Monitor Polski

M.P.1949.A-102.1204

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 grudnia 1949 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA
z dnia 15 grudnia 1949 r.
w sprawie ustanowienia obowiązującej normy budowlanej o wytwarzaniu i używaniu do budowy cegły zwykłej.

Na podstawie art. 3 i 4 ustawy z dnia 3 lipca 1947 r. o normach i standartach budowlanych (Dz. U. R. P. Nr 52, poz. 269) zarządza się w porozumieniu z Ministrem Przemysłu Lekkiego, co następuje:
§  1. Ustanawia się obowiązującą normę budowlaną w brzmieniu Polskiej Normy PN/B-302 "Cegła zwykła. Wymiary".
§  2. Normę, ustanowioną w § 1 należy stosować w zakresie wytwórczości i budownictwa.
§  3.
1. Dopuszcza się wytwarzanie cegły według wymiarów dotychczasowych - do dnia 31 grudnia 1950 r.
2. Używanie do budowy cegły o wymiarach dotychczasowych dopuszcza się do dnia 30 czerwca 1952 r., zaś cegły, pochodzącej z rozbiórki - bez ograniczenia czasu.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Monitorze Polskim.