Art. 21. - Umowa europejska o ważnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących (AGTC). Genewa.1991.02.01.

Monitor Polski

M.P.2004.3.50

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 czerwca 2002 r.
Artykuł  21

Teksty autentyczne

Oryginał niniejszej umowy, którego teksty angielski, francuski i rosyjski są jednakowo autentyczne, zostanie złożony Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Na dowód czego niżej podpisani, należycie w tym celu upoważnieni, podpisali niniejszą umowę.

Sporządzono w Genewie dnia pierwszego lutego 1991 r.