Monitor Polski

M.P.1969.27.209

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1969 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OŚWIATY I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 6 czerwca 1969 r.
w sprawie ustalenia liczby mandatów dla członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z wyboru, reprezentujących główne kierunki studiów w poszczególnych typach szkół wyższych.

Na podstawie § 2 ust. 4 regulaminu Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 95 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1969 r. w sprawie regulaminu Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (Monitor Polski Nr 23, poz. 178), zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się liczbę mandatów dla członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z wyboru, reprezentujących główne kierunki studiów:

1) w uniwersytetach, wyższych szkołach pedagogicznych i wyższych szkołach nauczycielskich:

a) kierunek humanistyczny 10

b) kierunek matematyczno-przyrodniczy 8

2) w politechnikach i wyższych szkołach inżynierskich 21

3) w wyższych szkołach rolniczych 8

4) w wyższych szkołach ekonomicznych 4

5) w akademiach medycznych 10

6) w wyższych szkołach wychowania fizycznego 1

7) w wyższych szkołach wojskowych 4

§  2. Traci moc zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 marca 1966 r. w sprawie ustalenia liczby mandatów dla członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z wyboru, reprezentujących główne kierunki studiów w poszczególnych typach szkół wyższych (Monitor Polski Nr 17, poz. 97).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.