Monitor Polski

M.P.1955.105.1413

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 listopada 1955 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 10 października 1955 r.
w sprawie uiszczania podatku od nabycia praw majątkowych od kwitów czynszowych.

Na podstawie § 61) ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 września 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1951 r. Nr 50, poz. 362, z 1952 r. Nr 32, poz. 225, z 1953 r. Nr 30, poz. 116, z 1954 r. Nr 15, poz. 57 i Nr 27, poz. 108 oraz z 1955 r. Nr 2, poz. 16, Nr 5, poz. 29 i Nr 32, poz. 193) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Zarządza się pobór w gotówce podatku od nabycia praw majątkowych przypadającego od nabycia praw majątkowych od najmu lokali w nieruchomościach pozostających w zarządzie miejskich zarządów budynków mieszkalnych.
2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie tylko do przypadków, gdy opodatkowanie następuje w oparciu o kwity czynszowe.
§  2. Przepisy §§ 33-41 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 1951 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1951 r. Nr 5, poz. 43, Nr 60, poz. 415, z 1952 r. Nr 42, poz. 292, z 1954 r. Nr 13, poz. 49, Nr 36, poz. 156 i z 1955 r. Nr 1, poz. 15) co do sposobu poboru i przelewu (wpłaty) podatku stosuje się odpowiednio.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.