Monitor Polski

M.P.2019.704

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 110
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 lipca 2019 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw utworzenia Centralnego Ośrodka Sportu w Ustrzykach Dolnych

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Ustanawia się Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw utworzenia Centralnego Ośrodka Sportu w Ustrzykach Dolnych, zwanego dalej "Pełnomocnikiem", jako organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów.
2.  Pełnomocnikiem jest Dorota Łukaszyk.
§  2.  Do zadań Pełnomocnika należy:
1) opracowanie harmonogramu realizacji działań mających na celu utworzenie Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Ustrzykach Dolnych;
2) prowadzenie i monitorowanie realizacji działań mających na celu utworzenie Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Ustrzykach Dolnych, w tym w zakresie inwestycyjnym;
3) koordynacja działań Ministerstwa Sportu i Turystyki, Centralnego Ośrodka Sportu oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, podejmowanych w zakresie, o którym mowa w pkt 2;
4) reprezentowanie administracji rządowej w kontaktach z organami jednostek samorządu terytorialnego, podejmowanych w zakresie działań wskazanych w pkt 2;
5) przygotowywanie sprawozdań z przebiegu realizacji i efektów działań, o których mowa w pkt 2.
§  3.  Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.
§  4. 
1.  Pełnomocnik przedstawia Prezesowi Rady Ministrów analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego działania oraz półroczne sprawozdania ze swojej działalności.
2.  Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.
§  5. 
1.  Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może współpracować z organami jednostek samorządu terytorialnego, państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa oraz organizacjami pozarządowymi.
2.  Pełnomocnik może powoływać zespoły o charakterze opiniodawczym lub do opracowania określonych zagadnień oraz zlecać przeprowadzenie badań i ekspertyz, w zakresie swoich zadań.
3.  Pełnomocnik może występować do właściwych urzędów państwowych o delegowanie pracowników, za ich zgodą, do pracy w zespołach, o których mowa w ust. 2.
§  6.  Obsługę merytoryczną, organizacyjno-techniczną oraz kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
§  7.  Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
§  8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.