Ustanowienie programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025.

Monitor Polski

M.P.2020.1125

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 grudnia 2020 r.

UCHWAŁA Nr 167
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 listopada 2020 r.
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Ustanawia się program wieloletni na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025, zwany dalej "Programem", stanowiący załącznik do uchwały.
Wykonawcą Programu jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
1. 
Program jest finansowany ze środków budżetu państwa.
2. 
Ogólna kwota środków z budżetu państwa w całym okresie realizacji Programu wyniesie 200 000 tys. zł.
3. 
Środki z budżetu państwa, o których mowa w ust. 2, w poszczególnych latach wyniosą:
1)
2021 r. - 40 000 tys. zł;
2)
2022 r. - 40 000 tys. zł;
3)
2023 r. - 40 000 tys. zł;
4)
2024 r. - 40 000 tys. zł;
5)
2025 r. - 40 000 tys. zł.
Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM WIELOLETNI NA RZECZ OSÓB STARSZYCH "AKTYWNI+" NA LATA 2021-2025