Monitor Polski

M.P.1985.23.175

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 września 1985 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 22 sierpnia 1985 r.
w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności »Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia"«.

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 maja 1973 r. w sprawie uznania Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia" za stowarzyszenie wyższej użyteczności (Dz. U. Nr 20, poz. 115) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się statut stowarzyszenia wyższej użyteczności «Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia"», stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 kwietnia 1974 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności «Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia"» (Monitor Polski Nr 13, poz. 92).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
(Statut Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia" zawiera załącznik do niniejszego numeru, dostarczany na podstawie indywidualnych zamówień)