§ 5. - Ustalenie szkód w pojazdach mechanicznych jednostek gospodarki uspołecznionej objętych ubezpieczeniami ustawowymi komunikacyjnymi w ruchu zagranicznym.

Monitor Polski

M.P.1986.7.51

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 marca 1986 r.
§  5.
1.
W celu ustalenia wartości części zakwalifikowanej do wymiany, na którą nie ma określonej ceny w złotych, przyjmuje się określoną w złotych cenę części innego pojazdu o zbliżonych parametrach technicznych i eksploatacyjnych, z uwzględnieniem stosunku cen porównywanych pojazdów.
2.
Jeżeli cena części zakwalifikowanej do wymiany jest określona w walucie obcej, odszkodowanie w złotych ustala się z uwzględnieniem bieżącego kursu walut obcych w złotych, ustalonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.