Art. 20. - Umowa europejska o ważnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących (AGTC). Genewa.1991.02.01.

Monitor Polski

M.P.2004.3.50

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 czerwca 2002 r.
Artykuł  20

Notyfikacje i zawiadomienia dokonywane przez depozytariusza

Oprócz notyfikacji i zawiadomień wymienionych w niniejszej umowie funkcje Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych jako depozytariusza będą takie, jak postanowiono w części VII Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów, zawartej w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r.