Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.12.77 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 maja 1993 r.

USTAWA
z dnia 26 lutego 1982 r.
o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej. *

Rozdział  1

Przepisy ogólne.

Art.  1. 
1.  Ustawa reguluje opodatkowanie:
1) przedsiębiorstw państwowych,
2) zrzeszeń przedsiębiorstw i innych organizacji grupujących przedsiębiorstwa państwowe,
3) przedsiębiorstw międzynarodowych i innych jednostek gospodarczych utworzonych przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami na podstawie porozumienia bądź umowy,
4) utworzonych przez przedsiębiorstwa państwowe przedsiębiorstw mieszanych z podmiotem zagranicznym, organizacją spółdzielczą bądź z organizacją społeczną ludu pracującego,
5) zagranicznych osób prawnych działających w Polsce na podstawie porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a rządami obcych państw,
6) banków, z wyjątkiem Narodowego Banku Polskiego,
7) szkół wyższych i jednostek badawczych,
8) innych niż wymienione w pkt 1-7 państwowych jednostek organizacyjnych, prowadzących działalność gospodarczą,
9) spółdzielni i ich związków oraz Naczelnej Rady Spółdzielczej i Centralnego Związku Rzemiosła,
10) spółek handlowych, w których Skarb Państwa albo jednostki gospodarki uspołecznionej posiadają udział wynoszący ponad 50% kapitału zakładowego,
11) spółek wodnych i leśnych oraz ich związków,
12) organizacji politycznych, społecznych i zawodowych - zwanych dalej "jednostkami gospodarczymi".
2.  Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej, w drodze rozporządzenia, może uznać za jednostki gospodarcze także inne jednostki gospodarki uspołecznionej niż wymienione w ust. 1.
Art.  2. 

Minister Finansów, w drodze rozporządzenia, określa zasady i tryb zgłaszania obowiązku podatkowego (rejestracji podatkowej).

Art.  3. 
1.  Jednostki gospodarcze uiszczają:
1) podatek obrotowy,
2) podatek od płac,
3) 1  (skreślony),
4) 2  (skreślony),
5) 3  (skreślony).
2.  4  Jeżeli jednostka gospodarcza posiada zakłady (oddziały) sporządzające samodzielnie bilans, podatek obrotowy oraz podatek od płac uiszczają te zakłady.
3.  5  (skreślony).
4.  Jednostki gospodarcze są obowiązane do obliczania i terminowego wpłacania należnego podatku bez wezwania organu podatkowego.
5.  Urządzenia ewidencji księgowej jednostki gospodarczej powinny zawierać dane potrzebne do ustalenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości należnego podatku oraz uiszczonych z tego tytułu kwot.
Art.  4. 

Organem podatkowym w sprawach ustalania wysokości zobowiązań podatkowych i poboru podatków, z wyjątkiem podatku od nieruchomości, od jednostek gospodarczych podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych jest Minister Finansów.

Art.  5. 

Odrębna ustawa określa, które podatki stanowią dochód budżetu centralnego, a które budżetów terenowych poszczególnych stopni.

Rozdział  2

Podatek obrotowy.

Art.  6. 
1.  Opodatkowaniu podatkiem obrotowym podlega działalność gospodarcza, wykonywana przez jednostki gospodarcze, polegająca na:
1) sprzedaży (dostawie) wytworzonych przez nie produktów,
2) 6  (skreślony),
3) sprzedaży produktów wytwarzanych bądź importowanych przez inne jednostki gospodarcze, w wypadkach i na warunkach określonych przez Ministra Finansów,
4) sprzedaży komisowej,
5) 7  zakupie (skupie) produktów określonych przez Ministra Finansów w drodze rozporządzenia, z wyjątkiem wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego oraz produktów ropopochodnych,
6) świadczeniu usług (robót), w tym również usług polegających na przewozie, spedycji, wykonywaniu umów agencyjnych i zlecenia, reklamy, wynajmie, wydzierżawianiu lub przechowywaniu rzeczy, organizowaniu i prowadzeniu gier losowych i totalizatorów, usług w zakresie kultury i sztuki oraz usług rozrywkowych,
7) organizowaniu imprez.
2.  Za sprzedaż produktów wytwarzanych przez jednostki gospodarcze uważa się również sprzedaż wewnętrzną, polegającą na przekazywaniu produktów wewnątrz jednostki gospodarczej, przeznaczonych dla:
1) własnych inwestycji,
2) biur kompletacji dostaw, sklepów fabrycznych i innych punktów sprzedaży detalicznej prowadzonej przez jednostkę gospodarczą,
3) innych celów nieprodukcyjnych,
4) celów produkcyjnych, w wypadkach określonych przez Ministra Finansów w tabeli stawek podatku obrotowego.
3.  Opodatkowaniu podlegają również:
1) nadmierne ubytki produktów określonych przez Ministra Finansów; za nadmierne ubytki produktów uważa się ubytki powstałe w czasie ich produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia lub przewozu, zmniejszone o powstające w czasie tych czynności dopuszczalne ubytki, obliczone na podstawie obowiązujących norm,
2) zawinione niedobory produktów zakupionych po cenach nie zawierających podatku obrotowego,
3) 8  towary sprowadzone przez jednostki gospodarcze lub nadesłane tym jednostkom z zagranicy,
4.  Za produkty uważa się:
1) wyroby gotowe i części produktów, w tym również niepełnowartościowe (pozagatunkowe),
2) surowce, półfabrykaty i materiały,
3) 9  produkty uboczne oraz odpady określone przez Ministra Finansów w drodze rozporządzenia, z wyjątkiem wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego oraz produktów ropopochodnych,
4) w jednostkach skupu - również produkty gospodarki rolnej, hodowlanej, ogrodniczej, sadowniczej, leśnej, łąkowej, wodnej i rybnej,
5) w wypadkach określonych w ust. 3 pkt 1 - również produkcję w toku.
5.  10  Opodatkowanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, stosuje się bez względu na przysługujące jednostce gospodarczej z innego tytułu zwolnienia od podatku obrotowego lub ulgi podatkowe.
Art.  7. 
1.  Podatnikiem jest jednostka gospodarcza prowadząca działalność gospodarczą, polegającą na:
1) wytwarzaniu (przetwarzaniu) lub wydobyciu produktów,
2) wykańczaniu, naprawie lub odnawianiu produktów w tym celu nabytych,
3) 11  (skreślony),
4) sprzedaży w stanie nie przerobionym produktów nabytych,
5) świadczeniu usług,
6) organizowaniu imprez,

- jeżeli w następstwie tej działalności osiąga obrót podlegający opodatkowaniu.

2.  Podatnikiem jest również jednostka gospodarcza:
1) z tytułu nadmiernych ubytków i zawinionych niedoborów,
2) udzielająca, w zakresie swej działalności, innym jednostkom lub osobom fizycznym zamówień na wykonanie produktów z jej własnych materiałów i surowców, które następnie zbywa, lub przyjmująca zamówienia na wykonanie usługi przez inne jednostki lub osoby.
3.  12  W przypadku towarów sprowadzonych z zagranicy, podatnikiem jest jednostka gospodarcza, która z mocy odrębnych przepisów jest obowiązana do uiszczenia cła albo byłaby do tego obowiązana, gdyby towar nie był zwolniony od cła lub cło nie zostało zawieszone bądź gdyby na dany towar obowiązywała inna stawka celna niż zerowa.
4.  13  Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do jednostek gospodarczych, którym towar został nadesłany z zagranicy.
Art.  8. 
1.  Podstawę opodatkowania stanowi obrót osiągnięty przez jednostkę gospodarczą.
2.  Obrotem jest należność:
1) za sprzedane produkty - obliczona według cen sprzedaży (cen realizacji),
2) za świadczone usługi - obliczona według cen usług, a w wypadku gier losowych i totalizatorów - suma wpłat uczestników tych imprez.
3.  W wypadkach określenia stawki podatku obrotowego kwotowo od jednostki produkcji podstawę opodatkowania stanowi ilość sprzedanych lub zakupionych produktów.
Art.  8a.  14

 Przy opodatkowaniu towarów sprowadzonych lub nadesłanych z zagranicy za obrót uważa się wartość celną tych towarów powiększoną o cło, także w tym przypadku, gdy towary te na podstawie odrębnych przepisów zostały w całości lub w części zwolnione od cła bądź cło zostało zawieszone albo zastosowano preferencyjną stawkę celną.

Art.  9. 
1.  Przy opodatkowaniu nadmiernych ubytków produktów za podstawę opodatkowania przyjmuje się wartość nadmiernego ubytku produktu, określoną według cen zbytu.
2.  Przy opodatkowaniu zawinionych niedoborów produktów podstawę opodatkowania stanowi należność, którą obciążono osobę odpowiedzialną za niedobór.
Art.  10. 
1.  Przy opodatkowaniu świadczenia usług podstawę opodatkowania stanowi należność (opłata) za usługi, z wyłączeniem wartości materiałów i części zaliczonych zleceniodawcy i wyodrębnionych w fakturze. Wyłączenia tego nie stosuje się do usług objętych cennikiem, jeżeli cena obejmuje również należność za materiały i części zaliczone zleceniodawcy do wartości usług.
2.  Jeżeli jednostka gospodarcza przyjmuje zlecenie na wykonanie usługi i powierza jej wykonanie innej jednostce gospodarczej, podstawę opodatkowania jednostki, która przyjęła zlecenie od odbiorcy usługi, stanowi różnica między należnością wynikającą z faktury wystawionej zleceniodawcy a należnością faktycznego wykonawcy usługi. Obie te należności powinny być ujęte w fakturze w oddzielnych pozycjach. Jeżeli fakturę wystawia tylko faktyczny wykonawca usługi, podstawę opodatkowania jednostki, która przyjęła zlecenie od odbiorcy usługi, stanowi kwota należnej prowizji.
3.  Przy sprzedaży komisowej i wykonywaniu umów agencyjnych i umów zlecenia podstawę opodatkowania stanowi suma należnej prowizji oraz innych wynagrodzeń za wykonane usługi.
Art.  11. 

Do podstawy opodatkowania nie wlicza się:

1) kwot, o które zmniejszono pierwotne sumy faktur w wyniku korekt dokonanych w związku z uznaniem reklamacji, ze zwrotami produktów, stosowaniem niewłaściwych cen oraz sprostowaniem pomyłek,
2) należności stanowiących zwrot wydatków i kosztów poniesionych w imieniu i na rachunek nabywcy produktów oraz kosztów podróży, związanych z wykonaniem usług poza siedzibą jednostki gospodarczej świadczącej te usługi, jeżeli zostaną wyodrębnione w fakturze w oddzielnej pozycji,
3) należności za opakowania zakupione przez jednostkę gospodarczą, jeżeli nie są wliczane do ceny sprzedaży produktu,
4) dopłat do cen, które jednostka gospodarcza pobiera wyłącznie jako inkasent lub płatnik.
Art.  12. 

Jeżeli jednostka gospodarcza prowadzi działalność polegającą na wykańczaniu, naprawie lub odnawianiu produktów nabytych w celu ich dalszej odsprzedaży, dla których ustalone są stawki procentowe, to z podstawy obliczenia podatku wyłącza się wartość tych produktów, obliczoną według ceny zakupu, pod warunkiem, że nie określono dla tych produktów szczególnej stawki podatkowej, a wartość tych produktów zostanie przez jednostkę gospodarczą wykazana w rachunku w oddzielnej pozycji.

Art.  12a.  15
1.  Właściwy dla podatnika urząd skarbowy określi wysokość obrotu w drodze oszacowania, w przypadku gdy podatnik wykonał świadczenia dla innej osoby (jednostki). stosując cenę znacznie niższą od ceny stosowanej w danej miejscowości lub na danym rynku, a w toku postępowania udowodnione zostanie, iż niższa cena została zastosowana w wyniku istnienia powiązania między kontrahentem lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne, lub gdy zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Związek ten istnieje także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów.
2.  Przez pojęcie powiązań rodzinnych, o których mowa w ust. 1, rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia.
3.  Przez pojęcie powiązań kapitałowych, o których mowa w ust. 1, rozumie się sytuację, w której jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada lub dysponuje, bezpośrednio lub pośrednio, prawem głosu wynoszącym co najmniej 5% wszystkich praw głosu.
Art.  13. 

Za datę dokonania obrotu uważa się:

1) 16  datę wykonania umowy,
2) w wypadkach określonych w art. 6 ust. 2 - datę przekazania produktów; w razie składowania produktów i ujmowania ich w ewidencji w związku ze sprzedażą wewnętrzną jako zapasy materiałów - za datę dokonania obrotu uważa się datę przekazania produktów do magazynu materiałów lub podręcznego magazynu produkcji,
3) w wypadkach, o których mowa w art. 6 ust. 3:
a) w pkt 1 - dzień, w którym powstał nadmierny ubytek produktu, a w razie niemożności ustalenia tej daty - dzień stwierdzenia ubytku,
b) w pkt 2 - dzień, w którym niedobór został uznany za zawiniony.
Art.  14. 

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą rozpoczęcia przez jednostkę gospodarczą działalności podlegającej opodatkowaniu, a kończy się z chwilą zaprzestania tej działalności.

Art.  15. 
1.  17  Stawka podatku obrotowego od sprzedaży produktów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3 i pkt 5, wynosi 20% osiągniętego obrotu.
2.  18  (skreślony).
3.  19  (skreślony).
4.  Minister Finansów ustala stawki podatku obrotowego dla:
1) wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, wyrobów winiarskich i produktów przemysłu piwowarskiego,
2) soli,
3) tytoniu i wyrobów tytoniowych,
4) zapałek,
5) metali szlachetnych,
6) benzyny i oleju napędowego.
5.  Stawka podatku obrotowego od:
1) świadczenia usług i organizowania imprez wynosi 5% podstawy opodatkowania,
2) sprzedaży komisowej wynosi 10% podstawy opodatkowania.
6.  Deputaty pracownicze podlegają opodatkowaniu według stawek obowiązujących dla danego produktu.
7.  20  Minister Finansów w drodze rozporządzenia, z wyjątkiem wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego oraz produktów ropopochodnych, może ustalać pobór podatku w innej formie niż określona w ust. 1. W szczególności może określać stawkę podatku kwotowo od jednostki produktu, a w odniesieniu do produktów, na które ustalono zarówno urzędowe ceny detaliczne, jak i urzędowe ceny zbytu - w formie różnicy tych cen.
7a.  21  Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą określi, w drodze rozporządzenia, wysokość stawek podatku dla towarów sprowadzonych lub nadesłanych z zagranicy.
8.  22  Minister Finansów w drodze rozporządzenia, z wyjątkiem wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego oraz produktów ropopochodnych, ustala podlegającą publikacji tabelę (taryfę) stawek podatku obrotowego, z tym że w tabeli tej nie uwzględnia się stawek dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego oraz produktów ropopochodnych.
Art.  16. 
1.  Stawki podatku obrotowego, określone w art. 15 ust. 1-5, mają charakter cenotwórczy i uwzględniane są jako element kalkulacyjny przy ustalaniu cen produktów.
2.  Stawki podatku w ciągu roku są stałe. Jednakże Minister Finansów może zmienić stawki podatku, jeżeli zajdzie potrzeba zmiany cen spowodowana sytuacją rynkową bądź uzasadnionym wzrostem kosztów produkcji oraz w wypadkach osiągania przez jednostki gospodarcze zysków nie związanych z efektywnością gospodarowania.
3.  Zmiany stawek podatkowych objętych tabelą, o której mowa w art. 15 ust. 8, Minister Finansów może wprowadzić w okresie do dnia 31 października roku poprzedzającego rok podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
Art.  17. 
1.  Przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze, określone w art. 1 ust. 1 pkt 3, uiszczają podatek obrotowy zgodnie z przepisami ustawy, chyba że porozumienie bądź umowa o ich utworzeniu określają odmiennie wysokość i sposób opodatkowania.
2.  Przepis ust. 1 stosuje się również do zagranicznych osób prawnych działających w Polsce na podstawie porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a rządami obcych państw.
Art.  18.  23

 Obroty osiągnięte ze sprzedaży produktów i usług na eksport są wolne od podatku obrotowego, z wyjątkiem eksportu wewnętrznego oraz produktów określonych przez Ministra Finansów.

Art.  19. 
1.  W razie sprzedaży produktów i usług na eksport podatek obrotowy uiszczony w poprzednich fazach obrotu od surowców i materiałów zużytych do ich wyrobu bądź przy świadczeniu usługi podlega zwrotowi.
2.  Zasady obliczania oraz tryb zwrotu podatku określa Minister Finansów.
Art.  20.  24

 (skreślony).

Art.  21.  25

 (skreślony).

Art.  22. 
1.  Podatek obrotowy od sprzedaży produktów wytworzonych przy użyciu odpadów zamiast surowca pełnowartościowego obniża się o taki procent, w jakim surowiec pełnowartościowy zastąpiony został odpadami.
2.  Przepis ust. 1 nie dotyczy produktów, dla których wytwarzania jest ustalona lub powszechnie stosowana określona technologia produkcji przewidująca użycie jako surowca tylko odpadów, oraz produktów wytwarzanych z odpadów, dla których ustalono specjalne stawki podatkowe.
3.  26  (skreślony).
4.  27  Opodatkowanie sprzedaży produktów, o których mowa w ust. 1, stosuje się pod warunkiem, że
1) dostawca zaznaczy w fakturze, że dostarczony produkt został wytworzony z surowców odpadowych,
2) użyto surowca odpadowego i fakt ten wynika z ewidencji materiałowej,
3) wydatki i dochody ze sprzedaży zostały w księgowości oddzielone od kosztów i dochodów ze sprzedaży pozostałej produkcji,
4) w ewidencji ilościowej zostały wyodrębnione wyroby gotowe z odpadów lub surowców.
Art.  23.  28

 (skreślony).

Art.  24. 
1.  29  Ulgi podatkowe nie mogą być łączone.
2.  W razie zbiegu uprawnień do ulg stosuje się ulgę najkorzystniejszą.
Art.  25. 

Zwalnia się od podatku obrotowego działalność polegającą na:

1) 30  (skreślony),
2) sprzedaży produktów i usług, na które udziela się dotacji przedmiotowych,
3) sprzedaży wyrobów wojskowych,
4) sprzedaży produktów gospodarki rolnej, hodowlanej, ogrodniczej, sadowniczej, leśnej, łąkowej, wodnej i rybnej, z wyjątkiem sprzedaży produktów wytwarzanych sposobem przemysłowym w ramach tej gospodarki oraz sprzedaży drewna,
5) sprzedaży produktów naprawionych lub odnowionych, jeżeli w tym celu zostały nabyte, z wyjątkiem produktów określonych przez Ministra Finansów,
6) wynajmie:
a) lokali na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lokalu,
b) przez zakłady pracy zbiorowych pokojów gościnnych pracownikom jednostek gospodarki uspołecznionej,
c) lokali i garaży, gdy wynajem ich nie stanowi stałej działalności gospodarczej danej jednostki,
7) organizowaniu i prowadzeniu kursów naukowych lub nauczania, odczytów, wystaw, muzeów, publicznych imprez teatralnych, muzycznych i baletowych, zabaw i wieczorków tanecznych, zwierzyńców, świetlic, domów kultury, bibliotek i czytelni, burs, internatów, przedszkoli, przytułków, schronisk noclegowych i innej działalności służącej celom opieki społecznej, a także sanatoriów i domów wypoczynkowych oraz dorywczego organizowania wycieczek, wczasów, kolonii i obozów, jak również innych form wypoczynku.
Art.  26. 

Zwalnia się od podatku obrotowego działalność wykonywaną przez:

1) 31  (skreślony),
2) zakłady ubezpieczeń majątkowych i osobowych,
3) 32  banki, z wyjątkiem działalności polegającej na skupie i sprzedaży walut obcych oraz bonów towarowych Banku PKO S.A.,
4) 33  (skreślony),
5) 34  (skreślony),
6) 35  (skreślony),
7) 36  spółdzielnie budownictwa mieszkaniowego, o ile działalność ta jest prowadzona na potrzeby własne spółdzielni,
8) 37  (skreślony),
9) 38  (skreślony).
Art.  27. 
1.  Jeżeli jednostka gospodarcza obowiązana do uiszczania podatku obrotowego według różnych stawek nie ujmuje w ewidencji wszystkich danych potrzebnych do określenia podstawy opodatkowania i wysokości podatku lub sporządza wadliwie dokumenty dotyczące rozliczenia podatku i wskutek tego uniemożliwia prawidłowe obliczenie podatku - organ podatkowy ustala należny podatek przez zastosowanie do całego obrotu podlegającego opodatkowaniu stawki właściwej dla produktu najwyżej opodatkowanego w danej grupie, sprzedanego w okresie objętym rozliczeniem.
2.  W razie braku możliwości wyodrębnienia przez jednostkę gospodarczą obrotu nie podlegającego opodatkowaniu lub zwolnionego od podatku, podatek ustala się przez zastosowanie stawki podatkowej określonej w ust. 1 do pełnego obrotu.
3.  W razie sprzedaży produktu, dla którego nie ustalono ceny w obowiązującym trybie, pobiera się do czasu jej prawidłowego ustalenia podatek powiększony o 10%, z tym że podstawę opodatkowania stanowi obrót ustalony według cen faktycznie stosowanych.
Art.  27a.  39
1.  40  Urzędy celne w dokumencie odprawy celnej są obowiązane obliczać należny podatek obrotowy od towarów sprowadzonych lub nadesłanych z zagranicy i przekazywać pobrany podatek za okresy 5-dniowe na rachunek urzędu skarbowego, właściwego ze względu na siedzibę urzędu celnego, w terminie 3 dni po upływie każdego okresu.
2.  Jednostki gospodarcze są obowiązane wpłacić należny podatek obrotowy do kasy lub na rachunek bankowy urzędu celnego, który dokonał odprawy celnej, w terminie określonym dla uiszczenia cła.
3.  Jeżeli przyjmuje się zabezpieczenie majątkowe należności celnych, w tym samym trybie powinny być zabezpieczone należności z tytułu podatku obrotowego.
4.  Urzędy celne są uprawnione do egzekucji należności z tytułu podatku obrotowego od towarów sprowadzonych lub nadesłanych z zagranicy.
5.  W zakresie nie uregulowanym w ust. 1-4 stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rozliczeń z tytułu cła.

Rozdział  3

Podatek od płac.

(traci moc)

Rozdział  4 41

 (skreślony).

Rozdział  5

Podatek od nieruchomości.

Art.  39-42.  42

 (skreślone).

Rozdział  6 43

 (skreślony).

Rozdział  7

Przepisy szczególne, przejściowe i końcowe.

Art.  54. 
1.  Minister Finansów, w drodze rozporządzenia, określa:
1) 44  szczegółowe zasady obliczania podatków oraz terminy i tryb ich płatności,
2) zasady opodatkowania nadmiernych ubytków produktów, a także wzory rozliczeń (sprawozdań, deklaracji) podatkowych oraz tryb ich sporządzania i przedstawiania organom podatkowym.
2.  45  Minister Finansów, w wypadkach gospodarczo uzasadnionych, może wprowadzać w drodze rozporządzenia, z wyjątkiem wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego oraz produktów ropopochodnych, podmiotowe i przedmiotowe ulgi i zwolnienia podatkowe.
3.  Minister Finansów przekazuje właściwej komisji sejmowej informację o wprowadzonych w ciągu roku ulgach i zwolnieniach podatkowych.
Art.  55.  46

 (skreślony).

Art.  56.  47

 (traci moc).

Art.  57. 
1.  48  Minister Finansów dla określonych produktów bądź grup produktów, których dotyczy stawka podatku obrotowego w wysokości 20% osiągniętego obrotu, oraz dla usług, których dotyczy stawka - 5% podstawy opodatkowania (art. 15 ust. 1 i 5), może w okresie do dnia 31 grudnia 1993 r. stosować zwolnienia od podatku i ulgi podatkowe oraz obniżać bądź podwyższać stawki podatkowe, jeżeli uzasadnia to poziom cen.
2.  Zwolnienia od podatku obrotowego, ulgi podatkowe oraz wysokość stawek podatkowych, o których mowa w ust. 1, określa się w tabeli stawek (art. 15 ust. 8).
Art.  58.  49

 (skreślony).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

(skreślony) 50

ZAŁĄCZNIK Nr  2

(skreślony) 51
*Przepisy ustawy dotyczące podatku od płac uchylone przez art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.91.80.350) z dniem 1 stycznia 1992 r.

Z dniem 11 grudnia 1992 r. ustawa traci moc w części dotyczącej podatku obrotowego z tytułu prowadzenia gier losowych i totalizatorów na podstawie art. 65 pkt 4, z zastrzeżeniem art. 63, ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U.92.68.341).

1 Art. 3 ust. 1 pkt 3 skreślony przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U.89.74.443) z dniem 1 stycznia 1990 r.
2 Art. 3 ust. 1 pkt 4 skreślony przez art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.89.3.12) z dniem 7 lutego 1989 r.
3 Art. 3 ust. 1 pkt 5 skreślony przez art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.89.3.12) z dniem 7 lutego 1989 r.
4 Art. 3 ust. 2 zmieniony przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U.91.9.30) z dniem 1 stycznia 1991 r.
5 Art. 3 ust. 3 skreślony przez art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.89.3.12) z dniem 7 lutego 1989 r.
6 Art. 6 ust. 1 pkt 2 skreślony przez art. 3 pkt 2 lit. a) tiret pierwszy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U.91.9.30) z dniem 2 marca 1991 r.
7 Art. 6 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez art. 3 pkt 2 lit. a) tiret drugi ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U.91.9.30) z dniem 2 marca 1991 r.
8 Art. 6 ust. 3 pkt 3 dodany przez art. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U.91.9.30) z dniem 2 marca 1991 r.
9 Art. 6 ust. 4 pkt 3 zmieniony przez art. 3 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U.91.9.30) z dniem 2 marca 1991 r.
10 Art. 6 ust. 5 zmieniony przez art. 3 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U.91.9.30) z dniem 2 marca 1991 r.
11 Art. 7 ust. 1 pkt 3 skreślony przez art. 3 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U.91.9.30) z dniem 2 marca 1991 r.
12 Art. 7 ust. 3 dodany przez art. 3 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U.91.9.30) z dniem 2 marca 1991 r.
13 Art. 7 ust. 4 dodany przez art. 3 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U.91.9.30) z dniem 2 marca 1991 r.
14 Art. 8a:

- dodany przez art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U.91.9.30) z dniem 2 marca 1991 r.

- zmieniony przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.93.28.127) z dniem 17 maja 1993 r.

15 Art. 12a dodany przez art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.93.28.127) z dniem 17 maja 1993 r.
16 Art. 13 pkt 1 zmieniony przez art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U.91.9.30) z dniem 2 marca 1991 r.
17 Art. 15 ust. 1:

- zmieniony przez art. 23 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.89.3.12) z dniem 7 lutego 1989 r.

- zmieniony przez art. 4 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U.89.74.443) z dniem 1 stycznia 1990 r.

- zmieniony przez art. 3 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U.91.9.30) z dniem 2 marca 1991 r.

18 Art. 15 ust. 2:

- zmieniony przez art. 23 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.89.3.12) z dniem 7 lutego 1989 r.

- zmieniony przez art. 52 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz.U.89.35.192) z dniem 1 lipca 1989 r.

- skreślony przez art. 4 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U.89.74.443) z dniem 1 stycznia 1990 r.

19 Art. 15 ust. 3:

- zmieniony przez art. 23 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.89.3.12) z dniem 7 lutego 1989 r.

- zmieniony przez art. 52 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz.U.89.35.192) z dniem 1 lipca 1989 r.

- skreślony przez art. 4 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U.89.74.443) z dniem 1 stycznia 1990 r.

20 Art. 15 ust. 7 zmieniony przez art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U.91.9.30) z dniem 2 marca 1991 r.
21 Art. 15 ust. 7a dodany przez art. 3 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U.91.9.30) z dniem 2 marca 1991 r.
22 Art. 15 ust. 8:

- zmieniony przez art. 4 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U.89.74.443) z dniem 1 stycznia 1990 r.

- zmieniony przez art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U.91.9.30) z dniem 2 marca 1991 r.

23 Art. 18 zmieniony przez art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U.89.74.443) z dniem 1 stycznia 1990 r.
24 Art. 20 skreślony przez art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U.91.9.30) z dniem 2 marca 1991 r.
25 Art. 21 skreślony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U.89.74.443) z dniem 1 stycznia 1990 r.
26 Art. 22 ust. 3 skreślony przez art. 4 pkt 5 lit. a) ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U.89.74.443) z dniem 1 stycznia 1990 r.
27 Art. 22 ust. 4 zmieniony przez art. 4 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U.89.74.443) z dniem 1 stycznia 1990 r.
28 Art. 23 skreślony przez art. 47 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.91.80.350) z dniem 1 lipca 1991 r.
29 Art. 24 ust. 1 zmieniony przez art. 31 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U.92.21.86) z dniem 1 stycznia 1992 r.
30 Art. 25 pkt 1 skreślony przez art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U.91.9.30) z dniem 2 marca 1991 r.
31 Art. 26 pkt 1 skreślony przez art. 4 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U.89.74.443) z dniem 1 stycznia 1990 r.
32 Art. 26 pkt 3 zmieniony przez art. 4 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U.89.74.443) z dniem 1 stycznia 1990 r.
33 Art. 26 pkt 4 skreślony przez art. 4 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U.89.74.443) z dniem 1 stycznia 1990 r.
34 Art. 26 pkt 5 skreślony przez art. 31 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U.92.21.86) z dniem 1 stycznia 1992 r.
35 Art. 26 pkt 6 skreślony przez art. 47 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.91.80.350) z dniem 1 lipca 1991 r.
36 Art. 26 pkt 7 zmieniony przez art. 4 pkt 6 lit. d) ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U.89.74.443) z dniem 1 stycznia 1990 r.
37 Art. 26 pkt 8 skreślony przez art. 31 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U.92.21.86) z dniem 1 stycznia 1992 r.
38 Art. 26 pkt 9 skreślony przez art. 31 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U.92.21.86) z dniem 1 stycznia 1992 r.
39 Art. 27a dodany przez art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U.91.9.30) z dniem 2 marca 1991 r.
40 Art. 27a ust. 1:

- zmieniony przez art. 31 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U.92.21.86) z dniem 1 stycznia 1992 r.

- zmieniony przez art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 6 marca 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.93.28.127) z dniem 17 maja 1993 r.

41 Rozdział 4 skreślony przez art. 23 pkt 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.89.3.12) z dniem 7 lutego 1989 r.
42 Art. 39-42 skreślone przez art. 4 pkt 7 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U.89.74.443) z dniem 1 stycznia 1990 r.
43 Rozdział 6 skreślony przez art. 23 pkt 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.89.3.12) z dniem 7 lutego 1989 r.
44 Art. 54 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 23 pkt 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.89.3.12) z dniem 7 lutego 1989 r.
45 Art. 54 ust. 2 zmieniony przez art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U.91.9.30) z dniem 1 stycznia 1991 r.
46 Art. 55 skreślony przez art. 31 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U.92.21.86) z dniem 1 stycznia 1992 r.
47 Art. 56 uchylony przez art. 3 ustawy z dnia 23 marca 1990 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.90.21.126) z dniem 6 kwietnia 1990 r.
48 Art. 57 ust. 1:

- zmieniony przez art. 23 pkt 5 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.89.3.12) z dniem 7 lutego 1989 r.

- zmieniony przez art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U.89.74.443) z dniem 1 stycznia 1990 r.

- zmieniony przez art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U.92.21.86) z dniem 1 stycznia 1992 r.

- zmieniony przez art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 6 marca 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.93.28.127) z dniem 17 maja 1993 r.

49 Art. 58 skreślony przez art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.89.3.12) z dniem 7 lutego 1989 r.
50 Załącznik nr 1 skreślony przez art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U.89.74.443) z dniem 1 stycznia 1990 r.
51 Załącznik nr 2 skreślony przez art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U.89.74.443) z dniem 1 stycznia 1990 r.