Monitor Polski

M.P.1970.31.255

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 września 1970 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 7 września 1970 r.
w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (TWP)".

Na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1959 r. w sprawie nadania statutu stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (TWP)" (Dz. U. Nr 68, poz. 420) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się i ogłasza statut stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (TWP)", stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 grudnia 1959 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Wiedzy Powszechnej" (Monitor Polski z 1960 r. Nr 6, poz. 28 i z 1966 r. Nr 5, poz. 43).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

STOWARZYSZENIA "TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ (TWP)"

Rozdział  1.

Nazwa, siedziba, teren, cel i środki działania.

§  1. Stowarzyszenie "Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (TWP)", zwane dalej "Towarzystwem", jako stowarzyszenie wyższej użyteczności posiadające osobowość prawną, działa na podstawie niniejszego statutu.
§  2. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
§  3. Siedzibą organów naczelnych Towarzystwa jest m. st. Warszawa.
§  4. Towarzystwo ma prawo zakładania oddziałów terenowych.
§  5. Towarzystwo używa okrągłej pieczęci z napisem: "Towarzystwo Wiedzy Powszechnej - TWP".
§  6. Towarzystwo aktywnie uczestniczy w budowie i umacnianiu socjalizmu w Polsce Ludowej. Celem Towarzystwa jest działalność oświatowo-kulturalna, upowszechnianie osiągnięć nauki, techniki i sztuki, krzewienie wiedzy, przyczynianie się do rozwoju myśli postępowej i socjalistycznych wartości moralnych wśród osób dorosłych i młodzieży pracującej.
§  7. Cele swoje Towarzystwo realizuje w szczególności przez:
1) rozwijanie działalności oświatowo-kulturalnej i ideowo-wychowawczej w takich placówkach, jak punkty odczytowo-dyskusyjne, uniwersytety powszechne i inne, na których prowadzenie Towarzystwo uzyskało wymagane zezwolenie, oraz organizowanie wystaw, wycieczek i innych form upowszechnienia wartości kulturalnych;
2) prowadzenie ośrodków kształcenia i doskonalenia aktywu kulturalno-oświatowego;
3) inicjowanie działalności wydawniczej o charakterze popularnonaukowym oraz upowszechnianie ukazujących się wydawnictw;
4) współpracę z organami administracji szkolnej, szkołami wyższymi, instytucjami i stowarzyszeniami naukowymi oraz innymi organizacjami społecznymi;
5) inicjowanie, prowadzenie i upowszechnianie prac naukowo-badawczych w zakresie działalności oświatowo-wychowawczej;
6) współdziałanie z organizacjami zagranicznymi o podobnych celach w dziedzinie upowszechniania wiedzy i kultury.
§  8. Osobom szczególnie zasłużonym w dziedzinie popularyzacji wiedzy Zarząd Główny może przyznać odznakę honorową "Zasłużonego Popularyzatora Wiedzy TWP". Odznaka jest dwustopniowa: złota i srebrna.

Rozdział  2.

Członkowie Towarzystwa.

§  9. Członkami Towarzystwa, mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne instytucje społeczne.
§  10. Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych i wspierających.
§  11. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba gotowa brać udział w realizacji celów Towarzystwa przez:
1) czynną działalność oświatową i kulturalną;
2) uczestniczenie w pracach organizacyjnych Towarzystwa;
3) korzystanie z działalności oświatowej i kulturalnej Towarzystwa.
§  12. Do przyjmowania członków zwyczajnych uprawnione są prezydia zarządów wojewódzkich, zarządy powiatowe, miejskie, dzielnicowe i zakładowe na podstawie pisemnego zgłoszenia osoby ubiegającej się o przyjęcie. Osoba, której odmówiono przyjęcia, ma prawo odwołania się do bezpośrednio wyższej instancji Towarzystwa.
§  13. Każdy członek zwyczajny Towarzystwa należy do jednego z jego oddziałów i podlega pod względem organizacyjnym zarządowi tego oddziału.
§  14. Członkowie Towarzystwa mają prawo:
1) tworzyć zespoły, takie jak: sekcje naukowe, sekcje specjalistyczne wykładowców, koła słuchaczy uniwersytetów powszechnych i kursów, kluby dyskusyjne, których sposób powstawania oraz działalność określi regulamin; przynależność do jednego zespołu nie wyłącza możliwości należenia do innego zespołu;
2) wybierać i być wybieranym do organów Towarzystwa;
3) uczestniczyć w zebraniach z głosem decydującym;
4) korzystać z pierwszeństwa w uczestniczeniu we wszystkich imprezach organizowanych przez Towarzystwo oraz z pomocy Towarzystwa udzielanej osobom doskonalącym swą wiedzę w drodze samokształcenia.
§  15. Członkowie Towarzystwa są obowiązani:
1) współdziałać z Towarzystwem w podejmowaniu, organizowaniu i realizacji różnych form upowszechniania wiedzy i kultury;
2) regularnie opłacać składki członkowskie.
§  16.
1. Członkostwo gaśnie przez likwidację Towarzystwa, śmierć członka, dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie, usunięcie, skreślenie z listy członków.
2. Usunięcie z Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały właściwego zarządu powiatowego, miejskiego, dzielnicowego i zakładowego, gdy członek naruszył postanowienia statutu albo niespołecznym lub niegodnym zachowaniem się podważył dobre imię i autorytet Towarzystwa. Od uchwały tej służy odwołanie do sądu honorowego Towarzystwa.
3. Tryb postępowania wymieniony w ust. 2 obowiązuje również w razie skreślenia z listy członków, gdy członek nie bierze udziału w żadnej z form pracy Towarzystwa lub gdy nie uiścił bez dostatecznego uzasadnienia ustalonej składki w ciągu dwóch lat.
§  17. Członków wspierających przyjmują i skreślają z listy prezydia zarządów wojewódzkich albo Prezydium Zarządu Głównego.

Rozdział  3.

Naczelne organy Towarzystwa.

§  18. Naczelnymi organami Towarzystwa są:
1) Zjazd Krajowy,
2) Zarząd Główny,
3) Główna Komisja Rewizyjna,
4) Główny Sąd Honorowy.

Rozdział  4.

Zjazd Krajowy Towarzystwa.

§  19. Najwyższym organem Towarzystwa jest Zjazd Krajowy. Zjazd Krajowy może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
§  20. Do zakresu uprawnień Zjazdu Krajowego należy:
1) ocena działalności Towarzystwa oraz uchwalanie planu i wytycznych działalności;
2) ocena działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej w okresie sprawozdawczym;
3) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie w związku z tym uchwał;
4) uchwalanie projektu statutu i zmian w statucie Towarzystwa;
5) wybieranie w tajnym głosowaniu Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Honorowego;
6) rozpatrywanie wniosków wysuniętych przez delegatów na Zjazd i podejmowanie uchwal w sprawie tych wniosków;
7) podejmowanie wniosków i uchwał co do rozwiązania Towarzystwa.
§  21. Zwyczajny Zjazd Krajowy zwoływany jest co 4 lata.
§  22. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy jest zwoływany z ważnych przyczyn na żądanie co najmniej 1/3 liczby członków Towarzystwa albo 1/3 liczby zarządów wojewódzkich lub na podstawie uchwały Zarządu Głównego, powziętej z własnej inicjatywy lub na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej. W razie powzięcia uchwał zobowiązujących Zarząd Główny do zwołania nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego, Zjazd ten powinien się odbyć najpóźniej w ciągu trzech miesięcy.
§  23. O terminie Zjazdu Zarząd Główny zawiadamia pisemnie zarządy wojewódzkie i powiatowe co najmniej na miesiąc przed zwołaniem Zjazdu. O porządku obrad Zarząd Główny zawiadamia zarządy wojewódzkie, powiatowe i delegatów co najmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu.
§  24.
1. W Zjeździe Krajowym uczestniczą z prawem głosowania delegaci wybrani przez zjazdy wojewódzkie Towarzystwa, jak również delegaci wybrani przez zebrania powiatowe, miejskie, dzielnicowe i zakładowe.
2. Członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Honorowego, jeżeli nie są delegatami na Zjazd Krajowy, uczestniczą w nim bez prawa głosowania.
3. Tryb wybierania delegatów na Zjazd Krajowy ustala w formie regulaminu Zarząd Główny Towarzystwa.
§  25.
1. Uchwały Zjazdu Krajowego podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy wszystkich delegatów na Zjazd.
2. Uchwały w sprawach dotyczących zmiany statutu lub rozwiązania Towarzystwa są prawomocne, gdy zapadną większością co najmniej 2/3 liczby głosów przy obecności nie mniej niż połowy wszystkich delegatów na Zjazd Krajowy.

Rozdział  5.

Zarząd Główny Towarzystwa.

§  26. Zarząd Główny składa się z 45 do 60 członków. Kadencja Zarządu Głównego trwa 4 lata.
§  27. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż dwa razy do roku. Uchwały Zarządu Głównego są prawomocne, gdy w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków. Uchwały zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym, jednakże na żądanie co najmniej 1/3 liczby uczestników posiedzenia głosowanie odbywa się tajnie.
§  28.
1. Zarząd Główny kieruje całością działalności Towarzystwa, a w szczególności:
1) sprawuje nadzór nad wykonywaniem uchwał Zjazdu Krajowego;
2) realizuje wytyczne Zjazdu Krajowego, dotyczące treści i metod działania Towarzystwa;
3) zatwierdza problemowy plan pracy i uchwala budżet Towarzystwa oraz czuwa nad prawidłową ich realizacją;
4) wybiera spośród swego grona Prezydium Zarządu Głównego;
5) rozpatruje odwołania od decyzji Prezydium Zarządu Głównego;
6) zwołuje zwyczajne i nadzwyczajne zjazdy krajowe Towarzystwa;
7) rozporządza majątkiem Towarzystwa;
8) ustala składki członkowskie oraz inne opłaty organizacyjne.
2. Zarząd Główny upoważnia Prezydium Zarządu Głównego do podejmowania uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Towarzystwa, a prezydia zarządów wojewódzkich - do podejmowania uchwał w sprawie rozporządzania swym majątkiem ruchomym. Uchwały prezydiów zarządów wojewódzkich podlegają zatwierdzeniu przez Prezydium Zarządu Głównego, a uchwały Prezydium Zarządu Głównego - zatwierdzeniu przez Zarząd Główny na najbliższym posiedzeniu plenarnym.
§  29.
1. Zarząd Główny Towarzystwa powołuje Radę Naukową, która jest ciałem opiniodawczym i co najmniej raz w roku dokonuje oceny działalności Towarzystwa w zakresie upowszechniania wiedzy i osiągnięć współczesnej nauki. Radzie Naukowej przysługuje prawo występowania z inicjatywą w zakresie realizacji statutowych zadań Towarzystwa.
2. W skład Rady Naukowej wchodzą przedstawiciele nauki, techniki, kultury i sztuki, reprezentujący odpowiednie ośrodki w całym kraju. Członkami Rady Naukowej mogą być również wybitni działacze społeczni. Praca w Radzie Naukowej jest społeczna.
3. Do opracowania poszczególnych zagadnień Rada Naukowa może powoływać komisje.
§  30.
1. Prezydium Zarządu Głównego składa się z 19 członków, w tym z prezesa, pięciu wiceprezesów, z których jeden jest urzędującym, oraz sekretarza.
2. W razie zwolnienia stanowiska w Prezydium i niemożności powołania na to stanowisko innego członka Zarządu Głównego - Zarząd Główny może w celu obsadzenia stanowiska w Prezydium dokooptować do swego składu nowego członka na miejsce ustępującego. Liczba dokooptowanych członków nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków Prezydium.
3. Organizację i tryb pracy Prezydium Zarządu Głównego ustala regulamin, uchwalony przez Zarząd Główny.
§  31. Prezydium Zarządu Głównego działa zgodnie z wytycznymi Zjazdu Krajowego i Zarządu Głównego, a w szczególności:
1) wykonuje uchwały Zjazdu Krajowego i Zarządu Głównego;
2) kieruje całokształtem prac Towarzystwa w zakresie treści, metod i form jego działalności oświatowej i kulturalnej oraz nadzoruje prace oddziałów terenowych;
3) przyjmuje sprawozdania z działalności zarządów wojewódzkich Towarzystwa i podejmuje w związku z tym odpowiednie uchwały;
4) opracowuje i przedstawia Zarządowi Głównemu problemowe plany pracy i projekt budżetu;
5) decyduje o strukturze organizacyjnej zarządów terenowych Towarzystwa;
6) zatwierdza i odwołuje urzędującego członka prezydium zarządu wojewódzkiego na wniosek tego prezydium;
7) zarządza majątkiem Towarzystwa;
8) reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.
§  32. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż sześć razy w roku.
§  33. Umowy, zobowiązania, pełnomocnictwa i inne akty prawne podpisuje w imieniu Zarządu Głównego prezes lub wiceprezes i sekretarz. Dokumenty finansowe podpisują jedna z tych osób oraz główny księgowy Towarzystwa.

Rozdział  6.

Organy terenowe Towarzystwa.

§  34.
1. Organami terenowymi Towarzystwa są:
1) zjazd wojewódzki;
2) zarząd wojewódzki;
3) walne zebranie oddziału powiatowego, miejskiego, dzielnicowego, zakładowego;
4) zarząd powiatowy, miejski, dzielnicowy, zakładowy;
5) wojewódzka komisja rewizyjna;
6) wojewódzki sąd honorowy;
7) powiatowa, miejska, dzielnicowa, zakładowa komisja rewizyjna.
2. Dla m. st. Warszawy organami terenowymi są: zjazd stołeczny, zarząd stołeczny, stołeczna komisja rewizyjna i stołeczny sąd honorowy. Do organów tych stosuje się odpowiednio przepisy statutu dotyczące organów wojewódzkich.

Rozdział  7.

Zjazdy wojewódzkie Towarzystwa.

§  35. Najwyższym organem Towarzystwa na terenie województwa jest zjazd wojewódzki. Zjazd wojewódzki może być zwyczajny lub nadzwyczajny. Zwyczajny zjazd wojewódzki jest zwoływany przez zarząd wojewódzki co 4 lata.
§  36. Do zakresu uprawnień zjazdu wojewódzkiego należy:
1) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków zarządu wojewódzkiego i wojewódzkiej komisji rewizyjnej oraz podejmowanie w związku z tym odpowiednich uchwał;
2) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na zjazd przez delegatów i podejmowanie uchwał w przedmiocie tych wniosków;
3) rozpatrywanie odwołań od decyzji niższych instancji Towarzystwa;
4) wybieranie w tajnym głosowaniu zarządu wojewódzkiego oraz wojewódzkiej komisji rewizyjnej, wojewódzkiego sądu honorowego oraz delegatów na Zjazd Krajowy Towarzystwa.
§  37. O zwołaniu zwyczajnego zjazdu wojewódzkiego zarząd wojewódzki zawiadamia delegatów co najmniej na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem zjazdu, podając jednocześnie projekt porządku obrad zjazdu.
§  38. Nadzwyczajny zjazd wojewódzki zwoływany jest z ważnych przyczyn na podstawie uchwały Zarządu Głównego, zarządu wojewódzkiego albo wojewódzkiej komisji rewizyjnej, na żądanie co najmniej 1/3 liczby członków wojewódzkiego oddziału Towarzystwa lub 1/3 liczby zarządów powiatowych, najpóźniej w terminie 4 tygodni od powzięcia uchwały o zwołaniu nadzwyczajnego zjazdu,
§  39.
1. W zjeździe wojewódzkim uczestniczą z prawem głosowania delegaci wybrani przez walne zebrania powiatowe, miejskie, dzielnicowe lub zakładowe Towarzystwa.
2. Członkowie zarządów wojewódzkich, wojewódzkich komisji rewizyjnych i wojewódzkich sądów honorowych, jeżeli nie są delegatami na zjazd wojewódzki, uczestniczą w zjeździe wojewódzkim bez prawa głosowania.
3. Tryb wybierania delegatów na zjazd wojewódzki ustala w formie regulaminu Zarząd Główny Towarzystwa.
§  40. Uchwały zjazdu wojewódzkiego podejmowane są zwykłą większością głosów i są prawomocne, jeżeli w zjeździe uczestniczy co najmniej połowa delegatów.

Rozdział  8.

Zarządy wojewódzkie Towarzystwa.

§  41. Zarząd wojewódzki Towarzystwa składa się z 15 do 21 członków. Kadencja zarządu wojewódzkiego trwa 4 lata.
§  42. Posiedzenia zarządu wojewódzkiego odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż 2 razy do roku. Uchwały zarządu wojewódzkiego są prawomocne, gdy w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków zarządu. Uchwały zarządu wojewódzkiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, jednakże na żądanie co najmniej 1/3 liczby obecnych uczestników posiedzenia głosowanie odbywa się tajnie.
§  43. Zarząd wojewódzki kieruje całością działalności Towarzystwa na terenie województwa, a w szczególności:
1) sprawuje nadzór nad wykonywaniem uchwał zjazdu wojewódzkiego;
2) ocenia sprawozdania z działalności poszczególnych zarządów oddziałów Towarzystwa na terenie województwa i podejmuje odpowiednie uchwały;
3) zatwierdza problemowy plan pracy prezydium zarządu wojewódzkiego;
4) rozpatruje odwołania od decyzji prezydium zarządu wojewódzkiego;
5) zwołuje zjazdy wojewódzkie.
§  44.
1. Zarząd wojewódzki wybiera ze swego grona prezydium składające się z siedmiu do jedenastu członków, w tym: prezesa, dwóch do trzech wiceprezesów oraz sekretarza.
2. Organizację i tryb pracy prezydium zarządu wojewódzkiego określa regulamin uchwalony przez zarząd wojewódzki i zatwierdzony przez Zarząd Główny.
3. W razie nienależytego wywiązania się członka prezydium z obowiązków zarząd wojewódzki może odwołać tego członka z zajmowanego stanowiska oraz powołać na jego miejsce innego członka zarządu wojewódzkiego.
4. W celu obsadzenia zwolnionego stanowiska w prezydium zarząd wojewódzki może dokooptować do swego składu nowego członka na miejsce członka ustępującego. Uchwała zarządu wojewódzkiego w tej sprawie podlega zatwierdzeniu przez Prezydium Zarządu Głównego.
§  45. Prezydium zarządu wojewódzkiego działa zgodnie z wytycznymi zarządu wojewódzkiego, a w szczególności:
1) wykonuje uchwały zjazdu wojewódzkiego;
2) ocenia sprawozdania z działalności poszczególnych zarządów Towarzystwa na terenie województwa i podejmuje odpowiednie uchwały;
3) udziela pomocy terenowym zarządom Towarzystwa i czuwa nad wykonaniem przez nie uchwał, powziętych na posiedzeniach zarządu wojewódzkiego;
4) organizuje powiatowe, miejskie, dzielnicowe i zakładowe oddziały Towarzystwa;
5) zarządza środkami majątkowymi i pieniężnymi przekazanymi przez Zarząd Główny do dyspozycji zarządu wojewódzkiego;
6) reprezentuje Towarzystwo na terenie województwa.
§  46. Posiedzenia prezydium zarządu wojewódzkiego zwoływane są w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż sześć razy w roku.
§  47. Umowy, zobowiązania oraz inne akty prawne podpisują prezes lub wiceprezes i sekretarz zarządu wojewódzkiego na podstawie ogólnego upoważnienia Zarządu Głównego. Dokumenty finansowe podpisują jedna z tych osób oraz główny księgowy zarządu wojewódzkiego.

Rozdział  9.

Oddziały powiatowe, miejskie, dzielnicowe, zakładowe.

§  48.
1. W powiatach, miastach, dzielnicach oraz w zakładach pracy mogą być organizowane za zgodą zarządu wojewódzkiego powiatowe, miejskie, dzielnicowe oraz zakładowe oddziały Towarzystwa.
2. Oddziały, o których mowa w ust. 1, są podporządkowane właściwemu zarządowi wojewódzkiemu.
§  49. Najwyższym organem powiatowego, miejskiego, dzielnicowego i zakładowego oddziału Towarzystwa jest walne zebranie oddziału.
§  50.
1. Walne zebranie powiatowe, miejskie, dzielnicowe i zakładowe dokonuje wyboru zarządu, komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd wyższych instancji Towarzystwa w głosowaniu jawnym. Na żądanie co najmniej 1/3 liczby uczestników walnego zebrania głosowanie odbywa się tajnie.
2. Do walnych zebrań powiatowych, miejskich, dzielnicowych, zakładowych oraz do zarządów powiatowych, miejskich, dzielnicowych i zakładowych stosuje się odpowiednio przepisy o zjazdach wojewódzkich oraz o uprawnieniach i obowiązkach zarządów wojewódzkich.
§  51. Zarządy powiatowe, miejskie, dzielnicowe i zakładowe składają, się z 3 do 9 członków, wybieranych w trybie przewidzianym dla zarządów wojewódzkich.
§  52. Zarząd powiatowy, miejski, dzielnicowy i zakładowy wybiera ze swego grona prezesa, jednego do dwóch wiceprezesów oraz sekretarza.
§  53. Zarząd powiatowy, miejski, dzielnicowy i zakładowy kieruje działalnością oddziału w okresach między walnymi zebraniami, a w szczególności:
1) realizuje uchwały walnego zebrania;
2) reprezentuje oddział Towarzystwa na swoim terenie.

Rozdział  10.

Komisje rewizyjne.

§  54.
1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli działalności Towarzystwa. Główna Komisja Rewizyjna jest wybierana w głosowaniu tajnym przez Krajowy Zjazd Towarzystwa w składzie 5 członków i 3 zastępców. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
2. Główna Komisja Rewizyjna:
1) kontroluje całość działalności, a w szczególności gospodarkę finansową i majątkową wszystkich organów i instytucji Towarzystwa pod względem celowości i zgodności z przepisami;
2) składa sprawozdania na Zjeździe Krajowym i zgłasza wniosek w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu Towarzystwa.
§  55.
1. Wojewódzka komisja rewizyjna jest organem kontroli działalności wojewódzkiego oddziału Towarzystwa. Wojewódzka komisja rewizyjna wybierana jest w głosowaniu tajnym przez zjazd wojewódzki na okres 4 lat w składzie 3 członków i dwóch zastępców. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.
2. Wojewódzka komisja rewizyjna:
1) kontroluje całość działalności, a w szczególności gospodarkę finansową i majątkową Towarzystwa na terenie oddziału wojewódzkiego pod względem celowości i zgodności z przepisami;
2) składa sprawozdania na zjeździe wojewódzkim i zgłasza wnioski w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi wojewódzkiemu.
§  56.
1. Powiatowa, miejska, dzielnicowa i zakładowa komisja rewizyjna jest organem kontroli działalności powiatowego, miejskiego, dzielnicowego i zakładowego oddziału Towarzystwa. Powiatowa, miejska, dzielnicowa i zakładowa komisja rewizyjna jest wybierana przez walne zebranie powiatowe, miejskie, dzielnicowe lub zakładowe w składzie 3 członków i 2 zastępców na okres 4 lat.
2. Przepisy statutu dotyczące wojewódzkich komisji rewizyjnych stosuje się odpowiednio do działalności powiatowych, miejskich, dzielnicowych i zakładowych komisji rewizyjnych.
§  57.
1. Posiedzenia komisji rewizyjnej są zwoływane przez przewodniczącego w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż 2 razy do roku.
2. Komisja rewizyjna składa zarządowi sprawozdania i wnioski dotyczące wyników przeprowadzonych kontroli, przesyłając ich odpisy komisji rewizyjnej wyższego szczebla.
3. Wojewódzka komisja rewizyjna informuje o wynikach przeprowadzonej kontroli Zarząd Główny i Główną Komisję Rewizyjną.
4. Członkowie komisji rewizyjnych nie mogą wchodzić w skład zarządów przez nie kontrolowanych. Członkowie komisji rewizyjnych mogą uczestniczyć w posiedzeniach kontrolowanych przez siebie zarządów z prawem głosu doradczego.

Rozdział  11.

Sąd honorowy Towarzystwa.

§  58.
1. Główny Sąd Honorowy Towarzystwa oraz wojewódzkie sądy honorowe Towarzystwa rozpatrują sprawy o popełnienie przez członków Towarzystwa czynów sprzecznych z zasadami etyki, godzących w honor, dobre imię i powagę Towarzystwa.
2. Główny Sąd Honorowy składa się z 5 członków i 3 zastępców, a wojewódzki sąd honorowy składa się z 3 członków i 2 zastępców.
3. W skład sądów honorowych nie mogą wchodzić członkowie zarządów i komisji rewizyjnych tego samego szczebla.
4. Organizację oraz postępowanie przed sądami honorowymi określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

Rozdział  12.

Fundusze i majątek Towarzystwa.

§  59.
1. Na fundusze i majątek Towarzystwa składają się:
1) wpływy ze składek członkowskich;
2) dochody z odpłatnych imprez Towarzystwa i wydawnictw;
3) wpływy z dotacji udzielanych przez Państwo;
4) wpływy z zapisów i darowizn;
5) inne środki majątkowe.
2. W zakresie gospodarki funduszami Towarzystwo jest kontrolowane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez organ dotujący.

Rozdział  13.

Rozwiązanie Towarzystwa.

§  60. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa oraz o przeznaczeniu i rozporządzeniu jego majątkiem i funduszami podejmuje Zjazd Krajowy zwyczajny lub nadzwyczajny większością co najmniej 2/3 liczby głosów przy obecności nie mniej niż połowy wszystkich delegatów na Zjazd Krajowy.