Uruchomienie środków na finansowanie inwestycji scentralizowanych.

Monitor Polski

M.P.1959.2.8

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1959 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 23 grudnia 1958 r.
w sprawie uruchomienia środków na finansowanie inwestycji scentralizowanych.

Na podstawie §§ 17 i 36 ust. 2 uchwały nr 392 Rady Ministrów z dnia 13 października 1958 r. w sprawie zasad podziału zysku, różnic wyrównawczych, pokrywania strat, finansowania środków obrotowych, inwestycji i kapitalnych remontów w przedsiębiorstwach przemysłu oraz zasad gospodarki finansowej zjednoczeń przemysłu na rok 1959 (Monitor Polski Nr 88, poz. 491) zarządza się, co następuje:

Przepisy dotyczące inwestycji jednostek objętych lub rozliczających się z budżetem centralnym.

§  1.
1.
Inwestycje scentralizowane przedsiębiorstw rozliczających się z budżetem centralnym finansowane są ze środków bezzwrotnych. Na środki bezzwrotne składają się:
1)
przekazane przedsiębiorstwom przez jednostki nadrzędne kredyty budżetowe,
2)
przelane na rachunki przedsiębiorstw dotacje z rachunków scentralizowanej amortyzacji ministerstw (urzędów centralnych) lub zjednoczeń (jednostek równorzędnych).
2.
Inwestycje jednostek i zakładów budżetowych finansowane są z kredytów budżetowych.
3.
Niezależnie od środków wymienionych w ust. 1 i 2 jednostki realizujące inwestycje scentralizowane przeznaczają na finansowanie inwestycji scentralizowanych środki uzyskiwane w związku z realizacją tych inwestycji.
4.
Przepisy ust. 1, 2 i 3 nie naruszają uprawnień do przeznaczania na finansowanie inwestycji scentralizowanych w trakcie ich realizacji innych środków, jeżeli zezwalają na to szczególne przepisy.
§  2.
1.
Ministerstwo Finansów otwiera kredyty budżetowe na sfinansowanie inwestycji scentralizowanych jednostek objętych lub rozliczających się z budżetem centralnym w bankach finansujących inwestycje ministerstwom i urzędom centralnym, zwanym dalej "dysponentami głównymi", na ich wniosek, jednorazowo na cały rok dla poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zawierających wydatki na inwestycje scentralizowane.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy kredytów budżetowych na inwestycje scentralizowane figurujących w poszczególnych częściach budżetu centralnego w dziale 14 rozdział 2 "Rezerwa na inwestycje scentralizowane". Kredyty te będą otwierane w miarę przenoszenia ich na właściwe podziałki klasyfikacji budżetowej.
3.
Otwierając kredyty budżetowe na sfinansowanie inwestycji scentralizowanych Ministerstwo Finansów ustala zarazem wielkość amortyzacji podlegającej odprowadzeniu przez jednostki podległe dysponentom głównym na rachunki amortyzacji scentralizowanej.
4.
Na rachunki amortyzacji scentralizowanej podlega odprowadzeniu:
1)
w przedsiębiorstwach uprawnionych do przeznaczania amortyzacji na fundusz inwestycyjno-remontowy lub fundusz inwestycyjny - amortyzacja nie pozostawiona w dyspozycji przedsiębiorstw,
2)
w przedsiębiorstwach pozostałych - amortyzacja nie przeznaczona na finansowanie kapitalnych remontów.
5.
Wskaźnik procentowego podziału amortyzacji, wynikający z ustaleń Ministerstwa Finansów, o których mowa w ust. 3, może być przez dysponentów głównych w stosunku do zjednoczeń (jednostek równorzędnych), a przez zjednoczenia w stosunku do przedsiębiorstw zróżnicowany. Zróżnicowanie nie może jednak doprowadzić do zmniejszenia kwoty amortyzacji, o której mowa w ust. 3.
6.
Otwarcia kredytów budżetowych na sfinansowanie inwestycji scentralizowanych dokonuje Ministerstwo Finansów na formularzach według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  3.
1.
Dysponenci główni przekazują otwarte im przez Ministerstwo Finansów kredyty budżetowe oraz zadania odprowadzenia środków na rachunki amortyzacji scentralizowanej (§ 2 ust. 3) podległym jednostkom w formie przekazania im wytycznych sporządzonych według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.
2.
Wytyczne należy przesłać jednostkom, dla których są przeznaczone, w 1 egzemplarzu oraz w 3 egzemplarzach centrali banku finansującego inwestycje scentralizowane. Wraz z wytycznymi do centrali banku należy przesłać zbiorcze zestawienie sum zawartych w wytycznych.
3.
Przesyłając wytyczne dysponenci główni mogą upoważnić zjednoczenia (jednostki równorzędne) do otwierania własnych rachunków amortyzacji scentralizowanej. W takim wypadku, o ile amortyzacja przedsiębiorstw przeznaczona do odprowadzenia na rachunek amortyzacji scentralizowanej zjednoczenia przekracza zapotrzebowanie podporządkowanych mu przedsiębiorstw na środki finansowe w zakresie inwestycji scentralizowanych, nadwyżka podlega odprowadzeniu na rachunek amortyzacji scentralizowanej ministerstwa. Rachunki amortyzacji scentralizowanej zjednoczeń mogą być zasilane przelewami środków z rachunków amortyzacji scentralizowanej ministerstw.
4.
Rachunki amortyzacji scentralizowanej zarówno ministerstw, jak i zjednoczeń prowadzą banki finansujące inwestycje scentralizowane.
§  4.
1.
Jednostki podległe dysponentom głównym, zwane "dysponentami drugiego stopnia", przekazują z kolei otrzymane wytyczne jednostkom podległym.
2.
Wytyczne należy przekazać jednostce, dla której są przeznaczone, oraz oddziałowi banku właściwemu dla dysponenta drugiego stopnia.
3.
Otrzymane od dysponentów głównych wytyczne w zakresie odprowadzenia amortyzacji na rachunki amortyzacji scentralizowanej podlegają w całości przekazaniu jednostkom podległym.
4.
Wytyczne należy składać w banku razem ze zbiorczym zestawieniem w 3 egzemplarzach; gdy wytyczne dotyczą wyłącznie zadań w zakresie odprowadzania amortyzacji na rachunek amortyzacji scentralizowanej, bankowi przedstawia się jeden egzemplarz wytycznych.
§  5.
Wytyczne dotyczące inwestycji scentralizowanych należy ustalać na podstawie wielkości przydzielonego inwestorowi limitu inwestycyjnego, z uwzględnieniem zobowiązań budowy pozostałych z lat poprzednich i zobowiązań budowy przewidywanych na koniec roku planowego, jak również z uwzględnieniem możliwości sfinansowania inwestycji ze środków uzyskiwanych w związku z realizacją inwestycji.
§  6.
Banki finansować będą inwestycje scentralizowane do wysokości przekazanego inwestorowi bezpośredniemu kredytu budżetowego oraz do wysokości przelanych na rzecz inwestora dotacji z rachunków amortyzacji scentralizowanej, jak również innych środków przeznaczonych przez inwestorów na finansowanie inwestycji scentralizowanych stosownie do obowiązujących przepisów.

Przepisy dotyczące jednostek objętych lub rozliczających się z budżetami terenowymi.

§  7.
Inwestycje scentralizowane jednostek objętych lub rozliczających się z budżetami terenowymi finansowane są ze środków budżetowych oraz ze środków, o których mowa w § 1 ust. 3 i 4.
§  8.
1.
Wydziały finansowe otwierają dla dysponentów głównych (wydziałów i jednostek równorzędnych) kredyty budżetowe na sfinansowanie inwestycji scentralizowanych w bankach finansujących inwestycje w drodze udzielenia dysponentom głównym wytycznych na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia. Wytyczne należy przesłać jednostkom, dla których są przeznaczone, w jednym egzemplarzu oraz w dwóch egzemplarzach oddziałowi banku finansującego inwestycje.
2.
Otwarcie kredytów następuje jednorazowo na cały rok.
3.
W wytycznych wydział finansowy podaje kwotę amortyzacji przedsiębiorstw podlegającą zablokowaniu.
4.
W miastach nie stanowiących powiatów i w osiedlach czynności, o których mowa w ust. 1-3, dokonuje prezydium rady narodowej.
§  9.
1.
Zablokowaniu podlega:
1)
w przedsiębiorstwach finansujących kapitalne remonty w ciężar kosztów własnych - amortyzacja nie pozostawiona w dyspozycji przedsiębiorstw na finansowanie inwestycji zdecentralizowanych,
2)
w pozostałych przedsiębiorstwach - amortyzacja nie pozostawiona w dyspozycji przedsiębiorstw na finansowanie kapitalnych remontów.
2.
Do przedsiębiorstw wymienionych w ust. 1 pkt 1 zalicza się wszystkie przedsiębiorstwa rozliczające się z budżetami terenowymi, z wyjątkiem:
1)
przedsiębiorstw nadzorowanych przez wydziały rolnictwa i leśnictwa,
2)
przedsiębiorstw imprez estradowych,
3)
przedsiębiorstw nadzorowanych przez wydziały gospodarki komunalnej i mieszkaniowej; wyjątek ten nie dotyczy przedsiębiorstw remontowo-budowlanych i biur projektów,
4)
innych przedsiębiorstw, dla których instrukcja o sporządzeniu narodowego planu gospodarczego na rok 1959 nie ustala kryteriów podziału na inwestycje scentralizowane i zdecentralizowane.
3.
Wskaźniki procentowego podziału amortyzacji na część pozostawioną w dyspozycji przedsiębiorstw i część podlegającą zablokowaniu ustalają prezydia właściwych rad narodowych.
§  10.
1.
Dysponenci główni na podstawie wytycznych otrzymanych z wydziału finansowego udzielają z kolei wytycznych dla jednostek podległych. Wytyczne należy przesłać jednostkom, których dotyczą, oraz w 2 egzemplarzach oddziałom banków finansujących inwestycje właściwym dla dysponenta udzielającego wytycznych.
2.
Wytyczne udzielone dla inwestorów bezpośrednich stanowią jednocześnie dokument o przekazaniu kredytów budżetowych w granicach ustalonych w wytycznych.
3.
Wytyczne złożone w bankach finansujących stanowią dla banków podstawę do dokonywania wypłat dla inwestorów bezpośrednich do wysokości przekazanego w wytycznych kredytu budżetowego.
4.
Do wytycznych udzielonych przez dysponentów głównych stosuje się odpowiednio przepis § 5.

Przepisy wspólne.

§  11.
Wytycznych według przepisów zarządzenia udziela się jednostkom, które finansują inwestycje scentralizowane, jak również wszystkim tym jednostkom, na których ciąży obowiązek odprowadzenia amortyzacji na rachunki scentralizowane (jednostki rozliczające się z budżetem centralnym) lub na rachunki zablokowane (jednostki terenowe), bez względu na to, czy finansują w roku planowym inwestycje scentralizowane.
§  12.
1.
Wytycznych udziela się jednostkom na całość ich inwestycji finansowanych w ramach jednego rozdziału budżetowego.
2.
Gdy wytyczne otrzymane przez jednostkę dotyczą inwestycji zarówno bezpośrednio przez nią realizowanej, jak i inwestycji realizowanych przez nadzorowane jednostki, jednostka ta niezależnie od przekazania wytycznych dla jednostek podległych sporządza również wytyczne dla realizowanych bezpośrednio przez siebie inwestycji.
3.
Nie rozdzielone w wytycznych kwoty kredytów budżetowych stanowią rezerwę dysponenta udzielającego wytycznych. Na rezerwę tę należy złożyć w banku odrębne wytyczne.
§  13.
1.
Do terminu otrzymania wytycznych dla inwestorów bezpośrednich, nie później jednak niż do dnia 31 stycznia 1959 r., oddziały banków finansować będą inwestycje scentralizowane antycypacyjnie na poczet przyszłych kredytów budżetowych i dotacji z rachunków amortyzacji scentralizowanej, opierając się na przekazanych im spisach tytułów inwestycyjnych oraz w odniesieniu do inwestycji obejmujących roboty budowlano-montażowe - ponadto na złożonych im przez inwestorów tytułach inwestycyjnych. Wymaganie złożenia w banku spisu tytułów inwestycyjnych oraz tytułów inwestycyjnych nie dotyczy wypłat z tytułu zobowiązań za nakłady zrealizowane przed dniem 1 stycznia 1959 r.
2.
Zobowiązuje się dysponentów wszystkich szczebli do zapewnienia w udzielanych wytycznych pełnego pokrycia finansowego dla wypłat dokonywanych przez banki antycypacyjnie stosownie do przepisów ust. 1.
3.
Antycypacyjne finansowanie inwestycji przez banki, o którym mowa w ust. 1, nie zwalnia organów finansowych od obowiązku dokonywania przelewów środków budżetowych na rachunki banków finansujących inwestycje (zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 1956 r. w sprawie zasad i trybu przelewania oraz rozliczania środków budżetowych na finansowanie inwestycji limitowych - Monitor Polski z 1956 r. Nr 56, poz. 615 i z 1957 r. Nr 29, poz. 199).
§  14.
Zobowiązania z tytułu inwestycji scentralizowanych realizowanych przed dniem 1 stycznia 1959 r., a kontynuowanych po tym terminie jako inwestycje zdecentralizowane, podlegają pokryciu z bankowych rachunków przeznaczonych na finansowanie inwestycji zdecentralizowanych.

Przepisy końcowe.

§  15.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 1958 r. w sprawie planowania finansowego inwestycji (Monitor Polski Nr 5, poz. 21).
§  16.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1959 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

Ministerstwo Finansów

Departament .................

Budżet centralny ...........

część ............................... Ministerstwo (urząd centralny)

dział ................................ ..............................................

rozdział ........................... ..............................................

Na sfinansowanie inwestycji scentralizowanych podległych jednostek otwiera się na rok 1959 kredyt budżetowy w wysokości

zł .............

(słownie ................................................)

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że z ogólnej kwoty amortyzacji jednostek objętych wymienioną wyżej klasyfikacją budżetową, wynoszącej kwotę zł ................, pozostawia się w dyspozycji przedsiębiorstw kwotę zł .........., która jest przeznaczona na sfinansowanie inwestycji zdecentralizowanych*) i kapitalnych remontów*).

Pozostała zaś kwota zł ...... podlega odprowadzeniu na rachunki scentralizowanej amortyzacji.

Z wpływów na rachunki amortyzacji scentralizowanej przeznacza się:

1)
na sfinansowanie inwestycji scentralizowanych zł .............
2)
do odprowadzenia na dochód budżetu zł ..............

Dyrektor Departamentu

...................................................

(podpis)

Odpisy otrzymują:

1. Departament Budżetu Państwa

- 2 egzemplarze

2. Bank ......

- 2 egzemplarze

______

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

..................................................... Budżet jednostkowy .......

(jednostka wydająca wytyczne) Część nr ... nazwa ............

Bank finansujący inwestycje Dział nr ... nazwa .............

Centrala ..................................... Rozdział nr ... nazwa .......

Oddział w .................................

Zbiorcze/Jednostkowe wytyczne na rok ........

dla .........................................................................

1.Limit inwestycji scentralizowanychzł .................
2 Kredyt budżetowyzł .................
3.Z funduszu amortyzacyjnego planowanego w łącznej wysokości zł .......
przeznacza się:
a) do dyspozycji przedsiębiorstw(a)% (tj. zł .........)
b) do odprowadzenia na rachunki amortyzacji scentralizowanej*) - do zablokowania*)% (tj. zł .........)
4.Planowana dotacja z rachunku amortyzacji scentralizowanejzł ...................
5.Amortyzacja wymieniona w pkt 3 lit. b) podlega odprowadzeniu na rachunek amortyzacji scentralizowanej resortu (zjednoczenia)*) w Banku .... Oddział w .........
6. **) Upoważnia się zjednoczenie do prowadzenia rachunku scentralizowanej amortyzacji dla akumulacji amortyzacji wymienionej w pkt 3 lit. b); z kwoty tej:
a) pozostaje do dyspozycji zjednoczenia na dotacje dla przedsiębiorstwzł .................
b) podlega odprowadzeniu na rachunek amortyzacji scentralizowanej resortuzł .................
c) z rachunku amortyzacji scentralizowanej resortu planuje się dotacje dla zjednoczeniazł .................

Wytyczne niniejsze stanowią jednocześnie dyspozycję o otwarciu (przekazaniu) kredytu budżetowego w wysokości podanej w pkt 2.

........................................ dnia ................. 195.. r.

...............................................................................

(pieczęć i podpis jednostki wydającej wytyczne)

______

*) Niepotrzebne skreślić.

**) Wypełniają wyłącznie resorty w wytycznych dla zjednoczeń (jednostek równorzędnych).