Upoważnienie niektórych jednostek państwowych i organizacji społecznych do przyznawania prawa do oznaczania wyrobów znakami... - M.P.1967.36.173 - OpenLEX

Upoważnienie niektórych jednostek państwowych i organizacji społecznych do przyznawania prawa do oznaczania wyrobów znakami jakości.

Monitor Polski

M.P.1967.36.173

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1967 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU JAKOŚCI I MIAR
z dnia 17 czerwca 1967 r.
w sprawie upoważnienia niektórych jednostek państwowych i organizacji społecznych do przyznawania prawa do oznaczania wyrobów znakami jakości.

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o utworzeniu Centralnego Urzędu Jakości i Miar (Dz. U. Nr 23, poz. 147) zarządza się, co następuje:
Upoważnia się następujące jednostki państwowe i organizacje społeczne, zwane dalej "jednostkami upoważnionymi", do przyznawania prawa do oznaczania znakami jakości niżej określonych grup wyrobów:
1)
Zarząd Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie - w zakresie wyrobów mleczarskich,
2)
Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu - w zakresie akumulatorów i baterii galwanicznych,
3)
Centralne Laboratorium Gazownictwa w Warszawie - w zakresie aparatów gazowych użytku domowego i komunalnego,
4)
Centralne Laboratorium Przemysłu Dziewiarskiego i Pończoszniczego w Łodzi - w zakresie wyrobów dziewiarskich i pończoszniczych,
5)
Instytut Przemysłu Fermentacyjnego w Warszawie - w zakresie napojów alkoholowych,
6)
Stowarzyszenie Elektryków Polskich w Warszawie - w zakresie urządzeń rozdzielczych i aparatów niskiego napięcia, sprzętu elektroinstalacyjnego, urządzeń alarmowych i sygnalizacyjnych, kabli i przewodów, opraw oświetleniowych i źródeł światła oraz materiałów elektro-izolacyjnych,
7)
Instytut Organizacji i Mechanizacji Budownictwa w Warszawie - w zakresie maszyn i urządzeń budowlanych,
8)
Instytut Farb i Lakierów w Gliwicach - w zakresie farb i lakierów,
9)
Instytut Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie - w zakresie maszyn i sprzętu rolniczego,
10)
Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie - w zakresie sprzętu motoryzacyjnego.
W ramach upoważnienia wynikającego z przepisu § 1 jednostki upoważnione przyznawać będą prawo do oznaczania znakami jakości wyrobów objętych wykazami ustalonymi w trybie § 1 ust. 2 i § 2 ust. 2 uchwały nr 46 Rady Ministrów z dnia 10 marca 1967 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania prawa do oznaczania wyrobów znakami jakości (Monitor Polski Nr 16, poz. 74).
Jednostki upoważnione pobierają opłaty za przeprowadzone badania i ocenę wyrobów, za przyznanie prawa do oznaczania wyrobów znakiem jakości oraz za kontrolę prawidłowości stosowania znaku jakości, na zasadach określonych w uchwale nr 46 Rady Ministrów, wymienionej w § 2, z tym że opłatę za przyznanie prawa do oznaczania wyrobów znakiem jakości producenci przekazują bezpośrednio na rachunek Centralnego Urzędu Jakości i Miar - Biuro Znaku Jakości, powiadamiając o tym jednostkę upoważnioną.
Działalność jednostek upoważnionych w zakresie przyznawania prawa do oznaczania wyrobów znakami jakości koordynuje i kontroluje Biuro Znaku Jakości zgodnie z § 6 ust. 3 uchwały nr 46 Rady Ministrów wymienionej w § 2.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 5 sierpnia 1961 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Związku Spółdzielni Mleczarskich do przyznawania prawa oznaczania znakiem jakości wyrobów mleczarskich (Monitor Polski Nr 80, poz. 337),
2)
zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 21 lutego 1963 r. w sprawie upoważnienia Centralnego Laboratorium Akumulatorów i Ogniw do przyznawania prawa oznaczania znakiem jakości akumulatorów i baterii galwanicznych oraz do oceny i kontroli jakości tych wyrobów (Monitor Polski Nr 21, poz. 114),
3)
zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 12 marca 1963 r. w sprawie upoważnienia Centralnego Laboratorium Gazownictwa do przyznawania prawa oznaczania znakiem jakości aparatów gazowych użytku domowego i komunalnego (Monitor Polski Nr 28, poz. 147),
4)
zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19 czerwca 1963 r. w sprawie upoważnienia Centralnego Laboratorium Przemysłu Dziewiarskiego i Pończoszniczego do przyznania prawa oznaczania znakiem jakości wyrobów dziewiarskich i pończoszniczych (Monitor Polski Nr 51, poz. 261),
5)
zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 sierpnia 1963 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Przemysłu Fermentacyjnego do przyznawania prawa oznaczania znakiem jakości napojów alkoholowych (Monitor Polski Nr 63, poz. 319),
6)
zarządzenie nr 1 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 14 stycznia 1964 r. w sprawie upoważnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich do przyznawania prawa oznaczania znakiem jakości niektórych wyrobów elektrotechnicznych oraz do oceny i kontroli tych wyrobów,
7)
zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 5 września 1964 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Organizacji i Mechanizacji Budownictwa do przyznawania prawa do oznaczania znakiem jakości maszyn i urządzeń budowlanych (Monitor Polski Nr 73, poz. 346),
8)
zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 2 kwietnia 1965 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Farb i Lakierów do przyznawania prawa do oznaczania znakiem jakości farb i lakierów (Monitor Polski Nr 19, poz. 86),
9)
zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 4 września 1965 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa do przyznawania prawa do oznaczania znakiem jakości maszyn i sprzętu rolniczego (Monitor Polski Nr 49, poz. 266),
10)
zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 6 kwietnia 1966 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Transportu Samochodowego do przyznawania prawa do oznaczania znakiem jakości sprzętu motoryzacyjnego (Monitor Polski Nr 17, poz. 98).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.