Przyznanie Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR prawa nadawania absolwentom Szkoły tytułu magistra oraz prawa nadawania stopni naukowych.

Monitor Polski

M.P.1960.15.66

Akt utracił moc
Wersja od: 13 lutego 1960 r.

UCHWAŁA Nr 40
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 stycznia 1960 r.
w sprawie przyznania Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR prawa nadawania absolwentom Szkoły tytułu magistra oraz prawa nadawania stopni naukowych.

Na podstawie art. 136 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych (Dz. U. Nr 68, poz. 336) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR przysługuje prawo nadawania tytułu magistra absolwentom Szkoły, którzy ukończyli studia w Szkole złożeniem egzaminu magisterskiego.
2.
Minister Szkolnictwa Wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego ustala kierunki studiów, których ukończenie uprawnia do uzyskania tytułu magistra, oraz ustala bliższe określenie tytułu magistra w zależności od kierunku ukończonych studiów.
1.
Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR przysługuje prawo nadawania przewidzianych w ustawie z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych (Dz. U. Nr 68, poz. 336) stopni naukowych doktora i docenta z zakresu gałęzi nauki lub dyscypliny naukowej wchodzących w skład głównych kierunków naukowych wydziałów Szkoły, jeżeli wydziały te spełniają warunki określone w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1959 r. w sprawie warunków uprawniających szkoły wyższe, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk i instytuty istniejące poza szkołami wyższymi do nadawania stopni naukowych (Dz. U. Nr 35, poz. 218), zwanego w dalszym ciągu "rozporządzeniem". Przepis § 7 rozporządzenia stosuje się odpowiednio.
2.
Minister Szkolnictwa Wyższego ustala wykaz wydziałów Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR, odpowiadających warunkom określonym w ust. 1 oraz ustala równocześnie bliższe określenie stopni naukowych w zależności od gałęzi nauki lub dyscypliny naukowej, z których zakresu Szkoła uprawniona będzie do nadawania stopni naukowych.
1.
Z wykazu wydziałów Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR uprawnionych do nadawania stopni naukowych ulega skreśleniu wydział, który przestanie odpowiadać warunkom określonym w § 2 ust. 1.
2.
Przewody doktorskie i habilitacyjne wszczęte przed dniem skreślenia wydziału (ust. 1) mogą być dokończone na tym wydziale pod warunkiem zaproszenia do udziału w przewodzie z głosem stanowczym samodzielnych pracowników nauki danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej z wyższych szkół państwowych, tak aby przy przewodzie liczbowy skład wydziału odpowiadał warunkom określonym w § 4 rozporządzenia.
1.
W zakresie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przewodu doktorskiego, warunków, jakim powinny odpowiadać rozprawy doktorskie, oraz do zakresu egzaminów doktorskich stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministrów Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia, Oświaty, Spraw Zagranicznych oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej z dnia 17 czerwca 1959 r. w sprawie przeprowadzania przewodów doktorskich w szkołach wyższych (Dz. U. Nr 41, poz. 255).
2.
Od uchwały rady wydziału, odmawiającej zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej lub jej przyjęcia, służy odwołanie do Ministra Szkolnictwa Wyższego, który decyduje po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.
1.
W zakresie szczegółowego trybu przeprowadzania przewodu habilitacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministrów Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia, Oświaty, Spraw Zagranicznych oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej z dnia 17 czerwca 1959 r. w sprawie przeprowadzania przewodów habilitacyjnych w szkołach wyższych (Dz. U. Nr 41, poz. 256).
2.
Uchwała rady wydziału o nadaniu stopnia naukowego docenta wymaga zatwierdzenia przez Ministra Szkolnictwa Wyższego na wniosek Rady Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR.
3.
Od uchwały rady wydziału odmawiającej nadania stopnia docenta służy odwołanie do Ministra Szkolnictwa Wyższego, który decyduje po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.