§ 12. - Ustanowienie odznaki honorowej "Za zasługi dla gospodarki przestrzennej i komunalnej".

Monitor Polski

M.P.1985.9.77

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 1986 r.
§  12.
1.
Traci moc uchwała nr 166 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1973 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony Pracownik Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska" (Monitor Polski Nr 32, poz. 195).
2.
Osoby fizyczne, które otrzymały odznakę określoną w ust. 1, są uprawnione do jej noszenia na zasadach dotychczasowych, z tym że jest ona równorzędna z odznaką złotą.