Monitor Polski

M.P.1964.4.16

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 stycznia 1964 r.

UCHWAŁA
RADY MINISTRÓW I CENTRALNEJ RADY ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
z dnia 9 stycznia 1964 r.
w sprawie ustanowienia "Dnia Metalowca".

W uznaniu roli przemysłu maszynowego w rozwoju gospodarki narodowej, osiągnięć metalowców w budownictwie socjalizmu oraz w związku z rosnącymi zadaniami tego przemysłu w rekonstrukcji technicznej wszystkich dziedzin gospodarki - Rada Ministrów i Centralna Rada Związków Zawodowych postanawiają, co następuje:
§  1. Ustanawia się "Dzień Metalowca". Datę "Dnia Metalowca" ustala się na ostatnią niedzielę marca, przypadającą każdego roku.
§  2. W "Dniu Metalowca" będą organizowane akademie i inne uroczystości, wręczane sztandary przechodnie przodującym zakładom pracy przemysłu metalowego, nadawane odznaczenia i przyznawane wyróżniającym się pracownikom nagrody w ramach funduszów będących w dyspozycji przedsiębiorstwa, zjednoczenia lub ministra.
§  3. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Przemysłu Ciężkiego i innym zainteresowanym ministrom w porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Metalowców oraz innymi zarządami głównymi właściwych związków zawodowych.
§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.