Ustalanie kosztów zestawu materiałów budowlanych potrzebnych na wybudowanie 4-izbowego domu mieszkalnego o standardowym wyposażeniu.

Monitor Polski

M.P.1961.1.5

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 stycznia 1961 r.

UCHWAŁA Nr 412
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 grudnia 1960 r.
w sprawie ustalania kosztów zestawu materiałów budowlanych potrzebnych na wybudowanie 4-izbowego domu mieszkalnego o standardowym wyposażeniu.

W związku z przepisem § 3 ust. 2 uchwały nr 156 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1959 r. w sprawie emisji skarbowych bonów inwestycyjnych (Monitor Polski z 1959 r. Nr 45, poz. 208 i z 1960 r. Nr 90, poz. 406) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Dla celów obliczenia premii dla posiadaczy skarbowych bonów inwestycyjnych, o której mowa w § 3 ust. 1 uchwały nr 156 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1959 r. w sprawie emisji skarbowych bonów inwestycyjnych (Monitor Polski z 1959 r. Nr 45, poz. 208 i z 1960 r. Nr 90, poz. 406), ustala się koszty zestawu materiałów budowlanych, potrzebnych na wybudowanie 4-izbowego domu mieszkalnego o standardowym wyposażeniu w roku 1959 na kwotę zł 130.566, obliczoną według cen detalicznych.
2.
Zasady kalkulacji, na podstawie których został ustalony koszt zestawu materiałów budowlanych wymieniony w ust. 1, są określone w załączniku do uchwały.
1.
Upoważnia się Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury do corocznego ustalania - w uzgodnieniu z Ministrami Finansów i Gospodarki Komunalnej oraz Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego - za rok ubiegły kosztów zestawu materiałów budowlanych, o którym mowa w § 1 ust. 1, dla celów obliczania premii dla posiadaczy skarbowych bonów inwestycyjnych według zasad kalkulacji określonych w załączniku do uchwały.
2.
Prezes Rady Ministrów określi tryb postępowania w zakresie ustalania kosztów, o których mowa w ust. 1.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

ZASADY KALKULACJI KOSZTU ZESTAWU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH DLA 4-IZBOWEGO DOMU MIESZKALNEGO O STANDARDOWYM WYPOSAŻENIU

1. Przyjęto jako reprezentanta przeciętnego rodzaju zabudowy jednorodzinnej projekt typowy 0159 z katalogu Biura Projektów Budownictwa Komunalnego.

2. Charakterystyka reprezentanta:

Budynek bliźniaczy parterowy, częściowo podpiwniczony, z dachem płaskim. Instalacja wodociągowa w kuchni, łazience i WC z doprowadzeniem własnym ze studni. Instalacja kanalizacyjna z własnym osadnikiem. Instalacja elektryczna oświetleniowa.

Ogrzewanie piecowe.

3. Ilości materiałów oblicza się na podstawie wydania II Katalogu Scalonych Norm Kosztorysowych z 1960 r.

4. Wyceny materiałów dokonuje się na podstawie obowiązujących cen detalicznych.

5. Koszt zestawu materiałów budowlanych dla przyjętego jako reprezentanta 4-izbowego domu mieszkalnego o standardowym wyposażeniu według cen detalicznych obowiązujących w grudniu 1959 r. wynosi:

dla robót budowlanych 115.624 zł

dla instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej 12.551 zł

dla instalacji elektrycznych 2.391 zł

Razem 130.566 zł.