Monitor Polski

M.P.1947.101.661

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 lipca 1947 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 29 lipca 1947 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Zjednoczone Zakłady Przemysłu Muzycznego".

Na podstawie art. 1 dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. R. P. Nr 8, poz. 42) zarządza się, co następuje:
§  1. Tworzy się przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą "Zjednoczone Zakłady Przemysłu Muzycznego", w dalszych paragrafach w skróceniu zwane Z.Z.P.M.
§  2. Siedzibą Z.Z.P.M. jest m. st. Warszawa.
§  3. Przedmiotem Z.Z.P.M. jest:
a) produkcja, montaż i renowacja instrumentów muzycznych wszelkiego rodzaju i ich części oraz nagrania płytowe,
b) zbyt artykułów wymienionych w punkcie a).
§  4. Przedsiębiorstwo państwowe Z.Z.P.M. podlega Ministrowi Kultury i Sztuki.
§  5. Przy Z.Z.P.M. powołana będzie Rada Nadzoru Społecznego, której zakres działania, sposób powoływania i zwalniania jej członków, organizację i sposób wykonywania powierzonych czynności określi rozporządzenie Rady Ministrów.
§  6. Organem zarządzającym Z.Z.P.M. jest Dyrekcja, składająca się z dyrektora naczelnego, dyrektora technicznego i dyrektora handlowego.
§  7. Przedsiębiorstwo państwowe reprezentują: naczelny dyrektor lub dwóch członków dyrekcji łącznie.

Do ważności zobowiązań potrzebne są łączne podpisy dwóch osób reprezentujących Z.Z.P.M. lub naczelnego dyrektora i pełnomocnika handlowego w granicach uprawnień wynikających z pełnomocnictwa. Korespondencję zwykłą może podpisywać każdy z członków dyrekcji.

§  8. Przekazaniu na rzecz Z.Z.P.M. podlegają następujące zakłady przemysłowe:

1. Fabryka Fortepianów i Pianin Heinrichsdorf w Gdańsku

2. " " " Seiler w Legnicy

3. " " " Liehr w Legnicy

4. " " " Fricke w Legnicy

5. " " " Schütz Co w Brzegu n/O.

6. " " " A. Ecke w Rawiczu

7. " " " Piano-Olbrich w Kłodzku

8. Fabryka Klawiatur Stamnitz w Legnicy

9. Tietz - Kunstharmonium, M. Schlag w Lwówku

10. Fabryka Mechanizmów Klawiszowych Gadebusch w Lubinie Legnickim

11. Polskie Zakłady Fonograficzne "Odeon" w Warszawie.

Minister Kultury i Sztuki zarządzi protokólarne przekazanie Z.Z.P.M. przydzielonego majątku nieruchomego w zarząd i użytkowanie, a ruchomego na własność.

§  9. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.