§ 2. - Ustanowienie Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw programu "Czyste Powietrze".

Monitor Polski

M.P.2021.283 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 marca 2021 r.
§  2. 
1. 
Do zadań Pełnomocnika należy zapewnienie koordynacji działań administracji rządowej w ramach realizacji programu "Czyste Powietrze", zwanego dalej "Programem", oraz współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się kwestiami poprawy jakości powietrza w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
Pełnomocnik realizuje zadania określone w ust. 1, w szczególności przez:
1)
przewodniczenie Komitetowi Sterującemu do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza;
2)
monitorowanie i analizowanie sposobu realizacji działań wynikających z Programu oraz proponowanie działań optymalizujących jego realizację;
3)
opracowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych optymalizujących realizację Programu;
4)
kierowanie rekomendacji i opinii związanych z realizacją działań w ramach Programu do organów administracji rządowej i samorządowej, jak również jednostek sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów, których aktywność może przyczynić się do optymalizacji realizacji działań w ramach Programu;
5)
współpracę międzynarodową, w szczególności wymianę informacji z organami państw członkowskich Unii Europejskiej, innych państw oraz właściwych organizacji międzynarodowych w zakresie regulacji prawnych oraz polityk mających na celu poprawę jakości powietrza;
6)
podejmowanie działań w celu pozyskania ze źródeł krajowych i zagranicznych środków finansowych niezbędnych do przyspieszenia realizacji działań w ramach Programu;
7)
opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów mających wpływ na realizację Programu;
8)
dokonywanie ocen oraz formułowanie wniosków w zakresie doskonalenia działań poszczególnych organów administracji rządowej oraz jednostek sektora finansów publicznych na potrzeby poprawy jakości powietrza w Rzeczypospolitej Polskiej.