Monitor Polski

M.P.2018.131

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 stycznia 2018 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 19 stycznia 2018 r.
o ustanowieniu programu pod nazwą "Granty na granty - promocja jakości II" 2

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) ogłasza się, co następuje:
Ustanawia się z dniem 1 lutego 2018 r. program pod nazwą "Granty na granty - promocja jakości II", stanowiący załącznik do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM POD NAZWĄ "GRANTY NA GRANTY - PROMOCJA JAKOŚCI II"

I. Celem programu pod nazwą "Granty na granty - promocja jakości II", zwanego dalej "Programem", jest wsparcie polskich jednostek naukowych i uczelni, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Program ma wpłynąć na zwiększenie zaangażowania tych podmiotów w przygotowywanie wysokiej jakości wniosków projektowych oraz zachęcić je do kształtowania aktywnej polityki świadomego rozwoju i budowania konkurencyjności własnej marki.

II. 1. O przyznanie środków finansowych w ramach Programu mogą ubiegać się:

1) jednostki naukowe,

2) uczelnie

- dla których przyznanie tych środków nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

2. Wsparcie w ramach Programu jest skierowane do podmiotów, o których mowa w ust. 1, które we wniosku projektowym złożonym na wezwanie konkursowe:

1) Komisji Europejskiej, zwanej dalej "KE", występowały w roli:

a) koordynatora projektu zgłoszonego do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum,

b) samodzielnego wnioskodawcy (single applicant),

c) koordynatora pakietu albo pakietów w projekcie zgłoszonym do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum (WP Leader),

d) ubiegającego się o status beneficjenta projektu typu Maria Skłodowska-Curie COFUND;

2) Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych (European Research Council), zwanej dalej "ERC", występowały w roli ubiegającego się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC.

III. 1. Program jest finansowany ze środków finansowych na naukę, wyodrębnionych w części 28 budżetu państwa - Nauka na finansowanie programów i przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej "Ministrem".

2. Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych w ramach Programu na:

1) pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku projektowego, który:

a) w ocenie merytorycznej uzyskał liczbę punktów co najmniej na poziomie progu (Threshold) wyznaczonego przez KE albo inny upoważniony przez nią podmiot, w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego,

b) osiągnął poziom progu (Threshold) w każdym z kryteriów oceny - w przypadku gdy zasady oceny ustanowione przez KE określają taki poziom dla poszczególnych kryteriów oceny,

c) przeszedł do drugiego etapu konkursu - w przypadku wniosków o grant ERC;

2) pokrycie kosztów uzupełnienia lub poprawienia złożonego na kolejne wezwanie konkursowe KE wniosku projektowego, na którego przygotowanie albo refundację kosztów przygotowania otrzymał finansowanie w ramach jednego z wcześniejszych programów z cyklu "Granty na granty" - w przypadku spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 1 lit. a albo b, i uzyskania wyższej od poprzedniej oceny KE;

3) przyznanie premii uznaniowej dla pracowników wnioskodawcy, którzy byli zaangażowani w proces przygotowania albo uzupełnienia lub poprawienia wniosku projektowego.

3. Wnioskodawca może otrzymać refundację kosztów związanych z przygotowaniem wniosku projektowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, albo uzupełnieniem lub poprawieniem wniosku projektowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, poniesionych w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC, albo kosztów, dla których w tym okresie zostały wystawione dokumenty finansowe, z wyłączeniem:

1) kosztów pośrednich;

2) kosztów zakupu środków trwałych;

3) podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli może on zostać odzyskany na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62 i 86);

4) kosztów wynagrodzeń pracowników wnioskodawcy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

IV. 1. Środki finansowe w ramach Programu są przyznawane w drodze naboru wniosków ogłaszanego przez Ministra.

2. Ogłoszenie o naborze wniosków jest zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra i zawiera:

1) datę rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków;

2) miejsce i sposób składania wniosków;

3) wzór wniosku;

4) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku;

5) wykaz programów badawczych Unii Europejskiej, w których składanie wniosków projektowych może być objęte wsparciem w ramach Programu;

6) zakres finansowania w ramach Programu, w tym maksymalną wysokość finansowania oraz wykaz kosztów kwalifikujących się do finansowania;

7) kryteria i tryb oceny wniosków;

8) warunki przyznawania i przekazywania środków finansowych w ramach Programu;

9) wzór umowy określającej warunki jej realizacji i finansowania, a także rozliczania przyznanych środków finansowych;

10) wzór raportu końcowego z wykorzystania przyznanych środków finansowych.

3. Środki finansowe w ramach Programu są przyznawane wnioskodawcy na podstawie decyzji Ministra i przekazywane na podstawie umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 9.

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317).
2 Dotychczas w cyklu "Granty na granty" były realizowane następujące programy ustanowione przez ministra właściwego do spraw nauki:

1) "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej" (komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2014 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej" (M.P. poz. 377) oraz komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2015 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej" (M.P. poz. 292));

2) "Granty na granty: promocja jakości - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej" (komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 czerwca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Granty na granty: promocja jakości - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej" (M.P. poz. 535) oraz komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2016 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą "Granty na granty: promocja jakości - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej" (M.P. poz. 1036)).