Ustalenie szkód w pojazdach mechanicznych jednostek gospodarki uspołecznionej objętych ubezpieczeniami ustawowymi komunikacyjnymi w ruchu zagranicznym.

Monitor Polski

M.P.1986.7.51

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 marca 1986 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 25 lutego 1986 r.
w sprawie ustalania szkód w pojazdach mechanicznych jednostek gospodarki uspołecznionej objętych ubezpieczeniami ustawowymi komunikacyjnymi w ruchu zagranicznym.

Na podstawie § 46 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1985 r. w sprawie ubezpieczeń ustawowych komunikacyjnych (Dz. U. Nr 6, poz. 20) zarządza się, co następuje:
W ubezpieczeniu ustawowym komunikacyjnym autocasco przez wyposażenie pojazdu rozumie się sprzęt i urządzenia przewidziane przepisami o ruchu drogowym jako niezbędne do utrzymania i używania pojazdu, a także wyposażenie dodatkowe służące bezpieczeństwu jazdy oraz zabezpieczeniu pojazdu przed kradzieżą.
Wartość pojazdu w dniu ustalania odszkodowania odpowiada księgowej wartości początkowej (brutto) pojazdu wraz z wyposażeniem dodatkowym, zaewidencjonowanej w księgach rachunkowych jednostki gospodarki uspołecznionej.
Wartość pozostałości pojazdu, to jest nie uszkodzonych części i zespołów, odpowiada wartości tych pozostałości, zaewidencjonowanej w majątku posiadacza pojazdu lub uzyskanej z tytułu przekazania ich innej jednostce.
Koszt naprawy pojazdu dokonywanej przez jednostkę gospodarki uspołecznionej we własnym warsztacie naprawczym ustala się według stawek obowiązujących w danej jednostce.
1.
W celu ustalenia wartości części zakwalifikowanej do wymiany, na którą nie ma określonej ceny w złotych, przyjmuje się określoną w złotych cenę części innego pojazdu o zbliżonych parametrach technicznych i eksploatacyjnych, z uwzględnieniem stosunku cen porównywanych pojazdów.
2.
Jeżeli cena części zakwalifikowanej do wymiany jest określona w walucie obcej, odszkodowanie w złotych ustala się z uwzględnieniem bieżącego kursu walut obcych w złotych, ustalonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1986 r.