Monitor Polski

M.P.2005.16.269

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 marca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 14 marca 2005 r.
w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Dostępu Szerokopasmowego do Internetu

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do Spraw Dostępu Szerokopasmowego do Internetu, zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.
§  2.
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury;
2) członkowie:
a) w randze podsekretarzy stanu wyznaczeni przez:
- Ministra Nauki i Informatyzacji,
- Ministra Gospodarki i Pracy,
- Ministra Edukacji Narodowej i Sportu,
- Ministra Finansów,
- Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
b) przedstawiciel Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty - wyznaczony przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty,
c) przedstawiciel Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - wyznaczony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2. W skład Zespołu, z prawem głosu, wchodzą także, o ile zostaną wyznaczeni przez:
1) Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - przedstawiciel Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
2) urzędy marszałkowskie - przedstawiciele urzędów marszałkowskich.
3. Przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, może zapraszać do udziału w pracach Zespołu osoby niebędące członkami Zespołu.
§  3. Do zadań Zespołu należy:
1) koordynacja i monitorowanie realizacji Narodowej Strategii Rozwoju Dostępu Szerokopasmowego do Internetu na lata 2004-2006, przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 23 grudnia 2003 r., zwanej dalej "Strategią", w tym:
a) dokonanie inwentaryzacji potrzeb, w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu jednostek uprawnionych, o których mowa w art. 81 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703), administracji rządowej i samorządowej,
b) współpraca z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego w zakresie monitorowania realizacji zadań określonych w Strategii,
c) dokonywanie okresowego przeglądu stanu wykonania zadań określonych w Strategii oraz przedkładanie propozycji zmian w programach rządowych związanych ze Strategią;
2) koordynacja i monitorowanie realizacji Programu "Upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu na lata 2004-2006" przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 31 sierpnia 2004 r., zwanego dalej "Programem", w tym:
a) rekomendowanie wniosków o dofinansowanie projektów, które będą realizowane w ramach Programu,
b) monitorowanie i koordynowanie, pod względem merytorycznym i organizacyjnym, projektów realizowanych w ramach Programu.
§  4. Przewodniczący Zespołu przedstawia Radzie Ministrów, na koniec każdego kwartału, sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu.
§  5.
1. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu, z inicjatywy własnej lub na wniosek co najmniej jednego członka Zespołu.
2. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin ustalony przez przewodniczącego Zespołu.
§  6.
1. Obsługę Zespołu zapewnia Ministerstwo Infrastruktury.
2. Informacje o pracach Zespołu publikowane są na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury.
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.