomatyczne, są uprawnieni do wjazdu, wyjazdu, tranzytu oraz pobytu na terytorium państwa drugiej Strony bez posiadania wizy przez okres nie dłuższy niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni w ciągu każdego 180- (stu osiemdziesięcio-) dniowego okresu, z zastrzeżeniem Artykułu 2 niniejszej Umowy.
2.
Obywatele państwa jednej ze Stron, posiadający ważne paszporty dyplomatyczne, podczas pobytu na terytorium państwa drugiej Strony będą przestrzegać ustawodawstwa tej Strony, w tym przepisów dotyczących rejestracji, pobytu oraz przemieszczania się cudzoziemców.
1.
Obywatele państwa jednej ze Stron, posiadający ważne paszporty dyplomatyczne, wyznaczeni do pracy w misji dyplomatycznej, urzędzie konsularnym lub organizacji międzynarodowej mających swoją siedzibę na terytorium państwa drugiej Strony, są uprawnieni do wjazdu na terytorium państwa tej Strony, wyjazdu i pozostawania tam bez posiadania wiz przez okres akredytacji, na podstawie dokumentu potwierdzającego ich oficjalny status.
2.
Uprawnienia, o których mowa w ustępie 1, przysługują również małżonkom oraz małoletnim dzieciom oddelegowanych obywateli, pod warunkiem że osoby te pozostają z oddelegowanym obywatelem we wspólnym gospodarstwie domowym oraz posiadają ważny paszport dyplomatyczny.
3.
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Stron będą z wyprzedzeniem informować się wzajemnie o osobach, o których mowa w ustępach 1 i 2.
1.
Strony zachowują prawo do całkowitego lub częściowego zawieszenia niniejszej Umowy z uwagi na bezpieczeństwo narodowe, ochronę porządku publicznego lub ochronę zdrowia publicznego.
2.
Strony informują się wzajemnie o decyzji o zawieszeniu lub uchyleniu zawieszenia Umowy drogą dyplomatyczną nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni przed jej wejściem w życie.
3.
Każda Strona zachowuje prawo do niewyrażenia zgody na wjazd oraz do skrócenia pobytu każdemu posiadaczowi paszportu dyplomatycznego drugiej Strony, którego obecność na jej terytorium zostanie uznana za niepożądaną, bez konieczności uzasadnienia swej decyzji.
4.
Strony informują się wzajemnie drogą dyplomatyczną o podjęciu działań określonych w ustępie 3, w terminie nieprzekraczającym 72 godzin.
1.
Strony przekażą sobie nawzajem drogą dyplomatyczną wzory aktualnie obowiązujących paszportów dyplomatycznych, nie później niż 30 (trzydzieści) dni przed wejściem w życie niniejszej Umowy.
2.
Strony przekażą sobie nawzajem drogą dyplomatyczną wzory swoich nowych i zmienionych paszportów dyplomatycznych, nie później niż 30 (trzydzieści) dni przed datą rozpoczęcia ich obowiązywania.
1.
Obywatele państwa jednej ze Stron, posiadający paszport dyplomatyczny, w przypadku utraty lub zniszczenia wyżej wymienionego dokumentu na terytorium państwa drugiej Strony, niezwłocznie informuje o tym misję dyplomatyczną lub urząd konsularny państwa swojej Strony, który informuje o tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych państwa przyjmującego, w celu podjęcia stosownych działań.
2.
Zamiast zniszczonego lub utraconego paszportu dyplomatycznego, misja dyplomatyczna lub urząd konsularny państwa Strony, której obywatelem jest ta osoba, wydaje jej nowy paszport albo inny dokument podróży, tymczasowo zastępujący paszport dyplomatyczny. Wyjazd z terytorium państwa przyjmującego jest możliwy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i ustawodawstwa państwa przyjmującego.

Spory wynikające ze stosowania i interpretacji niniejszej Umowy, Strony rozstrzygają w trybie negocjacji i konsultacji prowadzonych drogą dyplomatyczną.

Za porozumieniem Stron, do niniejszej Umowy można wnosić pisemne zmiany lub uzupełnienia, w formie osobnych protokołów, które są jej integralną częścią i wchodzą w życie w trybie przewidzianym dla niniejszej Umowy.

1.
Niniejsza Umowa została zawarta na czas nieokreślony i wejdzie w życie po upływie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od daty otrzymania drogą dyplomatyczną ostatniej z pisemnych notyfikacji, którymi Strony poinformują się nawzajem o spełnieniu wewnętrznych wymogów państwowych niezbędnych do wejścia w życie Umowy.
2.
Każda Strona może wypowiedzieć niniejszą Umowę w drodze pisemnej notyfikacji przekazanej drugiej Stronie drogą dyplomatyczną. W takim przypadku Umowa traci moc po upływie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od daty otrzymania pisemnej notyfikacji o jej wypowiedzeniu.

NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani, będący do tego należycie upoważnieni przez swoje Rządy, zawarli niniejszą Umowę.

Umowę sporządzono w Warszawie, dnia 10 września 2015 roku, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, uzbeckim, i rosyjskim, przy czym wszystkie teksty są autentyczne. W przypadku różnic interpretacyjnych rozstrzygający będzie tekst w języku rosyjskim.