Monitor Polski

M.P.1988.23.213

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 1988 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 27 lipca 1988 r.
w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Krótkofalowców".

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1963 r. w sprawie uznania Polskiego Związku Krótkofalowców za stowarzyszenie wyższej użyteczności (Dz. U. Nr 34, poz. 197) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się statut stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Krótkofalowców", stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 sierpnia 1963 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Krótkofalowców" (Monitor Polski Nr 70, poz. 346).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. Polski Związek Krótkofalowców jest organizacją kierującą całokształtem spraw amatorskiego krótkofalarstwa w Polsce, powołaną do reprezentowania polskiego krótkofalarstwa w kraju i za granicą.
§  2. Polski Związek Krótkofalowców, zwany dalej PZK, jest stowarzyszeniem wyższej użyteczności i ma osobowość prawną.
§  3.
1. Terenem działania PZK jest obszar Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
2. Siedzibą władz naczelnych PZK jest m. st. Warszawa.
3. PZK może powoływać oddziały PZK i kluby PZK, zwane dalej jednostkami organizacyjnymi PZK.
§  4. PZK używa odznak i pieczęci według wzorów ustalonych przez Zarząd Główny i zatwierdzonych przez właściwe organy administracji państwowej.
§  5. PZK może być członkiem organizacji społecznych krajowych i międzynarodowych, których cele i zadania są pokrewne lub bliskie zadaniom PZK.

Rozdział  2

Cele i środki działania PZK

§  6. Celami PZK są:
1) rozwój krótkofalarstwa w Polsce,
2) współdziałanie z właściwymi organami administracji państwowej oraz organizacjami społecznymi w zakresie umacniania obronności kraju i udziału w zwalczaniu klęsk żywiołowych oraz usuwaniu ich skutków, a także w zakresie ratowania poszkodowanych i udzielania im pomocy,
3) współdziałanie z Państwową Inspekcją Radiową w zakresie kontroli pracy urządzeń nadawczych, nadawczo-odbiorczych i odbiorczych, wykorzystywanych w radiokomunikacji amatorskiej,
4) amatorska działalność badawcza i naukowo-techniczna w zakresie radiokomunikacji amatorskiej,
5) amatorska działalność sportowa,
6) krzewienie wiedzy w zakresie radiokomunikacji amatorskiej oraz historii i dorobku krótkofalarstwa polskiego,
7) podejmowanie działań w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej.
§  7. PZK realizuje swoje cele przez:
1) zrzeszenie osób zajmujących się amatorską służbą radiową w kraju,
2) prowadzenie działalności gwarantującej prawidłową pracę służb radioamatorskich,
3) ułatwianie członkom zaopatrywania się w sprzęt radiowy,
4) współpracę z organizacjami społecznymi, które swoją działalnością obejmują również radioamatorstwo,
5) organizowanie zawodów i konkursów,
6) udzielanie pomocy klubom radioamatorskim zarejestrowanym w PZK oraz koordynowanie ich działalności,
7) inicjowanie wydawania poradników dla radioamatorów i krótkofalowców, jak również czasopism i książek z zakresu krótkofalarstwa,
8) organizowanie i prowadzenie kursów, odczytów, wystaw i imprez,
9) działalność wydawniczą zapewniającą realizację zadań statutowych PZK,
10) prowadzenie szkolenia oraz kwalifikowanie i zatwierdzanie osiągnięć w zakresie krótkofalarstwa.

Rozdział  3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§  8. Członkowie PZK dzielą się na zwyczajnych, nadzwyczajnych, honorowych i wspierających.
§  9.
1. Członkiem zwyczajnym PZK może być każda osoba fizyczna po złożeniu deklaracji i uzyskaniu zezwolenia na posiadanie i używanie radiostacji amatorskiej, wydanego przez organ do tego upoważniony.
2. Członkiem nadzwyczajnym PZK może być każda osoba fizyczna po złożeniu odpowiedniej deklaracji.
§  10.
1. Członków zwyczajnych i nadzwyczajnych mających obywatelstwo polskie przyjmuje zarząd oddziału PZK.
2. Członków zwyczajnych i nadzwyczajnych mających obce obywatelstwo przyjmuje Prezydium Zarządu Głównego PZK.
§  11.
1. Członek nadzwyczajny z chwilą uzyskania zezwolenia na posiadanie i używanie radiostacji amatorskiej staje się członkiem zwyczajnym.
2. Członek zwyczajny z chwilą cofnięcia, zawieszenia na czas określony lub utraty ważności zezwolenia na posiadanie i używanie radiostacji amatorskiej staje się członkiem nadzwyczajnym.
§  12. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju radiokomunikacji lub krótkofalarstwa. Godność członka honorowego nadaje Zjazd Krajowy na wniosek Zarządu Głównego PZK.
§  13.
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która popiera statutową działalność PZK i zadeklaruje stałe określone świadczenia finansowe lub rzeczowe dla PZK.
2. Zasady przyjmowania i skreślania członków wspierających określa Zarząd Główny PZK.
§  14.
1. Młodzież w wieku od 14 do 18 lat może należeć do PZK na zasadach określonych przez Zarząd Główny PZK, uzgodnionych z Ministrem Edukacji Narodowej.
2. Młodzież szkolna w wieku od 14 do 18 lat może uczestniczyć w PZK tylko w klubach zorganizowanych w obrębie szkół.
§  15.
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) wybierać i być wybierani do władz PZK,
2) korzystać z urządzeń PZK oraz pomocy w zakresie sprzętu i materiałów,
3) korzystać z pomocy i ochrony prawnej w związku z działalnością statutową.
2. Członkom nadzwyczajnym przysługują prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego praw wyborczego do władz naczelnych i oddziałów PZK oraz samodzielnego korzystania z urządzeń, na których używanie jest wymagane zezwolenie.
§  16. Do obowiązków członków zwyczajnych i nadzwyczajnych należy:
1) branie czynnego udziału w pracach PZK oraz przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz PZK,
2) przestrzeganie przepisów dotyczących krótkofalarstwa, radioamatorstwa i etyki krótkofalarskiej,
3) umacnianie koleżeńskiej solidarności oraz dbanie o dobro krótkofalarstwa polskiego,
4) regularne opałacanie składek członkowskich.
§  17.
1. Przynależność do PZK ustaje w razie:
1) śmierci członka,
2) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do zarządu oddziału,
3) skreślenia z listy członków przez zarząd oddziału z powodu:
a) nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 3 miesiące,
b) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową utraty praw publicznych,
4) wykluczenia przez zarząd oddziału z powodu:
a) nieprzestrzegania postanowień statutu, uchwał i zarządzeń władz PZK,
b) działania na szkodę PZK,
5) wydalenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.
2. Zarząd oddziału w przypadkach mniejszej wagi naruszenia postanowień statutu może zawiesić w prawach członkowskich na okres do 6 miesięcy.

Rozdział  4

Władze naczelne PZK

§  18. Władzami naczelnymi PZK są:
1) Zjazd Krajowy,
2) Zarząd Główny,
3) Główna Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński.
§  19. Zjazd Krajowy jest najwyższą władzą PZK.
§  20.
1. Zjazd Krajowy zwyczajny zwoływany jest przez Zarząd Główny co 5 lat.
2. Zjazd Krajowy nadzwyczajny zwoływany jest na wniosek:
1) Zarządu Głównego,
2) Głównej Komisji Rewizyjnej,
3) co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych PZK,
4) 2/3 liczby oddziałów PZK.
§  21. W Zjeździe Krajowym biorą udział:
1) z głosem decydującym - delegaci wybrani na zjazdach oddziałów, według zasad określonych przez Zarząd Główny,
2) z głosem doradczym - członkowie honorowi, członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, prezesi oddziałów nie będący delegatami oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd Główny.
§  22. O terminie, miejscu oraz porządku obrad Zjazdu Krajowego Prezydium Zarządu Głównego zawiadamia zainteresowanych na piśmie nie później niż na 5 tygodni przed terminem zwołania Zjazdu Krajowego.
§  23. Do Zjazdu Krajowego należy:
1) ustalanie wytycznych działania PZK,
2) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
3) wybór prezesa i 20-30 członków Zarządu Głównego,
4) wybór 5 członków Głównej Komisji Rewizyjnej,
5) wybór 9 członków Sądu Koleżeńskiego,
6) podejmowanie uchwał w sprawie projektu statutu PZK i jego zmian,
7) rozpatrywanie zgłoszonych wniosków,
8) nadawanie godności członka honorowego.
§  24.
1. Uchwały Zjazdu Krajowego podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby delegatów wybranych na zjazdach oddziałów PZK, z wyjątkiem uchwał w sprawie projektu zmian statutu i rozwiązania PZK, które podejmowane są większością co najmniej 3/4 liczby głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby delegatów.
2. Uchwały innych władz naczelnych podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby członków władz, z zastrzeżeniem § 27 ust. 2 pkt 13.
3. Wybór władz naczelnych PZK następuje w głosowaniu tajnym na okres 5 lat.
§  25. W razie ustąpienia członka władz naczelnych lub wygaśnięcia mandatu z innych przyczyn, władze te w czasie trwania kadencji mogą dokooptować do swego grona nowego członka. Liczba dokooptowanych członków nie może przekraczać 1/4 liczby członków tych władz pochodzących z wyboru.
§  26. Członkowie Zarządu Głównego nie mogą być wybierani do Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
§  27.
1. Zarząd Główny PZK kieruje pracą Związku i odpowiada za swoją działalność przed Zjazdem Krajowym.
2. Do Zarządu Głównego PZK należy w szczególności:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności PZK oraz bilansów,
2) zatwierdzanie preliminarzy budżetowych,
3) tworzenie i likwidacja jednostek organizacyjnych PZK,
4) uchwalanie regulaminów dla organów i jednostek organizacyjnych PZK, z zastrzeżeniem § 32 pkt 7,
5) zwoływanie Zjazdów Krajowych,
6) ustalanie zasad wyboru delegatów na zjazdy,
7) występowanie z wnioskami o nadanie godności członka honorowego,
8) nadawanie odznak honorowych za zasługi w realizacji zadań PZK,
9) rozpatrywanie wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej,
10) wykonywanie uchwał Zjazdu Krajowego,
11) zawieszanie uchwał zjazdów oddziałów i uchylanie uchwał zarządów oddziałów sprzecznych z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz regulaminami,
12) rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządów oddziałów oraz Prezydium Zarządu Głównego,
13) ustalanie wysokości składek członkowskich i innych opłat większością 2/3 liczby obecnych członków Zarządu Głównego,
14) zawieszanie zarządów jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 3, lub ich członków - w razie prowadzenia działalności sprzecznej z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz regulaminami; w przypadku zawieszenia zarządu jednostki organizacyjnej Zarząd Główny powołuje zarząd tymczasowy pełniący funkcje do czasu wybrania nowego zarządu przez zjazd oddziału lub walne zebranie klubu,
15) powoływanie rzecznika dyscyplinarnego oraz 2 jego zastępców spośród członków Zarządu Głównego.
§  28.
1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się co najmniej 2 razy w roku.
2. W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą brać udział z głosem doradczym prezesi oddziałów PZK oraz prezesi klubów PZK lub sekcji specjalistycznych PZK o zasięgu krajowym.
§  29.
1. W skład Zarządu Głównego wchodzą: prezes oraz wybrani przez Zarząd Główny ze swego grona: 2-3 wiceprezesi, sekretarz generalny, skarbnik oraz 3-4 członków.
2. Do zadań Prezydium Zarządu Głównego w okresach między posiedzeniami Zarządu Głównego należy w szczególności:
1) zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu PZK,
2) kierowanie działalnością i gospodarką finansową PZK,
3) opracowywanie projektów regulaminów dla organów i jednostek organizacyjnych PZK,
4) sporządzanie sprawozdań, bilansów i budżetów,
5) przedstawianie Zarządowi Głównemu wniosków w sprawie tworzenia i likwidacji jednostek organizacyjnych PZK,
6) powoływanie komisji do określonych zadań oraz ustalanie ich regulaminów,
7) przyjmowanie w poczet członków zwyczajnych i nadzwyczajnych PZK obywateli innych państw,
8) wyznaczanie i wysyłanie delegatów PZK na międzynarodowe konferencje i zjazdy krótkofalarskie,
9) przyjmowanie i zwalnianie pracowników Biura Zarządu Głównego PZK oraz pracowników zarządów oddziałów,
10) występowanie z wnioskami o nadanie odznak honorowych PZK,
11) reprezentowanie PZK na zewnątrz,
12) zwoływanie posiedzeń Zarządu Głównego.
3. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się co najmniej raz w miesiącu.
§  30.
1. Oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych PZK podpisuje prezes lub jeden z wiceprezesów oraz sekretarz generalny lub skarbnik.
2. Dokumenty finansowe podpisuje prezes lub jeden z wiceprezesów oraz skarbnik i główny księgowy.
§  31.
1. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej 2 razy w roku.
3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego.
§  32. Do Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności PZK,
2) przedstawianie Zarządowi Głównemu uwag i wniosków dotyczących jego działalności,
3) przedstawianie Zjazdowi Krajowemu uwag i wniosków w sprawie działalności Zarządu Głównego,
4) kontrolowanie ksiąg, dokumentów, inwentarza i kasy Zarządu Głównego,
5) składanie na Zjeździe Krajowym wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
6) instruowanie i nadzorowanie działalności komisji rewizyjnych oddziałów PZK, klubów specjalistycznych i sekcji specjalistycznych,
7) opracowywanie regulaminów dla Głównej Komisji Rewizyjnej, komisji rewizyjnych oddziałów PZK i komisji rewizyjnych klubów, w tym klubów specjalistycznych i sekcji specjalistycznych.
§  33.
1. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzi 9 członków.
2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
3. Tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny PZK.
§  34. Do Sądu Koleżeńskiego należy:
1) rozpoznawanie w pierwszej instancji spraw członków obwinionych o nieprzestrzeganie postanowień statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz PZK, działanie na szkodę PZK oraz popełnienie czynów sprzecznych z etyką krótkofalarską,
2) rozpoznawanie w pierwszej instancji konfliktów pomiędzy członkami, związanych z ich działalnością w PZK,
3) rozpoznawanie w drugiej instancji odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji.
§  35.
1. Sąd Koleżeński wszczyna postępowanie na wniosek rzecznika dyscyplinarnego lub pokrzywdzonego członka PZL. W sprawach tych Sąd Koleżeński w pierwszej instancji orzeka w składzie trzyosobowym.
2. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego wraz z uzasadnieniem na piśmie doręcza się zainteresowanym stronom. Od orzeczenia wydanego przez Sąd Koleżeński w pierwszej instancji przysługuje odwołanie, w ciągu 14 dni od daty doręczenia orzeczenia, do Sądu Koleżeńskiego orzekającego w pięcioosobowym zmienionym składzie.
3. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego wydane w drugiej instancji jest ostateczne.
§  36.
1. Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary:
1) upomnienie,
2) naganę,
3) zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 6 miesięcy do 2 lat,
4) wydalenie z PZK.

Rozdział  5

Oddziały PZK

§  37.
1. Zarząd Główny PZK powołuje oddziały PZK oraz określa teren ich działania.
2. Powołanie oddziału PZK następuje na wniosek co najmniej 50 członków zwyczajnych.
§  38. Władzami oddziału PZK są:
1) zjazd oddziału,
2) zarząd oddziału,
3) komisja rewizyjna oddziału.
§  39. Zjazd oddziału jest najwyższą władzą oddziału.
§  40.
1. Zjazd oddziału zwoływany jest przez zarząd oddziału co 5 lat.
2. Zjazd oddziału nadzwyczajny może być zwołany na wniosek:
1) zarządu oddziału,
2) komisji rewizyjnej oddziału,
3) co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych PZK,
4) Prezydium Zarządu Głównego PZK.
§  41.
1. W zjeździe oddziału biorą udział:
1) z głosem decydującym - członkowie zwyczajni PZK zamieszkali na terenie działania danego oddziału, członkowie nadzwyczajni jako delegaci wybrani na walnych zebraniach klubów według zasad ustalonych przez zarząd oddziału,
2) z głosem doradczym - przedstawiciele władz naczelnych PZK, prezesi klubów nie będący delegatami oraz inne osoby zaproszone przez zarząd oddziału.
2. Jeżeli oddział liczy ponad 200 członków zwyczajnych, w zjeździe oddziału biorą udział delegaci wybrani na walnych zebraniach klubów według zasad ustalonych przez Zarząd Główny PZK.
§  42. O terminie, miejscu oraz porządku obrad zjazdu oddziału zarząd oddziału zawiadamia zainteresowanych na piśmie nie później niż na 3 tygodnie przed terminem zwołania zjazdu oddziału.
§  43. Do zjazdu oddziału należy:
1) rozpatrywanie sprawozdań z działalności oddziału,
2) udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi oddziału na wniosek komisji rewizyjnej oddziału,
3) wybór zarządu oddziału w składzie 5-9 członków i komisji rewizyjnej w składzie 5 członków,
4) rozpatrywanie zgłoszonych wniosków,
5) wybór delegatów na Zjazd Krajowy.
§  44.
1. Uchwały zjazdu oddziału są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby członków zwyczajnych, o których mowa w § 41 ust. 1 pkt 1, w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych - w drugim terminie, a uchwały jego są podejmowane zwykłą większością głosów.
2. Uchwały innych władz oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków władz.
3. Wybór władz oddziału następuje w głosowaniu tajnym na okres 5 lat.
§  45. Postanowienia § 25 i 26 stosuje się odpowiednio do władz oddziału.
§  46. Zarząd oddziału wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
§  47.
1. Zarząd oddziału kieruje pracą oddziału i odpowiada za swoją działalność przed zjazdem oddziału i Zarządem Głównym PZK.
2. Do zarządu oddziału należy w szczególności:
1) kierowanie pracą krótkofalarską i koordynowanie jej na terenie działalności oddziału,
2) prowadzenie ścisłej ewidencji nadawców i nasłuchowców,
3) powoływanie komisji stałych i doraźnych do wykonania określonych zadań,
4) udzielanie pomocy klubom w szkoleniu krótkofalowców,
5) współpracowanie z innymi organizacjami w zakresie krótkofalarstwa,
6) programowanie krótkofalarstwa,
7) reprezentowanie oddziału na zewnątrz,
8) przydzielanie znaków nasłuchowych,
9) prowadzenie oddziałowego biura ekspedycji kart potwierdzających nawiązanie łączności, nasłuchy (tzw. "QSL"),
10) opracowywanie oraz zatwierdzanie rocznych budżetów oddziału,
11) ubieganie się o sprzęt dla członków,
12) wydawanie legitymacji członkowskich,
13) rozprowadzanie znaczków i druków organizacyjnych,
14) administrowanie majątkiem oddziału,
15) rozpatrywanie wniosków w sprawie skreślenia, wykluczenia członków z PZK oraz zawieszenia w prawach członkowskich i podejmowanie decyzji w tych sprawach,
16) wykonywanie uchwał Zarządu Głównego i zjazdu oddziału.
3. Posiedzenia zarządu oddziału odbywają się co najmniej raz na 2 miesiące.
§  48.
1. Oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych oddziału podpisuje w imieniu oddziału prezes lub wiceprezes i skarbnik w ramach uprawnień przekazywanych przez Zarząd Główny.
2. Dokumenty finansowe podpisuje prezes lub wiceprezes i skarbnik.
§  49.
1. Postanowienie § 31 i § 32 pkt 1-5 stosuje się odpowiednio do komisji rewizyjnej oddziału.
2. Komisja rewizyjna oddziału sprawuje nadzór nad działalnością komisji rewizyjnych klubów istniejących na terenie oddziału.
3. Komisja rewizyjna oddziału w sprawowaniu swoich funkcji przestrzega wytycznych i instrukcji Głównej Komisji Rewizyjnej, która składa sprawozdania ze swojej działalności.

Rozdział  6

Kluby PZK

§  50.
1. Podstawową jednostką organizacyjną PZK jest klub PZK. Powołanie klubu PZK następuje na wniosek co najmniej 10 członków Związku. Kluby mogą być powoływane w zakładach pracy, szkołach, ośrodkach kultury, organizacjach społecznych, miastach, gminach, i dzielnicach.
2. Zasady powoływania, organizacji i działalności klubu ustala regulamin wydany przez Zarząd Główny PZK. W odniesieniu do klubów organizowanych w obrębie szkół zasady te ustala Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu z Zarządem Głównym PZK.
3. W klubach mogą być tworzone sekcje krótkofalarskie, ultrakrótkofalarskie, amatorskiej radiostacji i inne, które powołuje zarząd klubu.
§  51. W ramach PZK mogą istnieć również kluby specjalistyczne oraz sekcje specjalistyczne obejmujące zasięgiem działania teren całego kraju, działające na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd Główny. W swojej działalności kluby te i sekcje podlegają bezpośrednio Zarządowi Głównemu PZK.
§  52. Władzami klubu są:
1) walne zebranie klubu,
2) zarząd klubu,
3) komisja rewizyjna klubu.
§  53.
1. Walne zebranie klubu jest najwyższą władzą klubu.
2. Walne zebranie klubu zwoływane jest co 3 lata.
3. Walne nadzwyczajne zebranie klubu może być zwołane w miarę potrzeby na wniosek zarządu klubu, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków klubu, a także na wniosek komisji rewizyjnej klubu lub zarządu oddziału PZK.
§  54. Do walnego zebrania klubu należy:
1) rozpatrywanie sprawozdań z działalności klubu,
2) udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi klubu na wniosek komisji rewizyjnej klubu,
3) wybór zarządu klubu w składzie 5-7 członków i komisji rewizyjnej klubu w składzie 3 członków,
4) rozpatrywanie zgłoszonych wniosków,
5) wybór delegatów na zjazd oddziału.
§  55.
1. Walne zebranie klubu jest prawomocne w obecności co najmniej 1/2 członków klubu w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych - w drugim terminie, a uchwały jego są podejmowane zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwały dotyczącej rozwiązania klubu, która jest podejmowana zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków klubu.
2. Uchwały innych władz klubu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków władz.
3. Wybór władz klubu następuje w głosowaniu tajnym na okres 3 lat.
4. Wybór władz klubu specjalistycznego lub sekcji specjalistycznej odbywa się zgodnie z regulaminem klubu lub sekcji.
§  56. Postanowienia § 25 i 26 stosuje się odpowiednio do władz klubu.
§  57. Zarząd klubu kieruje działalnością klubu i odpowiada za swoją działalność przed walnym zebraniem i zarządem oddziału PZK.
§  58. Zarząd klubu wybiera ze swego grona co najmniej prezesa, sekretarza i skarbnika.
§  59.
1. Postanowienia § 47 ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3, 5-7, 9-11, 14 i 16 stosuje się odpowiednio do władz klubu.
2. Ponadto do zarządu klubu należy:
1) prowadzenie szkolenia i udzielanie członkom pomocy w samokształceniu,
2) występowanie do zarządu oddziału z wnioskami o przydział znaków nasłuchowych dla członków klubu,
3) wykonywanie uchwał walnego zebrania klubu i nadrzędnych władz PZK,
4) przedstawianie zarządowi oddziału wniosków w sprawie wykluczenia członków z PZK.
§  60.
1. Oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych podpisuje w imieniu zarządu klubu prezes lub wiceprezes i skarbnik w ramach uprawnień przekazywanych przez Zarząd Główny PZK.
2. Dokumenty finansowe podpisuje prezes lub wiceprezes i skarbnik.
§  61.
1. Postanowienie § 31 stosuje się odpowiednio do komisji rewizyjnej klubu.
2. Komisja rewizyjna klubu kontroluje co najmniej raz w roku całokształt działalności klubu, w szczególności działalność finansową i gospodarczą klubu, kierując się uchwałami walnego zebrania klubu oraz wytycznymi komisji rewizyjnej oddziału, której składa okresowe sprawozdania.

Rozdział  7

Kluby radioamatorskie zarejestrowane w PZK

§  62. Organizacje społeczne, których statuty przewidują organizowanie i popieranie ruchu radioamatorskiego, zgłaszają tworzone przez nie kluby radioamatorskie do rejestracji właściwym miejscowo zarządom oddziałów.
§  63. PZK udziela pomocy w prowadzeniu działalności krótkofalarskiej klubom radioamatorskim zarejestrowanym w PZK.
§  64. Organizacje społeczne, w których skład wchodzą kluby radioamatorskie zarejestrowane w PZK, obowiązane są w zakresie prowadzenia tych klubów do przestrzegania wytycznych i wskazówek organów PZK oraz ścisłej współpracy z tymi organami w zakresie wymiany doświadczeń technicznych i organizacyjnych.

Rozdział  8

Fundusze i majątek PZK

§  65. Fundusze PZK składają się z:
1) wpisowego i składek członkowskich,
2) dotacji i darowizn,
3) innych wpływów z działalności statutowej,
4) dochodów z działalności gospodarczej, na którą PZK otrzymał zezwolenie właściwych organów administracji państwowej.
§  66. Majątek ruchomy klubu nie pochodzący z dotacji nadrzędnych władz PZK może być użytkowany wyłącznie przez dany klub. Przekazanie tego majątku innym jednostkom organizacyjnym PZK może nastąpić jedynie na podstawie uchwały walnego zebrania danego klubu.
§  67. W razie rozwiązania PZK majątek przechodzi na własność organizacji, które będą kontynuowały działalność PZK, a w braku takich organizacji - na własność Skarbu Państwa.