Monitor Polski

M.P.1948.37.152

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 stycznia 1950 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 25 marca 1948 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Zjednoczone Zakłady Przemysłu Muzycznego".

Na podstawie art. 1 i 16 dekretu z dnia 3.I.1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. R. P. Nr. 8, poz. 42) zarządza się co następuje:
1. Tworzy się przedsiębiorstwo państwowe prowadzone w ramach narodowego planu gospodarczego według zasad gospodarki handlowej pod nazwą "Zjednoczone Zakłady Przemysłu Muzycznego" przedsiębiorstwo państwowe zwane dalej w skróceniu Z.Z.P.M.
2. Siedzibą Z.Z.P.M. jest m. st. Warszawa.
3. 1 Przedmiotem działalności Z.Z.P.M. jest produkcja instrumentów i artykułów muzycznych oraz obrót tymi przedmiotami zarówno własnego jak i obcego pochodzenia.
4. Nadzór państwowy nad przedsiębiorstwem sprawuje Minister Kultury i Sztuki.
5. Przy przedsiębiorstwie powołana będzie Rada Nadzoru Społecznego, której zakres działania, sposób powoływania i odwoływania jej członków, organizację i sposób wykonywania powierzonych czynności określi rozporządzenie Rady Ministrów.
6. Organem zarządzającym przedsiębiorstwa jest Dyrekcja powoływana i zwalniana przez Ministra Kultury i Sztuki składająca się z Dyrektora Naczelnego, reprezentującego Dyrekcję samodzielnie oraz z podległych Dyrektorowi Dyrektorów: administracyjno-handlowego i technicznego.
7. Do ważności zobowiązań, zaciąganych przez Z.Z.P.M. wymagane jest współdziałanie, zgodnie z uprawnieniami przewidzianymi w statucie:
a) dwóch członków Dyrekcji łącznie albo
b) jednego członka Dyrekcji łącznie z pełnomocnikiem handlowym w granicach jego pełnomocnictwa albo
c) dwóch pełnomocników handlowych łącznie w granicach ich pełnomocnictw.
8. Przekazaniu na rzecz Z.Z.P.M. ulega majątek Skarbu Państwa, oznaczony przez Ministra Kultury i Sztuki.

Minister Kultury i Sztuki zarządzi protokólarne przekazanie przedsiębiorstwu majątku nieruchomego w zarząd i użytkowanie a ruchomego na własność.

9. Szczegółowe zasady organizacji i zakres działania Z.Z.P.M. ustali statut nadany przez Ministra Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania, ogłoszony w Monitorze Polskim.
10. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 25 marca 1948 r. Jednocześnie uchyla się zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 29 lipca 1947 r. o utworzeniu Z.Z.P.M. ogłoszone w Monitorze Polskim Nr. 101 z 1947 r. poz. 661.
1 Ustęp 3 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 3 listopada 1949 r. (M.P.50.A-3.36) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 stycznia 1950 r.