Monitor Polski

M.P.2019.91

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 grudnia 2018 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Pakistanu o współpracy w dziedzinie obronności,
sporządzona w Warszawie dnia 18 kwietnia 2018 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Islamskiej Republiki Pakistanu, zwane dalej indywidualnie "Stroną" i wspólnie "Stronami",

Pragnąc wzmocnić różne formy współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Islamską Republiką Pakistanu,

Dążąc do pogłębienia swoich dobrych i serdecznych stosunków,

Posiadając wspólny interes w działaniu na rzecz międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa,

Postępując zgodnie ze swoimi prawami wewnętrznymi, zasadami prawa międzynarodowego oraz ze swoimi międzynarodowymi zobowiązaniami,

Uzgodniły, co następuje:

ARTYKUŁ  1

Przepisy ogólne

1.1 Niniejsza Umowa zawiera ogólne przepisy dotyczące współpracy w dziedzinie obronności między Stronami, która będzie oparta na zasadach równości, partnerstwa i wzajemnych korzyści.
1.2 Organami wykonawczymi w celach stosowania niniejszej Umowy będą:
1.2.1 w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej: Minister Obrony Narodowej,
1.2.2 w imieniu Rządu Islamskiej Republiki Pakistanu: Ministerstwo Obrony.
ARTYKUŁ  2

Definicje

2.1 Dla celów niniejszej Umowy, wyrażenie:
2.1.1 "personel wojskowy" oznacza członków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i Islamskiej Republiki Pakistanu;
2.1.2 "personel cywilny" oznacza pracowników Sił Zbrojnych i ministerstw właściwych do spraw obrony Rzeczypospolitej Polskiej i Islamskiej Republiki Pakistanu;
2.1.3 "Strona wysyłająca" oznacza Stronę wysyłającą swój personel wojskowy i cywilny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Islamskiej Republiki Pakistanu zgodnie z przepisami niniejszej Umowy;
2.1.4 "Strona przyjmująca" oznacza Stronę przyjmującą personel wojskowy i cywilny Strony wysyłającej zgodnie z przepisami niniejszej Umowy.
ARTYKUŁ  3

Obszary i formy współpracy w dziedzinie obronności

3.1 Współpraca w dziedzinie obronności między Stronami obejmuje następujące obszary:
3.1.1 misje pokojowe i humanitarne oraz inne wojskowe operacje organizacji międzynarodowych;
3.1.2 organizacja sił zbrojnych, łącznie ze strukturą jednostek wojskowych i polityką zarządzania personelem;
3.1.3 wsparcie logistyczne na potrzeby sił zbrojnych;
3.1.4 szkolnictwo wojskowe i szkolenie personelu wojskowego;
3.1.5 ćwiczenia wojskowe;
3.1.6 prawo i ekonomia w dziedzinie obronności;
3.1.7 historia wojska i muzea wojskowe.
3.2 Współpraca w dziedzinie obronności między Stronami będzie przeprowadzana w następujących formach:
3.2.1 wymiana informacji, dokumentacji i materiałów szkoleniowych;
3.2.2 wymiana wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas misji i operacji, o których mowa w ustępie 1 punkt 1;
3.2.3 spotkania Ministra Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwa Obrony Islamskiej Republiki Pakistanu, ich przedstawicieli, a także, na uprzedni wniosek, innych reprezentantów Stron;
3.2.4 udział personelu wojskowego i cywilnego w kursach szkoleniowych, seminariach, konferencjach i sympozjach, łącznie z wymianą instruktorów, wykładowców, stażystów i studentów reprezentujących wojskowe instytucje Stron;
3.2.5 udział obserwatorów w ćwiczeniach wojskowych;
3.2.6 rozmowy na poziomie sztabowym i eksperckim w uprzednio uzgodnionych terminach i miejscach;
3.2.7 wymiana eksponatów z muzeów wojskowych.
3.3 W zależności od potrzeb, organy wykonawcze w celach stosowania niniejszej Umowy będą się wzajemnie konsultować w odniesieniu do zagadnień dotyczących stosowania niniejszej Umowy.
ARTYKUŁ  4

Status personelu wojskowego i cywilnego

4.1 Podczas pobytu na terytorium Strony przyjmującej, personel wojskowy i cywilny Strony wysyłającej będzie przestrzegał praw, regulacji, zwyczajów i tradycji Strony przyjmującej i powstrzyma się od jakiejkolwiek działalności niezgodnej z duchem niniejszej Umowy, w szczególności od jakiejkolwiek działalności politycznej. Obowiązkiem Strony wysyłającej jest podjęcie w tym celu wszelkich niezbędnych środków.
4.2 Na terytorium Strony przyjmującej władze wojskowe Strony wysyłającej będą miały prawo do sprawowania pełnej jurysdykcji karnej i dyscyplinarnej w stosunku do własnego personelu wojskowego i cywilnego. Uprawnienie to obejmuje prawo do repatriowania w razie potrzeby na własny koszt członków swojego personelu z terytorium Strony przyjmującej.
4.3 Strony będą niezwłocznie rozwiązywać we wzajemnie dogodny sposób w drodze dyplomatycznej jakiekolwiek sprawy związane ze stosowaniem niniejszego artykułu, w których może zachodzić zbieżność jurysdykcji, a także roszczenia stron trzecich.
ARTYKUŁ  5

Finansowanie oficjalnych wizyt

5.1 Finansowanie oficjalnych wizyt w ramach niniejszej Umowy będzie przeprowadzane zgodnie z następującymi zasadami:
5.1.1 Strona wysyłająca zapewni i pokryje koszty:
5.1.1.1 międzynarodowej podróży do terytorium Strony przyjmującej i z powrotem,
5.1.1.2 wymaganego ubezpieczenia osobowego, łącznie z ubezpieczeniem zdrowotnym i od nieszczęśliwych wypadków,
5.1.1.3 dokumentów wymaganych przez Stronę przyjmującą do wjazdu na jej terytorium i do jej opuszczenia;
5.1.2 Strona przyjmująca zapewni i pokryje koszty:
5.1.2.1 zakwaterowania i wyżywienia,
5.1.2.2 programu kulturalnego w czasie wizyty,
5.1.2.3 usług transportu wewnętrznego w ramach programu wizyty;
5.2 W nagłych przypadkach Strona przyjmująca czasowo pokryje koszty usług zdrowotnych, łącznie z kosztami hospitalizacji i opieki dentystycznej. Koszty takie Strona wysyłająca zwróci Stronie przyjmującej w ciągu trzydziestu dni od otrzymania odpowiednich rachunków.
5.3 Inne sposoby podziału kosztów niż te, o których mowa w ustępach 1 i 2, mogą być określane i stosowane przez Strony wyłącznie w drodze odrębnych umów.
5.4 Ustalenia finansowe dotyczące formy współpracy w dziedzinie obronności, o której mowa w artykule 3 ustęp 2 punkt 4 będą określane w odrębnych umowach lub porozumieniach.
ARTYKUŁ  6

Ochrona wymienianych informacji niejawnych

Ochrona informacji niejawnych wymienianych między Stronami i odnoszących się do przedmiotu niniejszej Umowy będzie określona w odrębnej umowie.

ARTYKUŁ  7

Zmiany

Niniejsza Umowa może być zmieniana w jakimkolwiek czasie poprzez wzajemną zgodę Stron wyrażoną na piśmie. Zmiany będą tworzyły integralną część niniejszej Umowy i wejdą w życie w sposób określony w artykule 9 ustęp 1.

ARTYKUŁ  8

Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory między Stronami dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Strony wyłącznie w drodze konsultacji i negocjacji.

ARTYKUŁ  9

Przepisy końcowe

9.1 Niniejsza Umowa wejdzie w życie w dniu otrzymania drugiej z dwóch notyfikacji, przesłanych w drodze dyplomatycznej, w których Umawiające się Strony wzajemnie powiadomią się o wypełnieniu swoich wewnętrznych procedur prawnych, wymaganych do wejścia niniejszej Umowy w życie.
9.2 Niniejsza Umowa pozostanie w mocy przez okres pięciu lat i jej obowiązywanie będzie automatycznie przedłużane na takie same okresy, chyba że zostanie ona wypowiedziana zgodnie z ustępem 3.
9.3 Każda Strona może wypowiedzieć niniejszą Umowę poprzez notę wyrażającą jej wolę wypowiedzenia niniejszej Umowy przesłaną drugiej Stronie w drodze dyplomatycznej. W takim przypadku Umowa ulegnie rozwiązaniu sto osiemdziesiąt dni po dacie otrzymania noty o wypowiedzeniu. Postanowienia niniejszej Umowy będą nadal stosowane w odniesieniu do działań podejmowanych w trakcie okresu obowiązywania niniejszej Umowy aż do ich zakończenia, chyba że Strony uzgodnią inaczej.
9.4 Postanowienia artykułu 6 pozostaną w mocy przez okres 3 lat od wygaśnięcia niniejszej Umowy, chyba że Strony uzgodnią inaczej.

Sporządzono w Warszawie dnia 18 kwietnia 2018 r., w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w językach polskim i angielskim, przy czym obydwa teksty są jednakowo autentyczne.