Monitor Polski

M.P.2018.46

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 stycznia 2018 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 5 stycznia 2018 r.
o ustanowieniu programu pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki"

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) ogłasza się, co następuje:
Ustanawia się z dniem 15 stycznia 2018 r. program pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki", stanowiący załącznik do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM POD NAZWĄ "NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI"

I. 1. Celami Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, zwanego dalej "programem", są:

1) finansowanie długoterminowych projektów badawczych o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim i słownikowym z zakresu humanistyki, o zasadniczym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego;

2) włączanie najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki do światowego dziedzictwa kulturowego;

3) włączanie najwybitniejszych osiągnięć światowej humanistyki do polskiego dziedzictwa kulturowego;

4) inicjowanie i finansowanie projektów o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki naukowej państwa, dotyczących bieżących potrzeb polskiej humanistyki.

2. Realizacja programu umożliwi finansowanie długoterminowych projektów badawczych o najwyższej wartości dla polskiej humanistyki oraz kultury i dziedzictwa narodowego, w tym przedsięwzięć o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim i słownikowym, wymagających tworzenia oraz utrzymania wysoko wyspecjalizowanych i stabilnych zespołów badawczych. Realizacja programu przyczyni się także do tworzenia podstaw dla przyszłych prac badawczych w zakresie humanistyki.

3. Zakres przedmiotowy programu obejmuje projekty realizowane w ramach dyscyplin naukowych należących do dziedziny nauk humanistycznych, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. poz. 1065), oraz projekty zawierające humanistyczne treści lub realizowane z zastosowaniem metod właściwych dla dziedziny nauk humanistycznych.

II. Na program składają się trzy moduły:

1) moduł "Dziedzictwo narodowe", w ramach którego będą finansowane długoterminowe projekty badawcze o najwyższej wartości dla polskiej humanistyki oraz kultury i dziedzictwa narodowego, zarówno nowe, jak i kontynuowane, mieszczące się w priorytetowych obszarach badawczych określonych przez Radę Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki:

a) o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim, translatorskim i słownikowym, w tym wymagające tworzenia oraz utrzymania wysoko wyspecjalizowanych i stabilnych zespołów badawczych,

b) stanowiące podstawy dla prac badawczych w humanistyce, obejmujących badania nad dziedzictwem narodowym;

2) moduł "Uniwersalia", w ramach którego będą finansowane zwarte publikacje naukowe, w tym wydania tematycznych numerów monograficznych czasopism naukowych, obejmujące:

a) przekłady na języki kongresowe (język angielski, francuski, niemiecki, hiszpański i rosyjski) najwybitniejszych dzieł polskiej humanistyki, w celu ich włączenia do światowego dziedzictwa kulturowego,

b) wydania krytyczne (tłumaczenia wraz z naukowym opracowaniem edytorskim) najwybitniejszych dzieł światowej humanistyki, w celu ich włączenia do polskiego dziedzictwa kulturowego;

3) moduł "Fundamenty", w ramach którego będą finansowane projekty badawcze o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki naukowej państwa, dotyczące potrzeb humanistyki zgłaszanych przez przedstawicieli środowiska naukowego, wskazywane przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej "Ministrem".

III. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się:

1) jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,

2) biblioteki naukowe niewchodzące w skład jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,

3) podmioty działające na rzecz nauki, prowadzące aktywną działalność w zakresie badań, dokumentowania i upowszechniania polskiej humanistyki,

4) uczelnie

- dla których przyznanie tych środków nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

IV. 1. Projekty realizowane w ramach programu będą finansowane ze środków finansowych na naukę wyodrębnionych w planie finansowym części 28 budżetu państwa - Nauka na finansowanie programów i przedsięwzięć ustanawianych przez Ministra.

2. W ramach programu nie mogą być finansowane projekty, które są finansowane z innych środków budżetowych.

3. Moduł "Dziedzictwo narodowe" obejmuje finansowanie przez okres:

1) 5 lat projektów nowych, dla których wnioskowana kwota finansowania wynosi co najmniej 500 tys. zł, ale nie więcej niż 1,8 mln zł;

2) 3-5 lat projektów kontynuowanych, które przed dniem złożenia wniosku były finansowane w dotychczas ogłaszanych konkursach w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki przez okres co najmniej 4 lat, dla których wnioskowana kwota finansowania wynosi co najmniej 300 tys. zł, ale nie więcej niż 1,8 mln zł.

4. Moduł "Uniwersalia" w zakresie, o którym mowa w części II pkt 2 lit. a, obejmuje finansowanie projektów, dla których wnioskowana kwota finansowania wynosi nie więcej niż 1,8 mln zł.

5. Moduł "Fundamenty" obejmuje finansowanie przez okres 5 lat projektów, dla których wnioskowana kwota finansowania wynosi co najmniej 500 tys. zł, ale nie więcej niż 1,8 mln zł.

V. 1. Środki finansowe na realizację projektów w ramach programu są przyznawane w drodze konkursu ogłaszanego przez Ministra.

2. Ogłoszenie o konkursie jest zamieszczane na stronie podmiotowej ministra w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Ogłoszenie o konkursie zawiera:

1) przedmiot konkursu;

2) priorytetowe obszary badawcze, o których mowa w części II pkt 1 - w przypadku modułu "Dziedzictwo narodowe";

3) podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie środków finansowych w ramach programu;

4) warunki udziału w konkursie;

5) tryb przeprowadzenia konkursu;

6) termin i sposób składania wniosków;

7) kryteria oceny wniosków;

8) wzór wniosku;

9) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku;

10) wzór umowy określającej warunki realizacji i finansowania projektu oraz rozliczania przyznanych środków;

11) wzór raportu rocznego i raportu końcowego z wykorzystania przyznanych środków.

4. Środki finansowe na realizację projektów w ramach programu są przyznawane na podstawie decyzji Ministra oraz przekazywane uprawnionym podmiotom na podstawie umowy, o której mowa w ust. 3 pkt 10.

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317).