Monitor Polski

M.P.1953.A-103.1392

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 listopada 1953 r.

ZARZĄDZENIE NR 155
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 listopada 1953 r.
w sprawie utworzenia referatów geologicznych w prezydiach wojewódzkich rad narodowych oraz w Prezydiach Rad Narodowych m. st. Warszawy i m. Łodzi.

Na podstawie § 1 ust. 4 uchwały Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1950 r. - Instrukcja nr 3 w sprawie tworzenia wydziałów i referatów prezydiów rad narodowych (Monitor Polski Nr A-57, poz. 655 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§  1. Z dniem 1 stycznia 1954 r. tworzy się referaty geologiczne we wszystkich prezydiach wojewódzkich rad narodowych oraz w Prezydiach Rad Narodowych m. st. Warszawy i m. Łodzi.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1954 r.