Monitor Polski

M.P.1990.1.2

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 czerwca 1990 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 30 grudnia 1989 r.
w sprawie ulg i zwolnień od podatku od płac

Na podstawie art. 29 ust. 2 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1987 r. Nr 12, poz. 77 oraz z 1989 r. Nr 3, poz. 12, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Podatek obliczony zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1987 r. Nr 12, poz. 77 oraz z 1989 r. Nr 3, poz. 12, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443) obniża się dla:
1) spółdzielni niewidomych - od wynagrodzeń pracowników nie będących niewidomymi

o 90%,

2) zakładów gospodarczych Polskiego Związku Niewidomych o 90%,
3) zakładów szkoleniowo-produkcyjnych Polskiego Związku Głuchych o 70%,
4) spółdzielni inwalidów i innych jednostek gospodarczych -

od wynagrodzeń osób zatrudnionych w wydzielonych zakładach

i wydziałach (oddziałach) pracy chronionej oraz pracowników

zatrudnionych na stanowiskach pracy chronionej o 50%,

5) spółdzielni inwalidów - od wynagrodzeń osób wykonujących usługi ochrony mienia

o 40%,

6) spółdzielni inwalidów uznanych w całości za zakłady pracy chronionej oraz innych spółdzielni inwalidów - od wynagrodzeń osób nie wymienionych w pkt 4 i 5 o 30%,
7) pozostałych jednostek gospodarczych - od wynagrodzeń wypłacanych inwalidom o 30%.
2. Ulgi określone w ust. 1 przeznacza się na cele rehabilitacji zawodowej inwalidów.
3. Podatek od płac naliczany od wynagrodzeń wypłacanych instruktorom i innym pracownikom służb rehabilitacyjnych, zatrudnionym w jednostkach gospodarczych oraz w innych zakładach i zespołach pracy chronionej dla upośledzonych umysłowo i psychicznie chorych zaliczonych do inwalidów - obniża się o 90%.
§  2. Zwalnia się od podatku:
1) jednostki i zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych,
2) wynagrodzenia wypłacane niewidomym oraz osobom upośledzonym umysłowo i psychicznie chorym zaliczonym do I i II grupy inwalidów,
3) wynagrodzenia wypłacane w jednostkach socjalno-rehabilitacyjnych (sanatoriach, ośrodkach wczasowo-rehabilitacyjnych, przychodniach rehabilitacyjnych) Polskiego Związku Niewidomych oraz Centralnego Związku Spółdzielni Inwalidów i Centralnego Związku Spółdzielni Niewidomych, a także spółdzielni zrzeszonych w tych związkach,
4) wynagrodzenia wypłacane w ramach prowadzonej produkcji rolnej, jeżeli z działalnością tą związane jest opodatkowanie podatkiem rolnym,
5) wynagrodzenia wypłacane w szkołach zawodowych i ośrodkach szkoleniowych,
6) wynagrodzenia za pracę młodzieży szkolnej i akademickiej i uczestników Ochotniczych Hufców Pracy zatrudnionych sezonowo w jednostkach gospodarki uspołecznionej
7) 1  odprawy pieniężne wypłacane na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
8) 2  wynagrodzenia wypłacane przez spółki wodne i ich związki za prace przy konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracyjnych.
§  3.  Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dniem 19 czerwca 1984 r. w sprawie ulg i zwolnień od podatku od płac (Monitor Polski Nr 16, poz. 114 i z 1985 r. Nr 8, poz. 71).
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1990 r.
1 § 2 pkt 7 dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 28 maja 1990 r. (M.P.90.22.174) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 czerwca 1990 r.
2 § 2 pkt 8 dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 28 maja 1990 r. (M.P.90.22.174) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 czerwca 1990 r.