Upoważnienie granicznych placówek kontrolnych Wojsk Ochrony Pogranicza do udzielania klauzul na pobyt czasowy w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej lub przejazd przez jej terytorium posiadaczom paszportów konsularnych książeczkowych.

Monitor Polski

M.P.1986.12.83

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 maja 1986 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 28 marca 1986 r.
w sprawie upoważnienia granicznych placówek kontrolnych Wojsk Ochrony Pogranicza do udzielania klauzul na pobyt czasowy w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej lub przejazd przez jej terytorium posiadaczom paszportów konsularnych książeczkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o paszportach (Dz. U. z 1967 r. Nr 17, poz. 81, z 1971 r. Nr 28, poz. 261, z 1983 r. Nr 66, poz. 298 i z 1984 r. Nr 31, poz. 172) zarządza się, co następuje:
Upoważnia się graniczne placówki kontrolne Wojsk Ochrony Pogranicza do udzielania na granicy klauzul na pobyt czasowy w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej lub przejazd przez jej terytorium posiadaczom paszportów konsularnych książeczkowych.
1.
Klauzul, o których mowa w § 1, udziela się w razie:
1)
zdarzeń losowych (nagła choroba, zgon, nieszczęśliwy wypadek) i w innych wypadkach nagłych, gdy otrzymanie klauzuli we właściwym przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym było niemożliwe,
2)
niemożliwości otrzymania klauzuli z powodu braku polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego w państwie, w którym posiadacz paszportu konsularnego książeczkowego stale zamieszkuje,
3)
gdy posiadacz paszportu konsularnego książeczkowego nie dopełnił obowiązku otrzymania klauzuli we właściwym przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym, a jego przyjazd do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest uzasadniony ważnymi względami państwowymi, gospodarczymi lub społecznymi.
2.
Istnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, powinno być potwierdzone pisemnie lub uprawdopodobnione w inny sposób.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.