§ 3. - Ustalenie wzoru legitymacji służbowej pracownika Państwowej Inspekcji Pracy wykonującego lub nadzorującego czynności kontrolne.

Monitor Polski

M.P.2015.1012

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 listopada 2015 r.
§  3.
Traci moc zarządzenie nr 18 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wzoru legitymacji służbowej pracowników Państwowej Inspekcji Pracy wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne (M.P. Nr 92, poz. 1007).