Monitor Polski

M.P.1960.37.183

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 maja 1960 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 14 kwietnia 1960 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydziałów Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR uprawnionych do nadawania stopni naukowych oraz bliższego określenia tych stopni.

Na podstawie § 2 ust. 2 uchwały nr 40 Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1960 r. w sprawie przyznania Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR prawa nadawania absolwentom Szkoły tytułu magistra oraz prawa nadawania stopni naukowych (Monitor Polski Nr 15, poz. 66) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Wymienione w ust. 2 wydziały Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR uprawnione są do nadawania stopnia doktora nauk z określonych w ust. 2 głównych kierunków naukowych wydziału pod warunkiem, że temat rozprawy doktorskiej odpowiada dyscyplinie naukowej lub gałęzi nauki reprezentowanej na wydziale przynajmniej przez jednego zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć samodzielnego pracownika nauki.
2. Wydział Ekonomiczny uprawniony jest do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych, a Wydział Historyczno-Socjologiczny uprawniony jest do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych.
§  2.
1. Wydział Ekonomiczny i Wydział Historyczno-Socjologiczny Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR uprawnione są do przeprowadzania przewodów habilitacyjnych i nadawania stopnia naukowego docenta z zakresu dyscypliny naukowej lub specjalności naukowej wchodzącej w skład głównych kierunków naukowych wydziału, pod warunkiem, że temat rozprawy habilitacyjnej odpowiada dyscyplinie naukowej lub gałęzi nauki reprezentowanej na wydziale przynajmniej przez jednego zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć profesora.
2. Stopnie naukowe docenta nadaje się z zakresu dyscypliny naukowej bądź specjalności będącej przedmiotem przewodu habilitacyjnego wchodzącej w skład głównych kierunków naukowych wydziału, w którym przeprowadzany jest przewód habilitacyjny.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.