Monitor Polski

M.P.1989.10.83

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 kwietnia 1989 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 4 kwietnia 1989 r.
w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne".

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1971 r. w sprawie uznania Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego za stowarzyszenie wyższej użyteczności (Dz. U. Nr 2, poz. 17) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się statut stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne", stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 stycznia 1984 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne" (Monitor Polski Nr 1, poz. 5).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE), zwane dalej "Towarzystwem", jest stowarzyszeniem wyższej użyteczności i posiada osobowość prawną.
§  2. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
§  3. Siedzibą władz naczelnych Towarzystwa jest miasto stołeczne Warszawa.
§  4. Towarzystwo może używać odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji państwowej.
§  5. Działalność Towarzystwa opiera się przede wszystkim na pracy społecznej ogółu członków zrzeszonych w kołach, oddziałach terenowych i wojewódzkich.

Rozdział  2

Cele i formy działania

§  6. Celem Towarzystwa jest:
1) aktywne włączanie członków do budowy socjalizmu w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przez współudział w kształtowaniu rozwoju gospodarczego kraju, doskonaleniu metod planowania i zarządzania oraz wdrażaniu postępu ekonomiczno-społecznego i organizacyjnego,
2) krzewienie marksistowskiej myśli ekonomicznej, rozszerzanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych ekonomistów, kształtowanie etyki społecznej i zawodowej członków,
3) współudział w inicjowaniu i koordynacji badań naukowych i rozwoju zaplecza naukowo-badawczego w zakresie nauk ekonomicznych,
4) upowszechnianie wiedzy ekonomicznej i szerzenie kultury ekonomicznej,
5) popularyzacja zasad gospodarowania, zadań i osiągnięć społeczno-gospodarczych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
6) obrona interesów zawodowych ekonomistów oraz dążenie do pełnego wykorzystania kadr ekonomicznych,
7) prezentowanie za granicą działalności Towarzystwa oraz współudział w reprezentowaniu polskiej myśli ekonomicznej.
§  7. Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
1) współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Towarzystwa,
2) organizowanie zjazdów, kongresów, konferencji i sympozjów odczytów i wykładów, konsultacji i konkursów o tematyce ekonomicznej i gospodarczej,
3) wydawanie publikacji nieperiodycznych i monograficznych oraz własnego czasopisma fachowego,
4) prowadzenie działalności obejmującej dokształcanie i doskonalenie zawodowe kadr gospodarki narodowej w zakresie problematyki ekonomicznej,
5) prowadzenie działalności naukowej oraz przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia w naukach ekonomicznych i w praktyce życia gospodarczego,
6) prowadzenie działalności w zakresie ekspertyz ekonomicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7) propagowanie zasad etyki zawodowej i egzekwowanie ich przestrzegania,
8) zakładanie i prowadzenie domów pracy twórczej, klubów, czytelni i bibliotek oraz sekcji zainteresowań,
9) współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
10) podejmowanie innych środków i przedsięwzięć dla realizacji celów statutowych.

Rozdział  3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§  8.
1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
2. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków honorowych,
3) członków wspierających.
§  9.
1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, posiadający wyższe lub średnie wykształcenie ekonomiczne, wykonujący zawód ekonomisty lub studiujący w wyższych szkołach ekonomicznych albo na wydziałach ekonomicznych szkół wyższych, uczący się w wyższych klasach szkół średnich lub w szkołach policealnych o kierunku ekonomicznym, a także stowarzyszenie, które uznaje cele Towarzystwa.
2. Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju nauk ekonomicznych i gospodarki narodowej.
3. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.
4. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, uznająca cele Towarzystwa.
5. Członek wspierający obowiązany jest do opłacania składek członkowskich.
§  10.
1. Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybierany do władz Towarzystwa,
2) uczestniczyć w zebraniach Towarzystwa,
3) korzystać z porad i pomocy w zagadnieniach wynikających z jego pracy zawodowej,
4) korzystać na prawach pierwszeństwa z form działalności Towarzystwa służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
5) korzystać z innych świadczeń i urządzeń Towarzystwa,
6) nosić odznakę Towarzystwa.
2. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1) czynne uczestniczenie w pracach Towarzystwa oraz propagowanie jego programu,
2) podnoszenie kwalifikacji zawodowych i przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
3) regularne opłacanie składek członkowskich,
4) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał Towarzystwa.
§  11. Stowarzyszenie będące członkiem zwyczajnym Towarzystwa korzysta z praw i wykonuje obowiązki członkowskie, określone w § 10, przez swoich przedstawicieli.
§  12.
1. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym za pośrednictwem swego przedstawiciela w zebraniach kół, różnych zespołów oddziałów oraz w zjazdach oddziałów, zgłaszać do władz Towarzystwa wnioski oraz korzystać z poradnictwa.
2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał władz Towarzystwa.
§  13. Członkostwo ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa,
2) likwidacji Towarzystwa,
3) skreślenia z listy członków Towarzystwa z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy,
4) wykluczenia członka zwyczajnego,
5) śmierci członka zwyczajnego,
6) rozwiązania lub likwidacji stowarzyszenia będącego członkiem zwyczajnym,
7) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

Rozdział  4

Struktura organizacyjna

§  14. Władzami naczelnymi Towarzystwa są:
1) Zjazd Krajowy,
2) Zarząd Główny,
3) Główna Komisja Rewizyjna,
4) Główny Sąd Koleżeński.
§  15.
1. Jednostkami terenowymi Towarzystwa są:
1) oddziały wojewódzkie i terenowe,
2) koła zakładowe międzyzakładowe, terenowe, problemowe środowiskowe, uczelniane (studenckie) i szkolne (młodzieżowe).
2. Do powołania i działania oddziału wojewódzkiego wymagana jest liczba co najmniej 500 członków zwyczajnych i 25 kół.
3. Zakres działania oddziału wojewódzkiego będzie rozszerzony, za zgodą Zarządu Głównego, na teren sąsiednich województw, jeżeli w tych województwach nie są spełnione warunki określone w ust. 2. Wymaga to uzgodnienia z wojewodami właściwymi dla siedziby oddziału oraz terenu objętego działalnością, po zasięgnięciu opinii właściwych wojewódzkich rad narodowych.
§  16. Władzami oddziału wojewódzkiego są:
1) zjazd oddziału wojewódzkiego,
2) zarząd oddziału wojewódzkiego,
3) komisja rewizyjna oddziału wojewódzkiego.
§  17. Władzami koła zakładowego, międzyzakładowego, terenowego, koła problemowego i środowiskowego, uczelnianego (studenckiego) lub szkolnego (młodzieżowego) są:
1) ogólne zebranie członków koła,
2) zarząd koła,
3) komisja rewizyjna koła.
§  18.
1. Jednostkami terenowymi Towarzystwa mogą być oddziały terenowe, tworzone w ramach oddziałów wojewódzkich za zgodą Zarządu Głównego.
2. Do powołania i działania oddziału terenowego wymagana jest liczba co najmniej 200 członków zwyczajnych i 10 kół.
3. Władzami oddziału terenowego są:
1) zjazd oddziału terenowego,
2) zarząd oddziału terenowego,
3) komisja rewizyjna oddziału terenowego.
§  19. Kadencja władz naczelnych Towarzystwa i oddziałów wojewódzkich oraz władz oddziałów terenowych trwa 4 lata; kadencja władz koła trwa 2 lata; wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym. Władze Towarzystwa są jednak obowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz.
§  20. Uchwały władz Towarzystwa są podejmowane zwykłą większością głosów, z tym że w pierwszym zwykłym terminie wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków (delegatów), jeżeli statut nie przewiduje innych zasad.

Rozdział  5

Władze naczelne Towarzystwa

A.

Zjazd Krajowy

§  21. Zjazd Krajowy jest najwyższą władzą Towarzystwa.
§  22. Zjazd Krajowy:
1) ustala generalne kierunki działalności Towarzystwa,
2) uchwala projekt statutu oraz jego zmian,
3) podejmuje uchwały w rozwiązaniu Towarzystwa oraz o przeznaczeniu jego majątku,
4) nadaje tytuł prezesa honorowego i członków honorowych Towarzystwa,
5) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
6) wybiera Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną i Główny Sąd Koleżeński oraz Radę Główną,
7) podejmuje uchwały w sprawach wniesionych pod obrady Zjazdu i dotyczących działalności Towarzystwa.
§  23.
1. Zjazd Krajowy jest zwoływany przez Zarząd Główny raz na 4 lata.
2. Termin, miejsce i porządek obrad Krajowego Zjazdu ustala Zarząd Główny i podaje do wiadomości delegatom co najmniej na 30 dni przed terminem Zjazdu.
§  24.
1. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy może odbyć się w każdym czasie i jest zwoływany przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby zarządów oddziałów wojewódzkich.
2. Zarząd Główny jest obowiązany zwołać nadzwyczajny Zjazd Krajowy w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymania żądania Głównej Komisji Rewizyjnej lub wniosku zarządów oddziałów.
§  25. W Zjeździe Krajowym biorą udział:
1) z głosem decydującym - wybrani w głosowaniu tajnym na zjazdach oddziałów wojewódzkich delegaci w liczbie ustalonej przez Zarząd Główny dla każdego oddziału, proporcjonalnie do liczby członków, nie mniej niż pięciu dla oddziału, oraz delegaci stowarzyszeń będących członkami zwyczajnymi wybranymi na zjazdach tych stowarzyszeń, w liczbie ustalonej przez Zarząd Główny Towarzystwa,
2) z głosem doradczym - członkowie władz naczelnych Towarzystwa, jeżeli nie są delegatami, prezesi i członkowie honorowi.

B.

Zarząd Główny

§  26.
1. Zarząd Główny kieruje całokształtem działalności Towarzystwa zgodnie z uchwałami Zjazdu Krajowego, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Zjazdem Krajowym.
2. Do zakresu działania Zarządu Głównego w szczególności należy:
1) wykonywanie uchwał Zjazdu Krajowego,
2) określenie szczegółowych kierunków działania Towarzystwa,
3) ustalanie zasad wyboru delegatów na Zjazd Krajowy,
4) uchwalanie okresowych programów pracy Towarzystwa oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności,
5) uchwalanie budżetu Towarzystwa i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,
6) powoływanie oddziałów wojewódzkich z określeniem ich zasięgu działania oraz siedziby i decydowanie o ich likwidacji,
7) wyrażanie zgody na wniosek oddziałów wojewódzkich na tworzenie lub likwidowanie oddziałów terenowych z określeniem ich zasięgu działania oraz siedziby,
8) powoływanie i likwidowanie wyodrębnionych jednostek organizacyjnych do wykonywania określonych zadań statutowych, a także ustalanie planów oraz akceptowanie sprawozdań z ich działalności merytorycznej i finansowej,
9) ustalanie trybu przyjmowania i skreślania członków zwyczajnych oraz określanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
10) występowanie z wnioskiem o przyznanie tytułu prezesa honorowego i członka honorowego Towarzystwa,
11) nadawanie odznak honorowych Towarzystwa,
12) ustalanie zasad powoływania, działania i rozwiązywania kół oraz zespołów pomocniczych oddziałów wojewódzkich,
13) ustalanie zasad przeprowadzenia w Towarzystwie konkursów z nagrodami,
14) podejmowanie uchwał o przynależności do międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Towarzystwa do tych organizacji i na imprezy zagraniczne,
15) zawieszanie uchwał zarządów oddziałów wojewódzkich i terenowych w razie ich sprzeczności z przepisami prawa i postanowieniami statutu Towarzystwa oraz uchwałami władz naczelnych,
16) zarządzanie majątkiem Towarzystwa,
17) występowanie z wnioskami do Głównego Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie członka zwyczajnego, pełniącego funkcję we władzach Towarzystwa,
18) powoływanie i rozwiązywanie komisji Zarządu Głównego,
19) zatwierdzanie liczby stanowisk urzędujących członków Prezydium Zarządu Głównego i prezydiów zarządów oddziałów,
20) składanie Krajowemu Zjazdowi sprawozdania ze swej działalności,
21) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
22) współdziałanie z Radą Główną w zakresie udziału Towarzystwa w kształtowaniu rozwoju gospodarczego kraju, doskonalenia metod planowania i zarządzania, rozwoju nauk ekonomicznych oraz w rozważaniu problemów ekonomiczno-społecznych.
3. Do rozwiązywania poszczególnych problemów ekonomicznych lub ekonomiczno-organizacyjnych Zarząd Główny może powoływać swoje zespoły pomocnicze: komisje problemowe, krajowe i branżowe rady koordynacyjne kół oraz kluby dyskusyjne, określając ich zakres działania.
§  27.
1. Zarząd Główny składa się z 57 do 67 członków.
2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej 3 razy w roku.
3. Jeżeli skład Zarządu Głównego zmniejszy się w toku kadencji w stosunku do liczby ustalonej przez Zjazd Krajowy, to na zwolnione miejsce Zarząd może dokooptować osoby, które na Zjeździe Krajowym otrzymały wymaganą liczbę głosów (w kolejności otrzymanych głosów).
4. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezydium Zarządu Głównego z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Zarządu Głównego w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.
§  28.
1. Zarząd Główny wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym Prezydium Zarządu Głównego. Skład Prezydium może być zmieniony przez Zarząd Główny w toku jego kadencji.
2. Członkowie Zarządu Głównego mogą być wybierani w skład Prezydium tylko przez dwie kolejne kadencje Zarządu Głównego.
3. Prezydium Zarządu Głównego ustala imiennie urzędujących członków Prezydium.
4. Zarząd Główny jest obowiązany do sprecyzowania zadań powierzonych urzędującemu członkowi Prezydium.
5. W skład Prezydium Zarządu Głównego wchodzi 17 członków, w tym prezes Zarządu Głównego, 1-5 wiceprezesów i sekretarz generalny.
§  29.
1. W okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego Prezydium kieruje pracami Towarzystwa zgodnie z regulaminem określonym przez Zarząd Główny, z zastrzeżeniem do wyłącznej kompetencji Zarządu Głównego spraw wymienionych w § 26 ust. 2 pkt 2-9, 12, 14 i 15.
2. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego zwołuje prezes, a w razie jego nieobecności - wyznaczony wiceprezes. Posiedzenia zwołuje się co najmniej raz w miesiącu.
3. Prezydium Zarządu Głównego składa Zarządowi Głównemu sprawozdania ze swej działalności w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego.

C.

Główna Komisja Rewizyjna

§  30. Główna Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Towarzystwa.
§  31. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Towarzystwa, z wyjątkiem działalności Głównego Sądu Koleżeńskiego,
2) składanie na Zjeździe Krajowym sprawozdań oraz wniosków o przyjęcie sprawozdania ustępującego Zarządu Głównego,
3) nadzorowanie komisji rewizyjnych niższego szczebla,
4) przedstawianie Zarządowi Głównemu lub jego Prezydium uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Towarzystwa.
§  32.
1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 9 członków.
2. Postanowienie § 27 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
3. Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego grona przewodniczącego oraz 1-2 wiceprzewodniczących.
§  33. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.
§  34. Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu.

D.

Główny Sąd Koleżeński

§  35.
1. Do zakresu działania Głównego Sądu Koleżeńskiego należy rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu i zasad programowych Towarzystwa.
2. Główny Sąd Koleżeński jest dwuinstancyjny i składa się z 9 członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
3. Główny Sąd Koleżeński jako pierwsza instancja orzeka w składzie 3-osobowym.
4. Odwołania od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego jako pierwszej instancji rozpatruje Główny Sąd Koleżeński w pięcioosobowym zmienionym składzie.
5. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego jako drugiej instancji są ostateczne.
§  36. Postanowienie § 27 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§  37.
1. Główny Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary:
1) upomnienia,
2) nagany,
3) zawieszenia w prawach członka na okres 6 miesięcy do 2 lat,
4) wykluczenia z Towarzystwa.
2. Główny Sąd Koleżeński, w razie wykluczenia członka z Towarzystwa, może orzec pozbawienie odznaki honorowej.
§  38. Wykluczenie członka zwyczajnego z Towarzystwa następuje w razie:
1) skazania prawomocnym wyrokiem na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych lub karę zakazu wykonywania zawodu,
2) poważnego naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Towarzystwa.
§  39.
1. Główny Sąd Koleżeński działa na podstawie własnego regulaminu.
2. Główny Sąd Koleżeński składa sprawozdanie Zjazdowi Krajowemu.

Rozdział  6

Rada Główna

§  40. Rada Główna jest organem doradczym Towarzystwa we wszelkich zagadnieniach związanych z udziałem Towarzystw w kształtowaniu rozwoju gospodarczego kraju, doskonaleniu metod planowania i zarządzania, rozwoju nauk ekonomicznych oraz w rozważaniu problemów ekonomiczno-społecznych.
§  41. Rada Główna składa się z 37-41 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego, 3 zastępców przewodniczącego i sekretarza.
§  42. Rada Główna zbiera się w miarę potrzeby, co najmniej dwa razy w roku. Tryb zwoływania i prowadzenia obrad ustala regulamin uchwalony przez Radę.

Rozdział  7

Władze oddziału wojewódzkiego

A.

Zjazd oddziału wojewódzkiego

§  43. Zjazd oddziału wojewódzkiego jest najwyższą władzą na terenie działania oddziału.
§  44. Zjazd oddziału wojewódzkiego:
1) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej oddziału wojewódzkiego,
2) wybiera zarząd i komisję rewizyjną oddziału wojewódzkiego,
3) wybiera delegatów na Zjazd Krajowy,
4) podejmuje uchwały w sprawach wnoszonych pod obrady zjazdu wojewódzkiego i dotyczących działalności oddziału.
§  45.
1. Zjazd oddziału wojewódzkiego jest zwoływany przez zarząd oddziału wojewódzkiego raz na cztery lata.
2. Termin, miejsce i porządek obrad zjazdu oddziału wojewódzkiego ustala zarząd oddziału wojewódzkiego i podaje do wiadomości delegatom co najmniej na 14 dni przed terminem zjazdu.
§  46.
1. Nadzwyczajny zjazd oddziału wojewódzkiego może odbyć się w każdym czasie i jest zwoływany przez zarząd oddziału wojewódzkiego z własnej inicjatywy lub na żądanie Zarządu Głównego, na wniosek komisji rewizyjnej oddziału wojewódzkiego albo na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby zarządów kół z terenu oddziału.
2. Zarząd oddziału wojewódzkiego jest obowiązany zwołać nadzwyczajny zjazd oddziału w ciągu 3 miesięcy od daty wniosku lub żądania uprawnionego organu.
§  47. W zjeździe oddziału wojewódzkiego biorą udział:
1) z głosem decydującym - delegaci wybrani bezpośrednio w kołach lub w głosowaniu tajnym przez zjazdy oddziałów terenowych, według zasad ustalonych przez zarząd oddziału wojewódzkiego, w porozumieniu z Zarządem Głównym,
2) z głosem doradczym - członkowie władz naczelnych Towarzystwa i władz oddziału wojewódzkiego, jeżeli nie są delegatami, oraz przedstawiciele członków wspierających z terenu działania oddziału wojewódzkiego.

B.

Zarząd oddziału wojewódzkiego

§  48.
1. Zarząd oddziału wojewódzkiego kieruje działalnością Towarzystwa na terenie swego działania zgodnie z uchwałami zjazdu oddziału wojewódzkiego i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed zjazdem oddziału wojewódzkiego i Zarządem Głównym.
2. Do zakresu działania zarządu oddziału wojewódzkiego w szczególności należy:
1) wykonywanie uchwał władz naczelnych i uchwał zjazdu oddziału wojewódzkiego,
2) ustalanie zasad wyboru delegatów na zjazd oddziału wojewódzkiego,
3) uchwalanie okresowych programów pracy oraz zatwierdzanie sprawozdań z działalności oddziału,
4) uchwalanie budżetu oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
5) przedstawianie wniosków Zarządowi Głównemu o nadanie odznak honorowych,
6) gospodarowanie majątkiem i środkami finansowymi w granicach budżetu, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Główny,
7) wydzielanie środków finansowych na działalność kół, zgodnie z zasadami ogólnymi ustalonymi przez Zarząd Główny,
8) składanie sprawozdań ze swej działalności Zarządowi Głównemu i zjazdowi oddziału wojewódzkiego,
9) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie Towarzystwa,
10) zawieszanie uchwał zarządów kół i zarządów oddziałów terenowych w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu Towarzystwa oraz uchwałami władz wojewódzkich,
11) rozwijanie problematyki społeczno-gospodarczej regionu,
12) tworzenie i umacnianie kół, jako podstawowych komórek Towarzystwa.
3. Do rozwiązywania poszczególnych problemów ekonomicznych i ekonomiczno-organizacyjnych zarząd oddziału może powoływać swoje zespoły pomocnicze: komisje, sekcje problemowe, terenowe lub branżowe rady koordynacyjne kół oraz kluby dyskusyjne, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Główny.
4. Zarząd oddziału wojewódzkiego może, za zgodą Zarządu Głównego, powoływać i likwidować na terenie swego działania oddziały terenowe, określając zasięg ich działania i ustalając siedzibę.
§  49.
1. Zarząd oddziału wojewódzkiego składa się z 21-41 członków.
2. Zarząd oddziału wojewódzkiego zbiera się w miarę potrzeby, co najmniej 3 razy w roku.
3. Postanowienia § 27 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
§  50.
1. Zarząd oddziału wojewódzkiego wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego. Skład prezydium może być zmieniany przez zarząd oddziału wojewódzkiego w toku jego kadencji.
2. Członkowie zarządu oddziału wojewódzkiego mogą być wybierani w skład prezydium tylko przez dwie kolejne kadencje zarządu oddziału wojewódzkiego.
3. Prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego może ustalić stanowiska urzędujących członków prezydium w liczbie zatwierdzonej przez Zarząd Główny.
4. W skład prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego wchodzi 9-15 członków, w tym prezes zarządu oddziału wojewódzkiego, 1-5 wiceprezesów i sekretarz zarządu oddziału wojewódzkiego.
§  51.
1. W okresie między posiedzeniami zarządu oddziału wojewódzkiego prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego kieruje pracami oddziału, zgodnie z regulaminem określonym przez zarząd oddziału wojewódzkiego, z zastrzeżeniem do wyłącznej kompetencji zarządu oddziału wojewódzkiego spraw wymienionych w § 48 ust. 2 pkt 2-4 i 10.
2. Postanowienia § 29 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

C.

Komisja rewizyjna oddziału wojewódzkiego

§  52. Komisja rewizyjna oddziału wojewódzkiego jest najwyższym organem kontrolnym oddziału.
§  53. Do zakresu działania komisji rewizyjnej oddziału wojewódzkiego należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności oddziału,
2) składanie na zjeździe oddziału wojewódzkiego sprawozdań,
3) nadzorowanie komisji rewizyjnych kół,
4) przedstawianie zarządowi oddziału wojewódzkiego lub jego prezydium uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej oddziału.
§  54.
1. Komisja rewizyjna oddziału wojewódzkiego składa się z 5 członków.
2. Postanowienia § 27 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
3. Komisja rewizyjna oddziału wojewódzkiego wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego.
§  55. Członkowie komisji rewizyjnej oddziału wojewódzkiego mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach zarządu oddziału wojewódzkiego i jego prezydium. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.
§  56. Komisja rewizyjna oddziału wojewódzkiego działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Główną Komisję Rewizyjną.

Rozdział  8

Władze oddziału terenowego

A.

Zjazd oddziału terenowego

§  57. Zjazd oddziału terenowego jest najwyższą władzą na terenie działania oddziału.
§  58. Zjazd oddziału terenowego:
1) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej oddziału terenowego,
2) wybiera zarząd i komisję rewizyjną oddziału terenowego,
3) wybiera w głosowaniu tajnym delegatów na zjazd oddziału wojewódzkiego,
4) podejmuje uchwały w sprawach wnoszonych pod obrady zjazdu terenowego dotyczące działalności oddziału.
§  59.
1. Zjazd oddziału terenowego jest zwoływany przez zarząd oddziału terenowego raz na cztery lata.
2. Termin, miejsce i porządek obrad zjazdu oddziału terenowego ustala zarząd oddziału terenowego i podaje do wiadomości delegatom co najmniej na 14 dni przed terminem zjazdu.
§  60.
1. Nadzwyczajny zjazd oddziału terenowego może odbyć się w każdym czasie i jest zwoływany przez zarząd oddziału terenowego z własnej inicjatywy lub na żądanie Zarządu Głównego bądź zarządu oddziału wojewódzkiego, na wniosek komisji rewizyjnej oddziału terenowego albo na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby zarządów kół z terenu oddziału.
2. Zarząd oddziału terenowego jest obowiązany zwołać nadzwyczajny zjazd oddziału w ciągu 3 miesięcy od daty wniosku lub żądania uprawnionego organu.
§  61. W zjeździe oddziału terenowego biorą udział;
1) z głosem decydującym - delegaci wybrani bezpośrednio w kołach według zasad ustalonych przez zarząd oddziału terenowego w porozumieniu z zarządem oddziału wojewódzkiego,
2) z głosem doradczym - członkowie władz naczelnych Towarzystwa, władz oddziału wojewódzkiego i władz oddziału terenowego, jeżeli nie są delegatami, oraz przedstawiciele członków wspierających z terenu działania oddziału terenowego.

B.

Zarząd oddziału terenowego

§  62.
1. Zarząd oddziału terenowego kieruje działalnością Towarzystwa na terenie swego działania, zgodnie z uchwałami zjazdu oddziału terenowego, i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed zjazdem oddziału terenowego i zarządem oddziału wojewódzkiego.
2. Do zakresu działania zarządu oddziału terenowego stosuje się odpowiednio postanowienia § 48 ust. 2.
3. Postanowienie § 48 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§  63.
1. Zarząd oddziału terenowego składa się z 17-27 członków.
2. Postanowienie § 49 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
3. Postanowienia § 27 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
§  64.
1. Zarząd oddziału terenowego wybiera w trybie tajnym ze swego grona prezydium zarządu oddziału terenowego. Skład prezydium może być zmieniony przez zarząd oddziału terenowego w toku jego kadencji.
2. Członkowie zarządu oddziału terenowego mogą być wybierani w skład prezydium tylko przez 2 kolejne kadencje zarządu oddziału terenowego.
3. W skład prezydium zarządu oddziału terenowego wchodzi 7-11 członków, w tym prezes zarządu oddziału terenowego, 1-3 wiceprezesów i sekretarz zarządu oddziału terenowego.
§  65. Postanowienia § 29 ust. 2 i 3 oraz § 51 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

C.

Komisja rewizyjna oddziału terenowego

§  66.
1. Postanowienie § 52 stosuje się odpowiednio.
2. Do zakresu działania komisji rewizyjnej oddziału terenowego należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności oddziału,
2) składanie na zjeździe oddziału terenowego sprawozdań,
3) nadzorowanie komisji rewizyjnych kół,
4) przedstawianie zarządowi oddziału terenowego lub jego prezydium uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej oddziału.
§  67.
1. Komisja rewizyjna oddziału terenowego składa się z 3 członków.
2. Postanowienie § 27 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
3. Komisja rewizyjna oddziału terenowego wybiera ze swego składu przewodniczącego.
§  68. Postanowienia § 55 i 56 stosuje się odpowiednio.

Rozdział  9

Koła

§  69.
1. Podstawową jednostką organizacyjną Towarzystwa jest koło, które może być organizowane jako:
1) koło zakładowe, zrzeszające członków pracujących w jednym zakładzie pracy,
2) koło międzyzakładowe, zrzeszające członków pracujących w kilku zakładach pracy, powiązanych branżowo lub przynależnością do jednej gałęzi gospodarki narodowej,
3) koło terenowe, zrzeszające członków pracujących w różnych zakładach pracy na określonym terytorium,
4) koło problemowe i środowiskowe, zrzeszające członków według ich zainteresowań problemowych,
5) koło uczelniane (studenckie) zrzeszające studentów wyższych szkół ekonomicznych albo wydziałów ekonomicznych innych szkół wyższych,
6) koło szkolne (młodzieżowe) zrzeszające uczniów wyższych klas szkół średnich albo szkół policealnych o kierunku ekonomicznym.
2. Tworzenie koła wymaga zgody zarządu oddziału wojewódzkiego lub za jego zgodą oddziału terenowego.
§  70. Zadaniem koła jest realizowanie celów Towarzystwa poprzez pracę ze swoimi członkami oraz współdziałanie z kierownictwem i załogą zakładu pracy, z samorządem pracowniczym, organizacjami politycznymi i społecznymi (głównie o charakterze naukowo-technicznym), młodzieżowymi i związkowymi, a w szczególności:
1) popieranie i pobudzanie twórczej myśli ekonomicznej,
2) podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie zawodowe,
3) współdziałanie w ekonomicznym wychowaniu załogi,
4) popularyzowanie i wdrażanie zasad racjonalnego gospodarowania,
5) doradztwo w zakresie ekonomicznych problemów zakładu,
6) współuczestniczenie w opracowywaniu planów gospodarczych zakładu,
7) oddziaływanie na problemy ekonomiczne racjonalizacji i wynalazczości.
§  71.
1. Ogólne zebranie członków koła jest najwyższą władzą koła.
2. Ogólne zebrania członków koła są zwoływane przez zarząd koła.
3. Ogólne zebrania członków koła mogą być również zwoływane na żądanie Zarządu Głównego, zarządu oddziału wojewódzkiego lub oddziału terenowego, na wniosek komisji rewizyjnej koła lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków koła.
4. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze kół są zwoływane co dwa lata w okresach odpowiadających połowie kadencji innych władz Towarzystwa.
5. Termin, miejsce i porządek obrad ogólnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ustala zarząd koła i podaje do wiadomości członkom co najmniej na 14 dni przed terminem tego zebrania.
§  72.
1. Ogólne zebranie sprawozdawczo-wyborcze:
1) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej koła,
2) wybiera zarząd i komisję rewizyjną koła,
3) wybiera delegatów na zjazd oddziału wojewódzkiego lub oddziału terenowego,
4) podejmuje uchwały w sprawach wnoszonych pod obrady ogólnego zebrania i dotyczące działalności koła.
2. Wybory zarządu koła i komisji rewizyjnej koła oraz delegatów na zjazd oddziału wojewódzkiego lub terenowego odbywają się w głosowaniu jawnym i na żądanie choćby jednego członka koła wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.
§  73. W ogólnym zebraniu koła biorą udział wszyscy jego członkowie.
§  74. Zarząd koła kieruje działalnością koła i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed ogólnym zebraniem członków koła oraz zarządem oddziału wojewódzkiego lub oddziału terenowego.
§  75. Do zakresu działania zarządu koła należy:
1) wykonywanie uchwał władz wyższego szczebla oraz uchwał ogólnego zebrania koła,
2) uchwalanie programów pracy, określenie potrzeb finansowych koła i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
3) gospodarowanie majątkiem i środkami finansowymi, przyznanymi kołu przez zarządy wyższych szczebli oraz dochodami własnymi,
4) składanie sprawozdań ze swej działalności.
§  76.
1. Zarząd koła składa się z 3-7 członków.
2. Zarząd koła zbiera się w miarę potrzeby, co najmniej raz na 2 miesiące.
3. Posiedzenia zarządu koła zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zarządu, w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.
§  77. Komisję rewizyjną koła powołuje się w kołach liczących powyżej 35 członków.
§  78. Do zakresu działania komisji rewizyjnej koła należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności koła,
2) składanie na ogólnym zebraniu członków koła sprawozdań.
§  79.
1. Komisja rewizyjna koła składa się z 3 członków.
2. Komisja rewizyjna koła wybiera spośród swego grona przewodniczącego.
§  80. Członkowie komisji rewizyjnej koła mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach zarządu koła. Członkowie komisji rewizyjnej koła nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.
§  81. Komisja rewizyjna koła działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Główną Komisję Rewizyjną.

Rozdział  10

Majątek i fundusz Towarzystwa

§  82. Dla zrealizowania zadań statutowych Towarzystwo posiada majątek i fundusze, które składają się z:
1) wpisowego i składek członków zwyczajnych oraz świadczeń członków wspierających,
2) wpływów z działalności statutowej,
3) dochodów z majątku Towarzystwa,
4) dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów,
5) dotacji państwowych,
6) darowizn i zapisów.
§  83.
1. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego oraz do dysponowania środkami Towarzystwa upoważnione jest Prezydium Zarządu Głównego.
2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Towarzystwa wymagane jest współdziałanie i podpis dwu upoważnionych przez Prezydium jego członków.

Rozdział  11

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§  84. Projekt statutu oraz jego zmiany i rozwiązanie Towarzystwa wymagają uchwały Zjazdu Krajowego, powziętej większością 2/3 głosów delegatów, w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby wybranych delegatów.
§  85.
1. W razie powzięcia przez Zjazd Krajowy uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Zjazd powoła komisję likwidacyjną, która zgodnie z uchwalonymi przez Zjazd wytycznymi przeprowadzi likwidację.
2. Uchwalając rozwiązanie Towarzystwa Zjazd Krajowy może wskazać organizację lub instytucje społeczne, na których rzecz przejdzie majątek Towarzystwa po zaspokojeniu zobowiązań Towarzystwa.