§ 4. - Utworzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw monitorowania i oceny sytuacji międzynarodowej powstałej w związku z referendum dotyczącym wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Monitor Polski

M.P.2016.700

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 lipca 2016 r.
§  4.
1.
Pracami Zespołu kieruje jego Przewodniczący.
2.
Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1)
zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2)
przewodniczenie posiedzeniom Zespołu i kierowanie jego pracami;
3)
planowanie, inicjowanie i organizowanie pracy Zespołu.
3.
Przewodniczący Zespołu może powierzyć pozostałym członkom Zespołu wykonywanie określonych prac służących realizacji zadań Zespołu.