Utworzenie oddziału pocztowego Urzędu Celnego w Szczecinie.

Monitor Polski

M.P.1972.5.32

Akt utracił moc
Wersja od: 28 stycznia 1972 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO
z dnia 23 grudnia 1971 r.
w sprawie utworzenia oddziału pocztowego Urzędu Celnego w Szczecinie.

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 33, poz. 166) zarządza się, co następuje:
1.
Z dniem 1 stycznia 1972 r. tworzy się Oddział Pocztowy Urzędu Celnego w Szczecinie z siedzibą w Urzędzie Pocztowo-Telekomunikacyjnym Szczecin 2 w Szczecinie.
2.
Do zakresu działania oddziału należy dokonywanie odpraw celnych przesyłek w obrocie pocztowym z zagranicą.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.