Ustanowienie Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw programu "Czyste Powietrze".

Monitor Polski

M.P.2021.283 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 marca 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 40
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw programu "Czyste Powietrze"

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:
1. 
Ustanawia się Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw programu "Czyste Powietrze", zwanego dalej "Pełnomocnikiem", jako organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów.
2. 
Pełnomocnika powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.
1. 
Do zadań Pełnomocnika należy zapewnienie koordynacji działań administracji rządowej w ramach realizacji programu "Czyste Powietrze", zwanego dalej "Programem", oraz współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się kwestiami poprawy jakości powietrza w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
Pełnomocnik realizuje zadania określone w ust. 1, w szczególności przez:
1)
przewodniczenie Komitetowi Sterującemu do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza;
2)
monitorowanie i analizowanie sposobu realizacji działań wynikających z Programu oraz proponowanie działań optymalizujących jego realizację;
3)
opracowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych optymalizujących realizację Programu;
4)
kierowanie rekomendacji i opinii związanych z realizacją działań w ramach Programu do organów administracji rządowej i samorządowej, jak również jednostek sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów, których aktywność może przyczynić się do optymalizacji realizacji działań w ramach Programu;
5)
współpracę międzynarodową, w szczególności wymianę informacji z organami państw członkowskich Unii Europejskiej, innych państw oraz właściwych organizacji międzynarodowych w zakresie regulacji prawnych oraz polityk mających na celu poprawę jakości powietrza;
6)
podejmowanie działań w celu pozyskania ze źródeł krajowych i zagranicznych środków finansowych niezbędnych do przyspieszenia realizacji działań w ramach Programu;
7)
opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów mających wpływ na realizację Programu;
8)
dokonywanie ocen oraz formułowanie wniosków w zakresie doskonalenia działań poszczególnych organów administracji rządowej oraz jednostek sektora finansów publicznych na potrzeby poprawy jakości powietrza w Rzeczypospolitej Polskiej.
Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.
1. 
Pełnomocnik przedstawia Prezesowi Rady Ministrów analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego działania oraz roczne sprawozdania ze swojej działalności.
2. 
Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.
1. 
Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może współpracować z organami jednostek samorządu terytorialnego, państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa oraz organizacjami pozarządowymi.
2. 
Pełnomocnik może powoływać zespoły o charakterze opiniodawczym lub do opracowania określonych zagadnień oraz zlecać przeprowadzenie badań i ekspertyz, w zakresie swoich zadań.
3. 
Pełnomocnik może występować do właściwych urzędów państwowych o delegowanie pracowników, za ich zgodą, do pracy w zespołach, o których mowa w ust. 2.
Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną oraz kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1
1 Zarządzenie zostało ogłoszone w dniu 16 marca 2018 r.