Monitor Polski

M.P.2016.674

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lipca 2016 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 12 lipca 2016 r.
o ustanowieniu programu pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki"

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249 i 1268 oraz z 2016 r. poz. 1020) ogłasza się, co następuje:
Ustanawia się z dniem 18 lipca 2016 r. program pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki", stanowiący załącznik do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM POD NAZWĄ "NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI"

I. 1. Celem Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, zwanego dalej "programem", jest:

1) finansowanie długoterminowych projektów badawczych o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim i słownikowym z zakresu humanistyki, o zasadniczym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego;

2) wprowadzanie najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki do międzynarodowego obiegu naukowego;

3) włączanie najważniejszych osiągnięć humanistyki światowej w obieg kultury narodowej;

4) inicjowanie i finansowanie projektów o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki naukowej państwa, dotyczących bieżących potrzeb humanistyki.

2. Realizacja programu umożliwi finansowanie długoterminowych projektów badawczych o najwyższej wartości dla polskiej humanistyki oraz kultury narodowej, w tym przedsięwzięć o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim i słownikowym, wymagających tworzenia oraz utrzymania wysoko wyspecjalizowanych i stabilnych zespołów badawczych. Realizacja programu przyczyni się także do tworzenia podstaw dla przyszłych prac badawczych w zakresie humanistyki.

3. Zakres przedmiotowy programu obejmuje projekty realizowane w ramach dyscyplin naukowych należących do dziedziny nauk humanistycznych, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. poz. 1065), oraz projekty zawierające humanistyczne treści lub prowadzone z zastosowaniem metod właściwych dla dziedziny nauk humanistycznych.

II. Na program składają się trzy moduły:

1) moduł "Dziedzictwo narodowe", w ramach którego będą finansowane długoterminowe projekty badawcze o najwyższej wartości dla polskiej humanistyki oraz kultury narodowej, zarówno nowe, jak i kontynuowane, mieszczące się w priorytetowych obszarach badawczych określonych przez Radę Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, obejmujące:

a) projekty o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim, translatorskim i słownikowym, w tym wymagające tworzenia oraz utrzymania wysoko wyspecjalizowanych i stabilnych zespołów badawczych,

b) projekty stanowiące podstawy dla prac badawczych w humanistyce, obejmujących badania nad dziedzictwem narodowym;

2) moduł "Uniwersalia", w ramach którego będą finansowane zwarte publikacje naukowe (w tym wybory z artykułów naukowych) obejmujące:

a) przekłady na języki kongresowe (język angielski, francuski, niemiecki, hiszpański i rosyjski) najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego, przy czym preferowanym językiem będzie język angielski,

b) wydania krytyczne (tłumaczenia wraz z naukowym opracowaniem edytorskim) najważniejszych dzieł należących do humanistyki światowej, w celu włączenia ich w obieg kultury narodowej;

3) moduł "Fundamenty", w ramach którego będą finansowane projekty badawcze o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki naukowej państwa, dotyczące potrzeb humanistyki zgłaszanych przez przedstawicieli środowiska naukowego, wskazywane przez Ministra.

III. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się:

1) jednostki naukowe określone w art. 2 pkt 9 lit. a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249 i 1268 oraz z 2016 r. poz. 1020),

2) biblioteki naukowe niewchodzące w skład jednostek naukowych, o których mowa w art. 9 pkt 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,

3) podmioty działające na rzecz nauki, o których mowa w art. 9 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, prowadzące aktywną działalność w zakresie badań, dokumentowania i upowszechniania polskiej humanistyki

- niebędące przedsiębiorstwami w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

IV. 1. Projekty realizowane w ramach programu są finansowane ze środków finansowych na naukę, wyodrębnionych w planie finansowym części budżetu państwa - "Nauka" na finansowanie programów i przedsięwzięć ustanawianych przez Ministra.

2. W ramach programu nie mogą być finansowane projekty, które są finansowane z innych środków budżetowych.

3. Finansowanie projektu w ramach modułu "Dziedzictwo narodowe" może być przyznane na okres do 5 lat, na realizację:

1) projektów nowych, w przypadku których perspektywa badawcza wynosi co najmniej 5 lat, a wnioskowana kwota dofinansowania co najmniej 500 tys. zł;

2) projektów kontynuowanych (realizowanych przez okres co najmniej 4 lat przed dniem złożenia wniosku), w przypadku których perspektywa badawcza wynosi co najmniej 3 lata, a wnioskowana kwota dofinansowania co najmniej 300 tys. zł.

4. Środki finansowe na realizację projektów w ramach programu są przyznawane w drodze konkursu ogłaszanego przez Ministra.

5. Ogłoszenie o konkursie jest zamieszczane na stronie podmiotowej Ministra w Biuletynie Informacji Publicznej.

6. Ogłoszenie o konkursie zawiera:

1) przedmiot konkursu;

2) priorytetowe obszary badawcze, o których mowa w pkt II.1 - w przypadku modułu "Dziedzictwo narodowe";

3) podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie środków finansowych w ramach programu;

4) warunki udziału w konkursie;

5) tryb przeprowadzenia konkursu;

6) termin i sposób składania wniosków;

7) kryteria oceny wniosków;

8) wzór wniosku.

7. Wnioski niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu są zwracane wnioskodawcy, z informacją o przyczynach zwrotu oraz o możliwości uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji.

8. Środki na finansowanie zadań w ramach programu są przyznawane na podstawie decyzji Ministra oraz przekazywane uprawnionym podmiotom na podstawie umowy określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczania projektu.

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).