Art. 3. - Uzbekistan-Polska. Umowa o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych. Warszawa.2015.09.10.

Monitor Polski

M.P.2016.693

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 lipca 2016 r.
Artykuł  3.
1.
Strony zachowują prawo do całkowitego lub częściowego zawieszenia niniejszej Umowy z uwagi na bezpieczeństwo narodowe, ochronę porządku publicznego lub ochronę zdrowia publicznego.
2.
Strony informują się wzajemnie o decyzji o zawieszeniu lub uchyleniu zawieszenia Umowy drogą dyplomatyczną nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni przed jej wejściem w życie.
3.
Każda Strona zachowuje prawo do niewyrażenia zgody na wjazd oraz do skrócenia pobytu każdemu posiadaczowi paszportu dyplomatycznego drugiej Strony, którego obecność na jej terytorium zostanie uznana za niepożądaną, bez konieczności uzasadnienia swej decyzji.
4.
Strony informują się wzajemnie drogą dyplomatyczną o podjęciu działań określonych w ustępie 3, w terminie nieprzekraczającym 72 godzin.