§ 4. - Udzielanie urzędom celnym uprawnień do skupu zagranicznych pieniędzy i czeków podróżniczych.

Monitor Polski

M.P.1970.27.224

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 sierpnia 1970 r.
§  4.
1.
Narodowy Bank Polski:
1)
zwraca urzędom celnym równowartość skupionych zagranicznych pieniędzy i czeków podróżniczych według kursu obowiązującego w dniu dokonania skupu;
2)
zaopatruje bezpłatnie urzędy celne we wszystkie materiały i informacje niezbędne do dokonywania skupu określonego w § 1, a w szczególności: w tabele kursów i druki, w albumy pieniędzy zagranicznych wraz z uzupełnieniami oraz we wzory czeków podróżniczych;
3)
sprawuje nadzór w zakresie wykonywania przez urzędy celne czynności wymienionych w § 1; w szczególności oddziały Narodowego Banku Polskiego instruują urzędy celne w zakresie dokonywania skupu zagranicznych pieniędzy i czeków podróżniczych.
2.
Nadzór wykonywany przez Narodowy Bank Polski nie wyłącza w tym zakresie nadzoru organów administracji celnej.