Ustalenie wzorów protokołów i zestawień sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze oraz zaświadczeń o wyborze na radnego, stosowanych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st Warszawy.

Monitor Polski

M.P.2006.72.717

Akt utracił moc
Wersja od: 9 października 2006 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 9 października 2006 r.
w sprawie ustalenia wzorów protokołów i zestawień sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze oraz zaświadczeń o wyborze na radnego, stosowanych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm. 1 ) i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
Ustala się dla wyborów do rad gmin w gminach do 20 tysięcy mieszkańców:
1)
wzór zestawienia wyników głosowania w okręgu wyborczym, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
2)
wzór protokołu z wyborów do rady gminy, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
Ustala się dla wyborów do rad gmin w gminach powyżej 20 tysięcy mieszkańców:
1)
wzór zestawienia wyników głosowania w okręgu wyborczym, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały;
2)
wzór protokołu z wyborów do rady gminy, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.
Dla wyborów do rad powiatów:
1)
ustala się wzór zestawienia wyników głosowania w okręgu wyborczym, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały;
2)
stosuje się odpowiednio wzór protokołu z wyborów, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.
Dla wyborów do sejmików województw:
1)
ustala się wzór protokołu zbiorczych wyników głosowania na obszarze powiatu, miasta na prawach powiatu (okręgu wyborczego), stanowiący załącznik nr 6 do uchwały;
2)
ustala się wzór zestawienia wyników głosowania w okręgu wyborczym, stanowiący załącznik nr 7 do uchwały;
3)
ustala się wzór protokołu z wyborów, stanowiący załącznik nr 8 do uchwały.
W wyborach do Rady m.st. Warszawy oraz w wyborach do rad dzielnic m.st. Warszawy stosuje się odpowiednio wzór zestawienia wyników głosowania w okręgu wyborczym i wzór protokołu z wyborów, o których mowa w § 2, oraz wzór zaświadczenia o wyborze radnego, o którym mowa w § 7 pkt 1.
Ustala się wzór protokołu obsadzenia mandatów radnych bez głosowania, stanowiący załącznik nr 9 do uchwały.
Ustala się wzór zaświadczenia o wyborze:
1)
na radnego gminy, stanowiący załącznik nr 10 do uchwały;
2)
na radnego powiatu, stanowiący załącznik nr 11 do uchwały;
3)
na radnego województwa, stanowiący załącznik nr 12 do uchwały;
Tracą moc przepisy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów i zestawień sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze oraz zaświadczeń o wyborze na radnego i o wyborze na wójta, burmistrza i prezydenta miasta, stosowanych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady miasta stołecznego Warszawy i rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M. P. Nr 45, poz. 675) dotyczące spraw uregulowanych niniejszą uchwałą.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

ZESTAWIENIE

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

ZESTAWIENIE

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

ZESTAWIENIE

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

PROTOKÓŁ

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

ZESTAWIENIE

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR

PROTOKÓŁ

OBSADZENIA MANDATÓW RADNYCH BEZ GŁOSOWANIA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK Nr  11

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK Nr  12

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127.