Monitor Polski

M.P.2016.700

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 lipca 2016 r.
w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw monitorowania i oceny sytuacji międzynarodowej powstałej w związku z referendum dotyczącym wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw monitorowania i oceny sytuacji międzynarodowej powstałej w związku z referendum dotyczącym wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.
§  2. Do zadań Zespołu należy:
1) opracowanie stanowiska negocjacyjnego Polski w związku z ukształtowaniem nowych relacji między Unią Europejską a Wielką Brytanią;
2) analiza szans i ryzyk dla Polski i jej pozycji na arenie międzynarodowej związanych z sytuacją powstałą po referendum w Wielkiej Brytanii;
3) formułowanie ocen i przedstawianie wniosków.
§  3.
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący - Minister Spraw Zagranicznych;
2) członkowie:
a) Minister Rozwoju,
b) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
c) Minister Finansów,
d) Sekretarz do Spraw Europejskich, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Konrad Szymański.
2. Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, może zapraszać do uczestnictwa w pracach Zespołu przedstawicieli administracji rządowej i innych podmiotów.
§  4.
1. Pracami Zespołu kieruje jego Przewodniczący.
2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu i kierowanie jego pracami;
3) planowanie, inicjowanie i organizowanie pracy Zespołu.
3. Przewodniczący Zespołu może powierzyć pozostałym członkom Zespołu wykonywanie określonych prac służących realizacji zadań Zespołu.
§  5. Zespół obraduje na posiedzeniach.
§  6. Organy administracji rządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, na wniosek Przewodniczącego, udzielają Zespołowi w ramach swoich kompetencji pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.
§  7. Obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
§  8. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane przez jednostki realizujące poszczególne czynności w ramach wykonywania zadań Zespołu.
§  9.
1. Przewodniczący Zespołu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów na bieżąco informacje o wynikach pracy Zespołu.
2. Zespół po zrealizowaniu zadań, o których mowa w § 2, przedstawi Prezesowi Rady Ministrów sprawozdanie końcowe.
§  10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.