Monitor Polski

M.P.1962.58.277

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 lipca 1962 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BUDOWNICTWA, URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
z dnia 9 lipca 1962 r.
w sprawie ustalenia kosztów zastawu materiałów budowlanych potrzebnych na wybudowanie 4-izbowego domu mieszkalnego o standardowym wyposażeniu za rok 1961.

Na podstawie § 2 ust. 1 uchwały nr 412 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1960 r. w sprawie ustalania kosztów zestawu materiałów budowlanych potrzebnych na wybudowanie 4-izbowego domu mieszkalnego o standardowym wyposażeniu (Monitor Polski z 1961 r. Nr 1, poz. 5) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Dla celów obliczenia premii dla posiadaczy skarbowych bonów inwestycyjnych ustala się koszt zestawu materiałów budowlanych potrzebnych na wybudowanie 4-izbowego domu mieszkalnego o standardowym wyposażeniu w cenach detalicznych z dnia 1 grudnia 1961 r. w wysokości 141.732 zł.
2. Koszt zestawu materiałów ustalony na podstawie zasad kalkulacji zawartych w załączniku do uchwały nr 412 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1960 r. w sprawie ustalania kosztów zestawu materiałów budowlanych potrzebnych na wybudowanie 4-izbowego domu mieszkalnego o standardowym wyposażeniu (Monitor Polski z 1961 r. Nr 1, poz. 5) z uwzględnieniem cen z dnia 1 grudnia 1961 r. wynosi dla materiałów:

budowlanych 124.473 zł,

wodociągowo-kanalizacyjnych 14.211 zł,

elektrycznych 3.048 zł

Razem: 141.732 zł.

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.