Ustalenie liczby mandatów dla członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z wyboru, reprezentujących główne kierunki studiów w poszczególnych typach szkół wyższych.

Monitor Polski

M.P.1966.17.97

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 kwietnia 1966 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 28 marca 1966 r.
w sprawie ustalenia liczby mandatów dla członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z wyboru, reprezentujących główne kierunki studiów w poszczególnych typach szkół wyższych.

Na podstawie § 3 ust. 2 regulaminu Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 387 Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1959 r. w sprawie regulaminu Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (Monitor Polski z 1959 r. Nr 83, poz. 437 i z 1963 r. Nr 28, poz. 143), zarządza się, co następuje:
Ustala się liczbę mandatów dla członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z wyboru, reprezentujących główne kierunki studiów:

1) w uniwersytetach:

a) kierunek humanistyczny 7,

b) kierunek matematyczno-przyrodniczy 7,

2) w politechnikach i wyższych szkołach inżynierskich 17,

3) w wyższych szkołach rolniczych 6,

4) w wyższych szkołach ekonomicznych 3,

5) w akademiach medycznych:

a) kierunek lekarski 6,

b) kierunek farmaceutyczny 2,

6) w wyższych szkołach pedagogicznych 2,

7) w wyższych szkołach wychowania fizycznego 1,

8) w akademiach wojskowych 3.

Tracą moc zarządzenia Ministra Szkolnictwa Wyższego:
1)
z dnia 10 października 1959 r. w sprawie ustalenia liczby mandatów dla członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z wyboru, reprezentujących główne kierunki studiów w poszczególnych typach szkół wyższych (Monitor Polski Nr 89, poz. 479),
2)
z dnia 4 maja 1963 r. w sprawie ustalenia liczby mandatów dla członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z wyboru, reprezentujących główne kierunki studiów w poszczególnych typach szkół wyższych (Monitor Polski Nr 41, poz. 201).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.