Monitor Polski

M.P.1964.73.346

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 1964 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 5 września 1964 r.
w sprawie upoważnienia Instytutu Organizacji i Mechanizacji Budownictwa do przyznawania prawa do oznaczania znakiem jakości maszyn i urządzeń budowlanych.

Na podstawie § 4 ust. 2 uchwały nr 426 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1958 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakiem jakości (Monitor Polski Nr 97, poz. 531) zarządza się, co następuje:
§  1. Upoważnia się Instytut Organizacji i Mechanizacji Budownictwa do przyznawania prawa do oznaczania znakiem jakości maszyn i urządzeń budowlanych oraz kontroli prawidłowości używania znaku jakości w tym zakresie.
§  2. Uprawnienia, o których mowa w § 1, Instytut Organizacji i Mechanizacji Budownictwa wykonywać będzie w trybie i na zasadach określonych uchwałą nr 426 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1956 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakiem jakości (Monitor Polski Nr 97, poz. 531) i uchwałą nr 532 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1961 r. w sprawie rozwoju produkcji wyrobów oznaczanych znakiem jakości (Monitor Polski Nr 98, poz. 409), w zarządzeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i właściwych ministrów, wydanych na podstawie powołanych uchwał, oraz wytycznych i instrukcji Biura Znaku Jakości przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
§  3. Instytut Organizacji i Mechanizacji Budownictwa ustali branżowe kryteria oceny maszyn i urządzeń budowlanych w uzgodnieniu z Biurem Znaku Jakości.
§  4. Komisje rzeczoznawców do oceny jakości wyrobów, o których mowa w § 14 ust. 2 uchwały nr 426 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1958 r., powołuje dyrektor Instytutu Organizacji i Mechanizacji Budownictwa w porozumieniu z Biurem Znaku Jakości przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
§  5. Kontrolę prawidłowości używania znaku jakości w odniesieniu do wyrobów, o których mowa w § 1, sprawuje Instytut Organizacji i Mechanizacji Budownictwa. W razie stwierdzenia niedopełnienia warunków związanych z przyznaniem znaku, Instytut ma obowiązek cofnąć producentowi prawo do oznaczania wyrobu znakiem jakości.
§  6.
1. Ubiegający się o prawo oznaczania maszyn i urządzeń budowlanych znakiem jakości wnoszą do Instytutu Organizacji i Mechanizacji Budownictwa opłaty za przeprowadzenie badania wzorców oraz za kontrolę prawidłowości używania znaku jakości.
2. Opłaty za przyznane prawo do oznaczania maszyn znakiem jakości przekazywane są przez producenta bieżąco na rachunek budżetu Państwa za pośrednictwem Biura Znaku Jakości przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
3. Instytut Organizacji i Mechanizacji Budownictwa opracuje cennik opłat, o których mowa w ust. 2, i uzyska w obowiązującym trybie zatwierdzenie tego cennika.
§  7.
1. Zobowiązuje się Instytut Organizacji i Mechanizacji Budownictwa do:
1) prowadzenia rejestru wniosków o przyznanie prawa do oznaczania wyrobów znakiem jakości,
2) prowadzenia rejestru wydanych zezwoleń na oznaczanie wyrobów znakiem jakości,
3) publikowania i przekazywania informacji o udzielaniu, wygaśnięciu oraz cofnięciu zezwolenia na oznaczanie wyrobów znakiem jakości,
4) określenia zasad pobierania i postępowania z wzorcami badanych wyrobów,
5) ustalenia wzoru zezwolenia na oznaczanie wyrobu znakiem jakości,
6) sporządzania okresowych analiz i ocen stanu jakościowego badanych wyrobów, wyników przeprowadzanych kontroli oraz opracowywania wniosków dotyczących poprawy jakości wyrobów podlegających badaniom.
2. Wytyczne w sprawach, o których mowa w ust. 1, ustali Biuro Znaku Jakości przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
§  8.
1. Nadzór nad przyznawaniem przez Instytut Organizacji i Mechanizacji Budownictwa prawa do oznaczania znakiem jakości maszyn i urządzeń budowlanych sprawują Polski Komitet Normalizacyjny przez Biuro Znaku Jakości.
2. W ramach uprawnień wynikających z przepisu ust. 1 Biuro Znaku Jakości przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym upoważnione jest do przeprowadzania doraźnych kontroli działalności prowadzonej przez Instytut Organizacji i Mechanizacji Budownictwa w zakresie ustalonym w § 1.
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.