Planowanie finansowe inwestycji. - M.P.1958.5.21 - OpenLEX

Planowanie finansowe inwestycji.

Monitor Polski

M.P.1958.5.21

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1958 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 14 stycznia 1958 r.
w sprawie planowania finansowego inwestycji.

Na podstawie art. 7 ust. 2 dekretu z dnia 17 grudnia 1952 r. o uchwalaniu i wykonywaniu budżetu Państwa (Dz. U. z 1952 r. Nr 50, poz. 334 oraz z 1954 r. Nr 25, poz. 94 i Nr 56, poz. 278) i w związku z uchwałą nr 467 Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1957 r. w sprawie źródeł finansowania i kapitalnych remontów (Monitor Polski Nr 96, poz. 557 i Nr 99, poz. 579) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne.

§  1.
1.
Przedsiębiorstwa państwowe rozliczające się z budżetem centralnym, a nadzorowane przez:
1)
Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych,
2)
Ministerstwo Górnictwa i Energetyki,
3)
Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego,
4)
Ministerstwo Przemysłu Chemicznego,
5)
Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego,
6)
Ministerstwo Przemysłu Drobnego i Rzemiosła,
7)
Ministerstwo Przemysłu Lekkiego,
8)
Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu,
9)
Ministerstwo Handlu Wewnętrznego,
10)
Ministerstwo Handlu Zagranicznego,

jak również przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej (PKS) i przedsiębiorstwa usługowe "Orbis" oraz przedsiębiorstwa, których inwestycje na podstawie decyzji Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Finansów zostały dodatkowo poddane działaniu przepisów rozdziału II uchwały nr 467 Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1957 r. w sprawie źródeł finansowania inwestycji i kapitalnych remontów (Monitor Polski Nr 96, poz. 557 i Nr 99, poz. 579), zwane będą dalej "przedsiębiorstwami centralnymi objętymi nowym systemem finansowania inwestycji".

2.
Przedsiębiorstwa rozliczające się z budżetami terenowymi, a nadzorowane przez:
1)
zarządy przemysłu,
2)
zarządy przemysłu terenowego materiałów budowlanych,
3)
zarządy młynów,
4)
zarządy handlu,
5)
zarządy budownictwa terenowego,

jak również nadzorowane przez zarządy (wydziały) gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, miejskie przedsiębiorstwa remontowo-budowlane i inne przedsiębiorstwa wykonawstwa inwestycyjnego oraz podległe prezydiom rad narodowych przedsiębiorstwa projektowania budownictwa nazywane będą "przedsiębiorstwami terenowymi objętymi nowym systemem finansowania inwestycji".

3.
Przedsiębiorstwa nie wymienione w ust. 1 i 2 zwane będą dalej "przedsiębiorstwami nie objętymi nowym systemem finansowania inwestycji".
§  2.
1.
Plany sfinansowania inwestycji scentralizowanych inwestorzy bezpośredni sporządzają na formularzach według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.
2.
Sporządza się jeden plan sfinansowania inwestycji dla wszystkich inwestycji scentralizowanych objętych jednym rozdziałem budżetowym i finansowanych przez jeden oddział banku.
3.
Załącznikami do planu sfinansowania inwestycji są:
1)
plan nakładów na maszyny, urządzenia, narzędzia i inwentarz dla celów inwestycyjnych,
2)
obliczenie zmian w środkach obrotowych budowy.
4.
Załącznik wymieniony w ust. 3 pkt 1 należy sporządzać według wzoru MU stanowiącego załącznik do instrukcji Komisji Planowania przy Radzie Ministrów do opracowania projektu narodowego planu gospodarczego na rok 1958 (część "Inwestycje"). Załącznik wymieniony w ust. 3 pkt 2 należy sporządzać na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.
5.
Jednostki nadzoru inwestycyjnego wykonujące we własnym zakresie roboty budowlano-montażowe lub produkcję pomocniczą dla celów inwestycyjnych, jak również inwestorzy posiadający samodzielne oddziały wykonawstwa inwestycyjnego załączają ponadto do planów sfinansowania inwestycji zestawienie normatywów i normowanych środków obrotowych, sporządzone według zasad obowiązujących przy opracowywaniu planów finansowych.
§  3.
1.
Przedsiębiorstwa centralne objęte nowym systemem finansowania inwestycji na pokrycie zapotrzebowania wykazanego w planach sfinansowania inwestycji planują wyłącznie środki bezzwrotne. Przedsiębiorstwa w budowie objęte nowym systemem finansowania inwestycji na pokrycie zapotrzebowania wykazanego w planach sfinansowania inwestycji planują ponadto fundusz amortyzacyjny w części przeznaczonej na inwestycje. Środkami bezzwrotnymi są: środki budżetowe oraz środki funduszu scentralizowanego utworzonego z wpływów amortyzacji podlegającej odprowadzeniu na zablokowane konto bankowe (§ 6 ust. 2 uchwały nr 467 z dnia 19 listopada 1957 r.).
2.
Terenowe przedsiębiorstwa w budowie objęte nowym systemem finansowania inwestycji na pokrycie zapotrzebowania wykazanego w planach sfinansowania inwestycji planują kredyty budżetowe oraz fundusz amortyzacyjny w części przeznaczonej na inwestycje.
§  4.
Jednostki budżetowe planują na pokrycie zapotrzebowania wykazanego w planach sfinansowania inwestycji wyłącznie środki budżetowe.
§  5.
1.
Przedsiębiorstwa nie objęte nowym systemem finansowania inwestycji na pokrycie zapotrzebowania wykazanego w planach sfinansowania inwestycji planują środki własne, a w brakującej części kredyt budżetowy.
2.
Do środków własnych (ust. 1) zalicza się:
1)
fundusz amortyzacyjny w części przeznaczonej na inwestycje,
2)
fundusze przydzielone z rachunków środków scentralizowanych jednostek nadrzędnych,
3)
wpływy z likwidacji środków trwałych.
§  6.
1.
Zasady przeznaczania, podziału, odprowadzania i rozliczania funduszu amortyzacyjnego oraz wpływów z likwidacji środków trwałych przedsiębiorstw regulują odrębne przepisy.
2.
Roczny fundusz amortyzacyjny przedsiębiorstwa planuje się z uwzględnieniem różnicy między zarachowaną a faktycznie odprowadzoną w roku poprzednim amortyzacją.

Tryb opracowania planów sfinansowania inwestycji.

Przepisy dotyczące jednostek objętych lub rozliczających się z budżetem centralnym.

§  7.
Ministerstwo Finansów otwiera dla resortów w bankach finansujących inwestycje kredyty budżetowe na finansowanie inwestycji scentralizowanych. W odniesieniu do resortów nadzorujących przedsiębiorstwa centralne objęte nowym systemem finansowania inwestycji Ministerstwo Finansów otwiera w bankach finansujących inwestycje limity środków bezzwrotnych (§ 3 ust. 1), podając w ramach tych limitów sumę kredytów budżetowych przydzielonych na sfinansowanie inwestycji. Otwarcie kredytów budżetowych (limitów środków bezzwrotnych) następuje jednorazowo na cały rok.
§  8.
1.
Otwarte przez Ministerstwo Finansów kredyty budżetowe (limity środków bezzwrotnych) na finansowanie inwestycji scentralizowanych podlegają przekazaniu na rzecz inwestorów niższych szczebli. Inwestorzy centralni i naczelni nadzorujący przedsiębiorstwa centralne objęte nowym systemem finansowania inwestycji przekazują limity środków bezzwrotnych bez podawania sumy kredytu budżetowego.
2.
Przekazanie kredytów budżetowych (limitów środków bezzwrotnych) na finansowanie inwestycji następuje w formie udzielania inwestorom niższych szczebli wytycznych sporządzonych według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzania. Jednostka udzielająca wytycznych przesyła wytyczne jednostkom, dla których wytyczne są przeznaczone, oraz w 3 egzemplarzach do banku (centrali lub właściwego dla siebie oddziału). Wytyczne przeznaczone dla inwestorów bezpośrednich należy przesłać do banku w 2 egzemplarzach.
3.
Kredyty budżetowe (limity środków bezzwrotnych) na finansowanie inwestycji, nie przekazane inwestorom niższych szczebli, stanowią rezerwę właściwego inwestora.
§  9.
Jednostki udzielające wytycznych uprawnione są do żądania od jednostek, dla których wytyczne mają być przeznaczone, uzasadnienia wydatków na inwestycje. Uzasadnienie to sporządza się w formie projektu planu sfinansowania inwestycji na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia. Jednostki udzielające wytycznych mogą żądać również złożenia wszystkich lub niektórych załączników do uzasadnień (projektów planów sfinansowania inwestycji) wymienionych w § 2 ust. 3 i 5 zarządzenia.
§  10.
1.
Na podstawie otrzymanych wytycznych od jednostek nadrzędnych inwestor bezpośredni opracowuje plan sfinansowania inwestycji, który wraz z załącznikami składa w 2 egzemplarzach we właściwym dla siebie oddziale banku finansującym inwestycje scentralizowane. Ponadto jeden egzemplarz planu sfinansowania inwestycji inwestor bezpośredni przesyła nadzorującej go jednostce.
2.
Jednostki nadrzędne na podstawie otrzymanych od inwestorów bezpośrednich planów sfinansowania inwestycji sporządzają zbiorcze plany sfinansowania inwestycji, których 1 egzemplarz przesyłają do centrali właściwego banku finansującego inwestycje.

Przepisy dotyczące jednostek objętych lub rozliczających się z budżetami terenowymi.

§  11.
1.
Wydziały finansowe otwierają właściwym wydziałom (jednostkom równorzędnym) prezydiów rad narodowych kredyty budżetowe przydzielone w poszczególnych rozdziałach budżetu jednostkowego na sfinansowanie inwestycji scentralizowanych.
2.
Otwarcia kredytów wydziały finansowe dokonają przez przesłanie oddziałom banków finansujących inwestycje polecenia otwarcia kredytów na formularzu według wzoru Rb. 25, stanowiącym załącznik do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 10 marca 1956 r. w sprawie przepisów o rachunkowości budżetowej (Monitor Polski Nr 29, poz. 390). Otwarcie kredytów budżetowych następuje jednorazowo na cały rok.
3.
Polecenie otwarcia kredytów wydział finansowy przesyła w dwóch egzemplarzach właściwemu oddziałowi banku finansującego inwestycje i w jednym egzemplarzu jednostce, na której rzecz dokonuje się otwarcia kredytu budżetowego.
§  12.
1.
Wydziały (jednostki równorzędne) prezydiów rad narodowych na podstawie otrzymanych zawiadomień o otwarciu kredytów budżetowych na sfinansowanie inwestycji scentralizowanych sporządzają plany sfinansowania inwestycji dla inwestycji bezpośrednio przez siebie realizowanych lub udzielają jednostkom podległym wytycznych w sprawie sporządzenia planów sfinansowania inwestycji.
2.
Jednostki udzielające wytycznych stosują odpowiednio przepisy § 8 ust. 2 i 3 oraz § 9.
3.
Na podstawie otrzymanych wytycznych inwestorzy bezpośredni sporządzają plany sfinansowania inwestycji.
4.
Plany sfinansowania inwestycji wraz z załącznikami przewidzianymi w § 2 ust. 3 i 5 inwestorzy bezpośredni składają w dwóch egzemplarzach we właściwych dla nich oddziałach banków finansujących inwestycje. Ponadto jeden egzemplarz planu sfinansowania inwestycji inwestorzy bezpośredni podlegli wydziałom (jednostkom równorzędnym) prezydiów rad narodowych przesyłają tym wydziałom (jednostkom równorzędnym).

Przepisy przejściowe i końcowe.

§  13.
1.
Plany sfinansowania inwestycji dla jednostek objętych lub rozliczających się z budżetem centralnym powinny być złożone w bankach finansujących inwestycje w terminie 45 dni od daty dokonania przez Ministerstwo Finansów otwarcia kredytów (limitów środków bezzwrotnych) na inwestycje scentralizowane (§ 7).
2.
Plany sfinansowania inwestycji dla jednostek objętych lub rozliczających się z budżetami terenowymi powinny być złożone w bankach finansujących inwestycje scentralizowane w terminie do dnia 28 lutego danego roku.
3.
Do upływu terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, banki finansować będą inwestycje scentralizowane w ramach zakumulowanych przez inwestorów środków własnych oraz antycypacyjnie na poczet przyszłych kredytów budżetowych (limitów środków bezzwrotnych) i dotacji ze środków scentralizowanych, opierając się na przekazanych bankom spisach tytułów inwestycyjnych oraz - w odniesieniu do inwestycji obejmujących roboty budowlano-montażowe - ponadto na złożonych w bankach tytułach inwestycyjnych. Wymaganie złożenia w banku spisów tytułów inwestycyjnych nie dotyczy wypłat z tytułu zobowiązań za zakończone w roku poprzednim inwestycje scentralizowane (limitowe).
4.
Opóźnienie zatwierdzania planów sfinansowania inwestycji nie zwalnia organów finansowych od obowiązku dokonywania przelewów środków budżetowych na rachunki banków finansujących inwestycje (zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 1956 r. w sprawie zasad i trybu przelewania oraz rozliczania środków budżetowych na finansowanie inwestycji limitowych - Monitor Polski z 1956 r. Nr 56, poz. 615 i z 1957 r. Nr 29, poz. 199), ani też inwestorów od odprowadzania środków własnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5.
Tytuły inwestycyjne należy sporządzać na formularzach obowiązujących w roku 1957.
§  14.
1.
Inwestycje przedsiębiorstw rozliczających się z budżetem centralnym objętych nowym systemom finansowania inwestycji rozpoczęte przed dniem 31 grudnia 1957 r. jako inwestycje limitowe, jeżeli w planie inwestycyjnym na rok 1958 nie zostały zakwalifikowane do inwestycji scentralizowanych i jeżeli co do nich nie zapadły decyzje o przerwaniu realizacji, mogą być po dniu 1 stycznia 1958 r. kontynuowane jako inwestycje zdecentralizowane.
2.
Zobowiązania budowy powstałe przed 1 stycznia 1958 r. w związku z realizacją inwestycji, o których mowa w ust. 1, podlegają po dniu 1 stycznia 1958 r. pokryciu ze środków na inwestycje zdecentralizowane.
3.
Do czasu opracowania przez przedsiębiorstwa planów rzeczowo-finansowych dla inwestycji wymienionych w ust. 1 banki finansujące inwestycje mogą na wniosek inwestora udzielić mu krótkoterminowego kredytu bezprocentowego na okres najdalej do dnia 28 lutego 1958 r. na poczet środków własnych przewidzianych do zakumulowania na inwestycje zdecentralizowane lub na poczet przyszłych kredytów średnioterminowych.
§  15.
W odniesieniu do przedsiębiorstw objętych nowym systemem finansowania inwestycji określenie podlegającej zablokowaniu przeznaczonej na inwestycje części amortyzacji następuje na podstawie ustaleń narodowego planu gospodarczego. Jednostki nadzorujące przedsiębiorstwa objęte nowym systemem finansowania inwestycji podadzą przedsiębiorstwom wskaźniki procentowe podlegającej zablokowaniu części amortyzacji łącznie z przekazaniem im pozostałych wskaźników do planów rocznych.
§  16.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1958 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

Zbiorczy*) - Jednostkowy*) plan sfinansowania inwestycji.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

OBLICZENIE ZMIAN W ŚRODKACH OBROTOWYCH BUDOWY NA ROK ............

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

Zbiorcze*)/Jednostkowe*) WYTYCZNE

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................