Utworzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw monitorowania i oceny sytuacji międzynarodowej powstałej w związku z referendum dotyczącym wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Monitor Polski

M.P.2016.700

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 lipca 2016 r.
w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw monitorowania i oceny sytuacji międzynarodowej powstałej w związku z referendum dotyczącym wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
1.
Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw monitorowania i oceny sytuacji międzynarodowej powstałej w związku z referendum dotyczącym wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, zwany dalej "Zespołem".
2.
Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.
Do zadań Zespołu należy:
1)
opracowanie stanowiska negocjacyjnego Polski w związku z ukształtowaniem nowych relacji między Unią Europejską a Wielką Brytanią;
2)
analiza szans i ryzyk dla Polski i jej pozycji na arenie międzynarodowej związanych z sytuacją powstałą po referendum w Wielkiej Brytanii;
3)
formułowanie ocen i przedstawianie wniosków.
1.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Przewodniczący - Minister Spraw Zagranicznych;
2)
członkowie:
a)
Minister Rozwoju,
b)
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
c)
Minister Finansów,
d)
Sekretarz do Spraw Europejskich, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Konrad Szymański.
2.
Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, może zapraszać do uczestnictwa w pracach Zespołu przedstawicieli administracji rządowej i innych podmiotów.
1.
Pracami Zespołu kieruje jego Przewodniczący.
2.
Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1)
zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2)
przewodniczenie posiedzeniom Zespołu i kierowanie jego pracami;
3)
planowanie, inicjowanie i organizowanie pracy Zespołu.
3.
Przewodniczący Zespołu może powierzyć pozostałym członkom Zespołu wykonywanie określonych prac służących realizacji zadań Zespołu.
Zespół obraduje na posiedzeniach.
Organy administracji rządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, na wniosek Przewodniczącego, udzielają Zespołowi w ramach swoich kompetencji pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.
Obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane przez jednostki realizujące poszczególne czynności w ramach wykonywania zadań Zespołu.
1.
Przewodniczący Zespołu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów na bieżąco informacje o wynikach pracy Zespołu.
2.
Zespół po zrealizowaniu zadań, o których mowa w § 2, przedstawi Prezesowi Rady Ministrów sprawozdanie końcowe.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.