§ 4. - Ustalenie szkód w pojazdach mechanicznych jednostek gospodarki uspołecznionej objętych ubezpieczeniami ustawowymi komunikacyjnymi w ruchu zagranicznym.

Monitor Polski

M.P.1986.7.51

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 marca 1986 r.
§  4.
Koszt naprawy pojazdu dokonywanej przez jednostkę gospodarki uspołecznionej we własnym warsztacie naprawczym ustala się według stawek obowiązujących w danej jednostce.